Upphävd författning

Förordning (1982:136) om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1982-04-11
Ändring införd
SFS 1982:136
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller handläggningen av frågor om personalinskränkningar i verksamhet som bedrivs utmed rikets kuster och inom skärgårdsområdena av följande statliga myndigheter:

 1. rikspolisstyrelsen,
 2. överbefälhavaren,
 3. kustbevakningen,
 4. postverket,
 5. televerket,
 6. vägverket,
 7. sjöfartsverket,
 8. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
 9. fiskeristyrelsen,
 10. statens naturvårdsverk,
 11. tullverket,
 12. domänverket.

[S2]I fråga om televerket gäller förordningen endast kustradiopersonalen och i fråga om vägverket endast personal för färje- och brodrift inom skärgårdarna. Förordning (1988:460).

2 §  Den myndighet som planerar en inskränkning av personal som har direkt betydelse för tillsyn och övervakning av kusterna skall inhämta länsstyrelsens yttrande över den planerade åtgärden.

3 §  Länsstyrelsen skall bereda myndigheterna tillfälle att yttra sig och bedöma hur åtgärden påverkar de anspråk på bemanning av kust eller skärgård som olika samhällsintressen ställer.

4 §  Om länsstyrelsen anser att åtgärden inte innebär mera väsentliga förändringar, skall länsstyrelsen genast avge sitt yttrande till den myndighet som planerar åtgärden.

[S2]I annat fall skall länsstyrelsen skyndsamt utreda följderna av åt gärden. Länsstyrelsen skall under utredningen bereda landstingskom munen samt berörda statliga myndigheter, kommuner och organisationer tillfälle att yttra sig.

5 §  Om länsstyrelsen finner att det är angeläget med en fortsatt bemanning, skall länsstyrelsen i sitt yttrande lämna ett förslag om organisation, huvudmannaskap samt finansiering och kostnadsfördelning. Länsstyrelsens yttrande skall tillställas berörda myndigheter.

6 §  Den centrala statliga myndighet som inte godtar personalinskränk ningen eller länsstyrelsens förslag skall genast underrätta den myndighet som har aktualiserat åtgärden. Om denna myndighet trots invändningar vill genomföra personalinskränkningen eller förslaget, skall myndigheten hänskjuta frågan till regeringen för prövning. Detsamma gäller om regeringens beslut behövs av andra skäl.

7 §  I 16 § förordningen (1979:637) om länsplanering finns bestämmelser om statlig myndighets skyldighet att varje år före utgången av september månad lämna länsstyrelsen redovisning för den planering inom myndighetens verksamhetsområde som kan påverka utvecklingen i länet.

Ändringar

Förordning (1982:136) om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster

Förarbeten
Prop. 1980/81:119

Förordning (1988:460) om ändring i förordningen (1982:136) om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:951) om upphävande av förordningen (1982:136) om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-12-01