Upphävd författning

Förordning (1982:200) med instruktion för statens institut för byggnadsforskning;

Version: 1982:200

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1982-04-01
Ändring införd
SFS 1982:200
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 16 §, tillämpas på statens institut för byggnadsforskning.

Uppgifter

2 §  Institutet skall bedriva sådan forsknings- och försöksverksamhet som är ägnad att främja en rationell utveckling av planering, produktion och förvaltning inom byggnadsområdet.

[S2]Institutet bör företrädesvis inrikta sin verksamhet på sådana problem som är väsentliga för utvecklingen inom byggnadsområdet men som inte uppmärksammas av andra forskningsinstitutioner eller enskilda forskare.

3 §  Institutet får ta betalt för sina tjänster enligt grunder som beslutas av institutet efter samråd med riksrevisionsverket.

Organisation

4 §  Institutet leds av en styrelse. Ledamöter av denna är institutets föreståndare samt högst nio andra ledamöter. Bland de sistnämnda utser regeringen en ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på institutet.

5 §  Föreståndaren är chef för institutet.

6 §  Inom institutet finns ett kansli samt de enheter för forsknings- och försöksverksamhet som styrelsen bestämmer.

7 §  Hos institutet finns i övrigt personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om inriktningen av institutets verksamhet,
 3. viktigare frågor om institutets organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad F 15 eller, vid tillsättning av tjänst i rörlig lönegrad, frågor om placering i lägst lönegrad F 15,
 6. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 7. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen.

9 §  Styrelsen sammanträder när ordföranden bestämmer det eller minst tre andra ledamöter begär det.

10 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt föreståndaren och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:775).

11 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden, vice ordföranden, föreståndaren och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får föreståndaren besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

12 §  Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av föreståndaren ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slaget att de behöver prövas av föreståndaren, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

13 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på ledaren för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Föreståndaren får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Ledaren för en enhet har rätt att närvara när ett ärende som tillhör den enheten föredras av någon annan.

14 § har upphävts genom förordning (1986:775).

15 §  Föreståndaren får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

16 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

17 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att institutets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

Tjänstetillsättning

18 §  Föreståndaren förordnas av regeringen efter anmälan av ordföranden. Övriga tjänster tillsätts av institutet.

19 §  Andra styrelseledamöter än föreståndaren förordnas av regeringen för tre år.

Övriga bestämmelser

20 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som föreståndare.

Ändringar

Förordning (1982:200) med instruktion för statens institut för byggnadsforskning

Förordning (1986:775) om ändring i förordningen (1982:200) med instruktion för statens institut för byggnadsforskning

  Omfattning
  upph. 14 §; ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:930

  Omfattning
  upph.