Upphävd författning

Förordning (1982:24) om anstånd med att lämna deklaration för mervärdeskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-01-08
Ändring införd
SFS 1982:24 i lydelse enligt SFS 1986:1375
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som är redovisningsskyldig för mervärdeskatt kan medges anstånd med att lämna deklaration för mervärdeskatt.

2 §  Fråga om anstånd prövas av länsskattemyndigheten i det län där den redovisningsskyldige är registrerad enligt 19 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Förordning (1986:1375).

3 §  Ansökan om anstånd för en viss redovisningsperiod skall ha kommit in till länsskattemyndigheten senast den dag då deklarationen för perioden enligt 22 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt senast skall lämnas. Förordning (1986:1375).

4 §  Anstånd får medges den som på grund av sjukdom eller annan oförvållad omständighet är förhindrad att för en viss redovisningsperiod lämna deklaration i rätt tid.

5 §  Anståndstiden får bestämmas till längst ett år från den dag då deklarationen för redovisningsperioden enligt 22 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt senast skulle ha lämnats.

6 §  Har förutsättningarna för ett medgivet anstånd ändrats innan an ståndstiden gått ut skall länsskattemyndigheten ompröva frågan om anståndet. Förordning (1986:1375).

7 §  Länsskattemyndighetens beslut får överklagas hos riksskatteverket genom besvär. Riksskatteverkets beslut får ej överklagas. Förordning (1986:1375).

Ändringar

Förordning (1982:24) om anstånd med att lämna deklaration för mervärdeskatt

Förordning (1986:1375) om ändring i förordningen (1982:24) om anstånd med att lämna deklaration för mervärdeskatt

Omfattning
ändr. 2, 3, 6, 7 §§
Ikraftträder
1987-01-01

Ändring, SFS 1990:330

    Omfattning
    upph.