Upphävd författning

Förordning (1982:250) med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-05-06
Ändring införd
SFS 1982:250 i lydelse enligt SFS 1986:1000
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §3 samt 15 och 16 §§, tillämpas på besvärsnämnden för högskoleutbildning.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan nämndens ordförande. Förordning (1985:756).

Uppgifter

2 §  Nämnden prövar besvär över sådana beslut om antagning till grundläggande högskoleutbildning som avses i 25 kap.9 och 9 a §§högskoleförordningen (1977:263). Förordning (1985:756).

Organisation

3 §  Nämnden består av en ordförande och fem andra ledamöter. För ordföranden skall finnas en ersättare. Ordföranden och dennes ersättare skall vara lagfarna och erfarna i domarvärv. För övriga ledamöter finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

Ärendenas handläggning

4 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

[S2]I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt ordföranden eller särskilt förordnad föredragande att fatta beslut som inte innebär att ett överklagat ärende avgörs i sak. Förordning (1986:1000).

4 a §  Ärenden får handläggas vid telefonsammanträden, när nämnden finner detta lämpligt. Därvid skall så många ledamöter delta, som enligt 4 § första stycket krävs för att nämnden skall vara beslutför. Förordning (1986:1000).

5 §  Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på en särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

[S3]I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 4 § tredje stycket avgörs utan föredragning.

6 § har upphävts genom förordning (1986:1000).

7 §  Nämndens ordförande får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden.

[S2]Ordföranden får besluta att den som är särskilt förordnad som föredragande får vidta sådana åtgärder.

Övriga bestämmelser

8 §  Ordföranden och övriga ledamöter samt deras ersättare förordnas av regeringen för högst tre år.

9 §  Det ankommer på personal i utbildningsdepartementet att vara föredragande och utföra kansligöromål åt nämnden. Föredragande och övrig personal förordnas av utbildningsdepartementet.

10 § har upphävts genom förordning (1985:756).

Ändringar

Förordning (1982:250) med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning

Förordning (1982:975) om ändring i förordningen (1982:250) med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1985:756) om ändring i förordningen (1982:250) med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1985-10-28

Förordning (1986:1000) om ändring i förordningen (1982:250) med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraftträder
1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1231

  Omfattning
  upph.