Upphävd författning

Förordning (1982:264) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i byggnader m.m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1982-04-22
Ändring införd
SFS 1982:264 i lydelse enligt SFS 1987:314
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statligt bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel för sådana åtgärder som syftar till en bättre hushållning med energi. Bidrag lämnas dock inte till anläggningar för tillförsel av energi som används för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten. Förordning (1985:166).

2 §  Bidrag lämnas för åtgärder i befintliga byggnader och anläggningar som tillhör sådana organisationer eller stiftelser som inte bedriver näringsverksamhet och som till huvudman inte har kommuner, landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar eller sådana samfälligheter som avses i lagen (1961:436) om församlingsstyrelse.

[S2]Bidrag lämnas dock inte för åtgärder till vilka statligt stöd kan lämnas i annan ordning. Förordning (1983:1115).

3 §  Frågor om bidrag prövas av bostadsstyrelsen.

Förutsättningar för bidrag i vissa fall

4 §  Bidrag för förbättring av värmeisoleringen i väggar, fönster och bjälklag lämnas under förutsättning att värmeoch ventilationssystemet justeras efter det att isoleringsarbetena har slutförts, så att systemet fungerar på ett från energisparsynpunkt godtagbart sätt. Justering behöver dock inte ske om det är uppenbart onödigt.

Bidragets storlek

5 §  Bidrag lämnas med högst 35 procent av den kostnad som bostadsstyrelsen godkänner eller, om den slutliga kostnaden uppgår till ett lägre belopp, med högst 35 procent av detta belopp. Bidrag lämnas dock med högst 200000 kr. för varje projekt. Förordning (1985:166).

Förfarandet i bidragsärenden m.m.

6 §  Ansökningar om bidrag skall ges in till bostadsstyrelsen.

I beslut om det.bidrag skall anges bidragets storlek och villkoren för

7 §  Bidrag betalas ut av bostadsstyrelsen sedan den åtgärd som avses med beslutet har utförts och skriftlig uppgift om detta och om den slutliga kostnaden har lämnats av sökanden.

Övriga föreskrifter

8 §  Bostadsstyrelsens beslut i frågor som avses i denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär.

9 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av bo stadsstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:264) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i byggnader m.m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser

Förordning (1983:1115) om ändring i förordningen (1982:264) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i byggnader m.m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1985:166) om ändring i förordningen (1982:264) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i byggnader m.m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Äldre bestämmelser i 1 § skall fortfarande tillämpas i ärenden i vilka ansökan har kommit in till bostadsstyrelsen före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1985-04-25

Förordning (1987:314) om upphävande av förordningen (1982:264) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i byggnader m.m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser

Övergångsbestämmelse

Bestämmelserna i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag som har beviljats men inte utbetalats före den 1 juli 1987.
Förarbeten
Prop. 1986/87:100
Omfattning
upph.
Ikraftträder
1987-07-01