Upphävd författning

Förordning (1982:321) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1982-05-27
Ändring införd
SFS 1982:321
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tullfrihet eller tullnedsättning åtnjuts enligt denna förordning för varor som anges i 2 eller 3 § och som vid införsel till Sverige har ursprung i länder som är anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen eller associationsöverenskommelse sluten i enlighet med konventionens bestämmelser (EFTA-länder).

2 §  För saft av äpplen, päron eller blandningar därav, utan tillsats av socker, ej i detaljhandelsförpackningar, ur tulltaxenr 20.07 B 1, åtnjuts tullfrihet intill en kvantitet av 4200 ton per år.

3 §  För saft av svarta vinbär, utan tillsats av socker, ej i detaljhandelsförpackningar, ur tulltaxenr 20.07 A, utgår tull med 5 % av värdet intill en kvantitet av 400 ton per år.

4 §  Vid tillämpningen av denna förordning skall en vara anses ha ursprung i ett EFTA-land, om den uppfyller villkoren i bilaga 2 till frihandelsförordningen (1977:1194).

[S2]Vid fastställande av en varas ursprung skall dock bearbetning eller behandling av material som ej utgör ''ursprungsvaror'' och vars värde inte överstiger 60 % av den färdiga varans värde anses ge den färdiga varan karaktär av ''ursprungsvara'' trots att bearbetningen eller behandlingen inte medför ändring av tulltaxenummer.

5 §  En varas ursprung skall styrkas i enlighet med vad som föreskrivs i 3 § frihandelsförordningen. Ursprunget kan även styrkas med annat intyg, utfärdat av statlig myndighet eller för ändamålet auktoriserat annat organ i produktionslandet.

6 §  Bestämmelserna i 10 och 11 §§frihandelsförordningen har motsvarande tillämpning.

7 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens jordbruksnämnd.

Ändringar

Förordning (1982:321) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter

Förarbeten
Prop. 1981/82:120

Ändring, SFS 1987:1187

    Omfattning
    upph.