Upphävd författning

Förordning (1982:390) om statsbidrag till kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
SFS 1982:390
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till kommunal högskoleutbildning på allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom vårdområdet.

[S2]Statsbidrag lämnas till varje kommun, landstingskommun eller kommunalförbund som är huvudman för sådan utbildning.

2 §  Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli-den 30 juni nästa år (redovisningsår).

Grunder och villkor för statsbidraget

3 §  På grundval av riksdagens beslut om planeringsramar för allmänna linjer och påbyggnadslinjer bestämmer regeringen för varje huvudman och redovisningsår ett totalbelopp för bidrag till utbildningen (chablonbidrag).

4 §  Beräkningen av chablonbidraget utgår från att huvudmannen anordnar utbildning på av regeringen angivna linjer med ett av regeringen angivet antal platser och att platserna tas i anspråk.

[S2]Om huvudmannen inte anordnar utbildning i den omfattning som är förutsatt eller om alla platser inte tas i anspråk, skall chablonbidraget minskas i motsvarande mån om inte annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar särskilt.

5 §  Utöver vad som framgår av 4 § gäller som villkor för statsbidrag att utbildningen anordnas i enlighet med gällande författningsbestämmelser.

Rekvisition m.m.

6 §  Schablonbidrag skall rekvireras hos universitets- och högskoleämbetet med hälften för varje halvår. Förordning (1983:706).

7 §  I samband med att universitets- och högskoleämbetet prövar en rekvisition skall ämbetet besluta om en minskning av bidraget med 20 procent av det belopp som annars skulle ha utgets. Det belopp som återstår efter minskningen får avrundas till närmast högre hela krontal.

8 §  Universitets- och högskoleämbetet skall betala ut rekvirerade bidrag snarast möjligt. Utbetalning får dock ske tidigast den 1 oktober av bidrag som hänför sig till tiden den 1 juli--den 31 december och den 1 april av bidrag som hänför sig till tiden den 1 januari--den 30 juni. Förordning (1983:706).

Övriga föreskrifter

9 §  Universitets- och högskoleämbetet skall meddela dde förskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:390) om statsbidrag till kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet

Förarbeten
Prop. 1981/82:89

Förordning (1983:706) om ändring i förordningen (1982:390) om statsbidrag till kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De äldre bestämmelserna skall alltjämt tillämpas i fråga om bidrag som hänför sig till 1983.
  Omfattning
  ändr. 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1983-07-19

Förordning (1992:722) om upphävande av förordningen (1982:390) om statsbidrag till kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid dessförinnan.
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1992-07-01