Upphävd författning

Förordning (1982:391) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering inom viss kommunal högskoleutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
SFS 1982:391 i lydelse enligt SFS 1990:427
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommuner kan få statsbidrag för sina kostnader för studie- och yrkesorientering i annan kommunal högskoleutbildning än utbildning inom vårdområdet.

[S2]Med kommun avses även landstingskommun och kommunalförbund.

2 §  Statsbidrag lämnas för ett redovisningsår i sänder. Ett redovisningsår omfattar tiden den 1 juli--den 30 juni följande år.

3 §  Statsbidrag lämnas till varje kommun med hänsyn till antalet studerande inom den högskoleutbildning som berörs.

4 §  Ansökan om statsbidrag ges in till skolöverstyrelsen.

5 §  Skolöverstyrelsen beslutar om statsbidrag och betalar ut detta.

6 §  Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär.

7 §  Närmare föreskrifter om statsbidrag enligt denna förordning skall meddelas av skolöverstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:391) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering inom viss kommunal högskoleutbildning

Ändring, SFS 1990:427

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att följande förordningar skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990, nämligen
  1. förordningen (1978:499) om statsbidrag till kostnader för linjenämnd för kommunal högskoleutbildning,
  2. förordningen (1982:391) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering inom viss kommunal högskoleutbildning.
De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph.