Upphävd författning

Förordning (1978:499) om statsbidrag till kostnader för linjenämnd för kommunal högskoleutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:499
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommun eller landstingskommun som anordnar högskoleutbildning kan få statsbidrag för sina kostnader för linjenämnd som har inrättats för utbildningen.

[S2]Statsbidrag lämnas dock inte för linjenämnd för utbildning inom vårdområdet. Förordning (1982:392).

2 §  Statsbidraget utgår för ett redovisningsår åt gången. Redovisningsår omfattar tiden den 1 juli-den 30 juni följande år.

[S2]Statsbidraget betalas ut av skolöverstyrelsen efter rekvisition.

3 §  Närmare föreskrifter om statsbidrag till kostnader för linjenämnd för kommunal högskoleutbildning meddelas av skolöverstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:499) om statsbidrag till kostnader för linjenämnd för kommunal högskoleutbildning

Förordning (1982:392) om ändring i förordningen (1978:499) om statsbidrag till kostnader för linjenämnd för kommunal högskoleutbildning

Förordning (1990:427) om upphävande av förordningar om statsbidrag till vissa kostnader för kommunal högskoleutbildning

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att följande förordningar skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990, nämligen
  1. förordningen (1978:499) om statsbidrag till kostnader för linjenämnd för kommunal högskoleutbildning,
  2. förordningen (1982:391) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering inom viss kommunal högskoleutbildning.
  De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-07-01