Upphävd författning

Förordning (1982:442) med instruktion för statens giftinformationscentral

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:442
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965: 600) skall, med undantag av 3 § 1, 15 § samt 18 § första och andra styckena, tillämpas på statens giftinformationscentral. De uppgifter som anges i 3 §2 och 3 handhas av socialstyrelsen.

[S2]Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976: 600) om offentlig anställning utövas av socialstyrelsen.

Uppgifter

2 §  Giftinformationscentralen har till uppgift att lämna sådana upplysningar till främst allmänheten och sjukvårdsinrättningar som kan ge ledning för behandlingen av akuta förgiftningsfall eller förebygga sådana. Upplysningarna skall lämnas på grundval av insamlad och bearbetad information om ämnens giftiga egenskaper.

[S2]Giftinformationscentralen skall registrera inkommande förfrågningar samt lämnade upplysningar och råd.

3 §  Giftinformationscentralen bör i erforderlig utsträckning och i mån av tillgängliga resurser samla in dels uppgifter från främst tillverkare och importörer om sammansättningen av kemiskt_tekniska produkter och läkemedel, dels uppgifter om ämnens akuttoxiska egenskaper, dels uppgifter om lämplig behandling av akuta förgiftningar samt bearbeta uppgifterna så att de kan tjäna som underlag för giftinformationscentralens verksamhet.

4 §  Det åligger giftinformationscentralen särskilt att

[S2]vid förfrågningar från sjukvårdsinrättningar lämna medicinsk-toxikologisk information som kan omsättas i behandlingsåtgärder,

[S3]vid förfrågningar från allmänheten upplysa om sådana åtgärder i akuta förgiftningssituationer som med hänsyn till omständigheterna bedöms vara lämpliga,

[S4]genom dokumentation och information sprida kunskap om erfarenheter och rön från giftinformationscentralens verksamhet,

[S5]lämna andra myndigheter underlag för deras anvisningar, råd och riktlinjer i toxikologiska frågor.

[S6]Giftinformationscentralen skall i övrigt medverka i forskning inom sitt verksamhetsområde, i utbildning inom ämnesområdet akut toxikologi och i internationellt utbyte av erfarenheter inom verksamhetsområdet.

Organisation

5 §  Socialstyrelsen är chefsmyndighet för giftinformationscentralen.

[S2]Giftinformationscentralen förestås av en överläkare.

6 §  Hos giftinformationscentralen finns dessutom biträdande överläkare och personal i övrigt enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får giftinformationscentralen anlita utomstående för särskilda uppdrag.

7 §  Läkarna vid giftinformationscentralen är skyldiga att i den utsträckning varom överenskommelser har träffats tjänstgöra vid sådana sjukhusenheter inom Stockholms läns landstingskommun där akuta förgiftningsfall behandlas.

Ärendenas handläggning m. m.

8 §  Socialstyrelsen avgör ekonomiska frågor av större vikt, frågor om arbetsordning samt i övrigt de ärenden som följer av denna förordning.

9 §  Ärenden, som inte skall avgöras av socialstyrelsen, avgörs av överläkaren.

10 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlåtas åt annan tjänsteman att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på överläkaren.

Tjänstetillsättning m. m.

11 §  Överläkaren och biträdande överläkare förordnas av regeringen för högst sex år efter förslag av socialstyrelsen.

[S2]Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av överläkaren.

12 §  När en kungörelse eller ett tillkännagivande om en ledig tjänst vid giftinformationscentralen som tillsätts av regeringen har anslagits på socialstyrelsens anslagstavla, skall avskrift av kungörelsen eller tillkännagivandet snarast anslås på giftinf ormationscentralens anslagstavla. På avskriften skall anges dagen då kungörelsen eller tillkännagivandet anslogs på styrelsens anslagstavla.

13 §  Behöriga till tjänster som överläkare och biträdande överläkare vid giftinformationscentralen är läkare som äger specialistkompetens inom det medicinska verksamhetsområdet anestesiologi.

Övriga bestämmelser

14 §  Giftinformationscentralens beslut får överklagas hos socialstyrelsen genom besvär, om annat inte är föreskrivet.

15 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965: 601) lämnas av socialstyrelsen i fråga om tjänster som regeringen tillsätter.

Ändringar

Förordning (1982:442) med instruktion för statens giftinformationscentral

Förordning (1988:577) om upphävande av förordningen (1982:442) me dinstruktion för statens giftinformationscentral

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1988-07-01