Upphävd författning

Förordning (1982:50) om reglering av kapitalförluster i statlig verksamhet

Departement
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1982-02-04
Ändring införd
SFS 1982:50
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Uppkommer i statlig verksamhet en kapitalförlust som kräver nedskrivning av statskapitalet skall frågan om reglering av förlusten underställas regeringens prövning, om inte annat följer av 2 §.

2 §  En myndighet får själv besluta om nedskrivning av statskapitalet om förlusten

  1. 1) har orsakats av stöld, brand eller liknande orsak och förlusten inte överstiger, såvitt gäller affärsverk, 500000 kr. och i övriga fall 100000 kr.,
  2. 2) är hänförlig till av myndigheten förvaltade lån och den sammanlagda förlusten under ett år inte överstiger 500000 kr. eller
  3. 3) är hänförlig till sådana projekteringskostnader som inte slutgiltigt kan belasta visst objekt och förlusten inte överstiger 100000 kr.

3 §  Om regleringen av förluster som uppkommer i samband med försäljning av anläggningstillgångar finns föreskrifter i förordningen (1982:49) om statliga myndigheters medelsredovisning m.m. vid försäljning av anläggningstillgångar.

4 §  De nedskrivningar av statskapitalet som en myndighet har företagit skall anmälas till regeringen i den årliga anslagsframställningen eller i en annan redovisning, som myndigheten skall avlämna.

Ändringar

Förordning (1982:50) om reglering av kapitalförluster i statlig verksamhet

Ändring, SFS 1996:1188

    Omfattning
    upph.