Upphävd författning

Lag (1982:513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:513 i lydelse enligt SFS 1983:149
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Krigsmateriel får inte föras ut ur riket utan tillstånd av regeringen, om ej annat följer av denna lag eller annan författning.

2 §  Den som inom riket tillverkar krigsmateriel får inte utan tillstånd av regeringen upplåta eller överlåta rätt att utom riket tillverka sådan materiel.

3 §  Militärt inriktad utbildning av utländsk medborgare får inte bedrivas inom riket utan tillstånd av regeringen.

[S2]Första stycket gäller inte

  1. utbildning som står under tillsyn av skolöverstyrelsen eller universitets- och högskoleämbetet, om den sker i enlighet med läroplan eller utbildningsplan som har fastställts av någon av dessa myndigheter,
  2. utbildning som anordnas av staten,
  3. utbildning som anordnas i samband med försäljning av krigsmateriel eller med anställning i företag för tillverkning av sådan materiel.

4 §  I ärenden som inte avser utförsel i större omfattning eller eljest inte är av större vikt får det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden om utförsel av krigsmateriel meddela tillstånd enligt 1 §. Lag (1983:149).

5 §  Regeringen bestämmer vad som skall avses med krigsmateriel enligt denna lag.

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om utförsel av enstaka skjutvapen och därtill hörande ammunition samt av skjutvapen jämte tillhörande ammunition för personligt bruk eller för användning vid jakt, tävling eller övning utom riket.

7 §  Om olovlig utförsel av vara och om försök därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

8 §  Den som bryter mot 2 eller 3 § döms,

  1. om gärningen skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst två år,
  2. om gärningen skett av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

9 §  Är brott som avses i 8 § första stycket 1 att anse som grovt, döms till fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

[S2]Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det avsett tillverkningsrätt av betydande värde eller utbildning av betydande omfattning eller varaktighet eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig art.

Ändringar

Lag (1982:513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m.

Lag (1983:149) om ändring i lagen (1982:513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m.

Förarbeten
Prop. 1982/83:78
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1983-04-21

Ändring, SFS 1988:558

    Omfattning
    upph.