Förordning (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1982-06-10
Ändring införd
SFS 1982:517 i lydelse enligt SFS 2011:215
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Gemensamma bestämmelser

1 §  Statlig ersättning (beredskapsersättning) får betalas för tjänst som lämnas enligt denna förordning.

[S2]För beredskapsändamål får också lämnas statligt lån (beredskapslån) och statlig garanti (beredskapsgaranti). Förordning (1996:30).

2 §  Ärenden om beredskapsersättning och beredskapslån prövas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

[S2]Ärenden om beredskapsgarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. För beredskapsgarantier gäller vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:215).

3 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksgäldskontoret ska vid sina respektive prövningar särskilt överväga om andra åtgärder i syfte att upprätthålla eller stärka försörjningsberedskapen är mer ändamålsenliga än beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti. Förodrning (2008:1005).

4 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska med eget yttrande hänskjuta beredskapsersättnings- eller beredskapslåneärenden till regeringens prövning om myndigheten finner att ärendet är av sådan vikt att regeringen bör avgöra det. Förodrning (2008:1005).

5 §  Beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti får lämnas till den som i syfte att upprätthålla eller stärka landets försörjningsberedskap åtar sig gentemot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (beredskapsåtagande) att

 1. upprätthålla viss produktionskapacitet eller produktion,
 2. utveckla ersättningsprodukter,
 3. förbereda viss alternativ produktion,
 4. beredskapslagra vissa varor eller
 5. vidta annan åtgärd som regeringen har godkänt. Förodrning (2008:1005).

6 §  Avtal om beredskapsåtagande skall slutas med den som erbjuder det på längre sikt för försörjningsberedskapen förmånligaste alternativet. Förordning (1992:1113).

7 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska sträva efter att försörjningsberedskapen långsiktigt ska kunna tryggas. I detta syfte får avtal om beredskapsåtagande innehålla bestämmelser om skyldighet för mottagaren av beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti att investera i maskiner och anläggningar eller att förbättra sin organisation eller vidta andra åtgärder som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finner lämpliga. Förodrning (2008:1005).

8 §  Beredskapsåtagandet skall omfatta minst den period under vilken beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti lämnas. Förordning (1996:30).

9 § Har upphävts genom förordning (1996:30).

10 §  För beredskapslån samt för beredskapsersättning som utbetalas i förskott skall betryggande säkerhet ställas. Förordning (1997:1007).

11 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska se till att den som fått beredskapsersättning eller beredskapslån i avtal åläggs,

 1. att för varje avtalsår med bestyrkande av auktoriserad revisor intyga om avtalade beredskapsåtaganden uppfyllts eller ej,
 2. att i god tid underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap innan beslut fattas om överlåtelse av betydande del av anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar i verksamheten, eller om nedläggning av väsentlig del av verksamheten eller om någon annan åtgärd av motsvarande betydelse för möjligheten att fullfölja åtaganden enligt 5 och 7 §§,
 3. att i god tid underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap innan väsentlig ändring sker i äganderätten till den rörelse som omfattas av åtaganden enligt 5 och 7 §§ samt
 4. att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller den som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utser tillfälle att granska verksamheten och därvid lämna de uppgifter om verksamheten som behövs. Förodrning (2008:1005).

Beredskapsersättning

11 a §  Beredskapsersättning får betalas ut under en period av högst tio år från den dag då beredskapsavtalet börjar gälla. Förordning(1996:30).

11 b §  Avtal om beredskapsersättning skall ha sin slutliga förfallodag lägst ett och högst tio år från den dag då avtalet börjar gälla. Förordning (1996:30).

11 c §  Nedskrivning av i förskott utbetald beredskapsersättning ska ske i den takt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer. Förodrning (2008:1005).

11 d §  Av avtalet skall framgå att om beredskapsersättning har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter, kan den del av i förskott utbetald ersättning som inte skrivs ned sägas upp till omedelbar betalning och utbetald ersättning omgående krävas tillbaka inom tio år från utbetalningen.

[S2]Av avtalet skall också framgå att förskottsersättning som inte skrivits ned kan sägas upp till omedelbar betalning

 • om avtalsparten har brutit mot något villkor för beredskapsersättningen,
 • om den säkerhet som kan ha ställts för förskott väsentligen försämras, eller
 • om något annat sådant förhållande inträffar som medför att avtalsparten med hänsyn till syftet med ersättningen uppenbarligen inte längre bör få ha kvar denna. Förordning (1996:30).

Beredskapslån

12 §  Beredskapslån får betalas ut under en period av högst tio år från den dag då beredskapsavtalet börjar gälla. Förordning (1996:30).

13 §  Avtal om beredskapslån skall ha sin slutliga förfallodag lägst ett och högst tio år från den dag då avtalet börjar gälla. Förordning (1996:30).

14 § Har upphävts genom förordning (1996:30).

15 §  Amortering av beredskapslån ska ske i den takt som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer. Förodrning (2008:1005).

16 §  Av avtalet skall framgå att om beredskapslån har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter, kan den del av lånet som inte amorterats sägas upp till omedelbar betalning.

[S2]Av avtalet skall också framgå att lån som inte amorterats kan sägas upp till omedelbar betalning

 • om låntagaren har brutit mot något villkor för lånet,
 • om den säkerhet som kan ha ställts för lånet väsentligen försämras, eller
 • om något annat sådant förhållande inträffar som medför att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte längre bör få ha kvar detta. Förordning (1996:30).

Beredskapsgaranti

17 §  Beredskapsgaranti får lämnas för lån som betalats ut under en period av högst tio år och som har en löptid på högst tio år räknat från den dag då beredskapsavtalet ingås. Förordning (1996:30).

18 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).
19 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).
20 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).
21 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).
22 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).
23 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).
24 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).
25 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).
26 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).
27 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).
28 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).
29 § Har upphävts genom förordning (1997:1007).

Övriga bestämmelser

30 §  Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer ska bevaka statens rätt rörande beredskapsgarantier.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bevaka statens rätt rörande beredskapsersättning eller beredskapslån enligt denna förordning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens anspråk. Ärenden som avser större belopp eller som har principiell betydelse ska dock hänskjutas till regeringens prövning. Förodrning (2008:1005).

31 §  Beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt denna förordning får inte överklagas. Förodrning (2008:1005).

32 §  Föreskrifter om verkställighet av denna förordning meddelas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Föreskrifter om lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret. Förodrning (2008:1005).

Ändringar

Förordning (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti

Förordning (1985:685) om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapslån och beredskapsgaranti

  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1985-08-01

Förordning (1992:1113) om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapslån och beredskapsgaranti

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1113

Förordning (1996:30) om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapslån och beredskapsgaranti

  Omfattning
  upph. 9, 14 §§; ändr. författningsrubr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 30 §§; nya 11 a, 11 b, 11 c, 11 d §§, rubr. närmast före 11 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1996-03-01

Förordning (1996:196) om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-05-15

Förordning (1997:1007) om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti

  Omfattning
  upph. 18-29 §§; ändr. 2, 3, 4, 10, 11, 30, 32 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2002:492) om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 11 c, 15, 30, 31, 32 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2008:1005) om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 11 c, 15, 30, 31, 32 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:215) om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-04-01