Upphävd författning

Lag (1982:619) om införande av lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. och lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m.

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
SFS 1982:619
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m., lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m. och denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

2 §  Genom lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. och lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m. upphävs med de begränsningar som följer av denna lag

  1. lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m.,
  2. lagen (1968:557) om vissa inskränkningar i rätten att sluta svenskt handelsbolag m.m.

3 §  Förekommer i lag eller annan författning en hänvisning till någon föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i de nya lagarna tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 §  Äldre bestämmelser skall tillämpas på förvärv och upplåtelser som har skett före den 1 januari 1983.

5 §  Som utlänningsförbehåll enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. skall anses även förbehåll enligt 2 § andra stycket lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m. i detta lagrums lydelse från den 1 juli 1934.

6 §  Förvärvstillstånd enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. eller lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m. behövs inte, om förvärvet skall ske genom giftorätt som åtnjuts enligt äldre giftermålsbalken.

7 §  Förvärvstillstånd enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. behövs inte för aktieförvärv som grundas på utbytesrätt, optionsrätt, lösningsrätt eller annan rättighet som har förvärvats före den 1 januari 1983.

8 §  Har ett enligt bestämmelse i lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m. meddelat tillståndsbeslut avseende framtida förvärv eller ändring av bolagsordning inte utnyttjats före den 1 januari 1983, skall så anses som om tillstånd meddelats enligt motsvarande bestämmelse i de nya lagarna. Avser tillståndsbeslutet förvärv som efter den 1 januari 1983 behandlas i lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. gäller tillståndet ett år från den 1 januari 1983. Den i 1 kap. 11 § och 2 kap. 7 § lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m. föreskrivna tiden skall räknas från den 1 januari 1983.

Ändringar

Lag (1982:619) om införande av lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. och lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m.

Förarbeten
Prop. 1981/82:135

Ändring, SFS 1992:1368

    Omfattning
    upph.