Upphävd författning

Lag (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
SFS 1982:617
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om begränsningar i rätten för utländska rättssubjekt och vissa svenska rättssubjekt att förvärva aktier i svenska aktiebolag, andelar i svenska handelsbolag eller rörelser som drivs här i landet. Lag (1987:420).

2 §  Denna lag tillämpas inte på svenska försäkringsaktiebolag eller på aktierna i sådana bolag.

[S2]Bestämmelserna om förvärvstillstånd i 7--11 §§ tillämpas inte i fråga om

 1. teckning av aktier i samband med stiftandet av ett aktiebolag,
 2. förvärv av aktier i bolag som aldrig har bedrivit verksamhet och som saknar anställda,
 3. förvärv av aktier i aktiebolag, andelar i handelsbolag eller äganderätt eller nyttjanderätt till rörelse eller del av rörelse, om tillgångarnas nettovärde i bolaget eller rörelsen enligt den fastställda balansräkningen för det senaste räkenskapsåret inte överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 100 gånger det basbelopp enligt lagen(1962:381) om allmän försäkring som gällde under den sista månaden av räkenskapsåret och antalet anställda i bolaget eller rörelsen under det senaste räkenskapsåret inte vid något tillfälle har överstigit 10.

[S3]Om det bolag i vilket aktie eller andel förvärvats är ett moderföretag inom en koncern, skall vid beräkningen enligt andra stycket 3 också inräknas tillgångarnas nettovärde eller antalet anställda i dotterföretagen inom koncernen. Lag (1990:828).

Kontrollsubjekt

3 §  Kontrollsubjekt enligt denna lag är

 1. utländska medborgare och andra utländska rättssubjekt,
 2. svenska aktiebolag som inte har utlänningsförbehåll i bolagsordningen,
 3. svenska handelsbolag, om någon av bolagsmännen är kontrollsubjekt,
 4. svenska stiftelser, om stiftelsen inte är ett allmännyttigt bostadsföretag eller har bildats vid ombildning enligt 8 kap.sparbankslagen (1987:619),
 5. svenska ekonomiska föreningar vars verksamhet regleras av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen (1971:479), lagen (1975:417) om sambruksföreningar eller äldre lagstiftning, som motsvarar lagen om ekonomiska föreningar eller bostadsrättslagen.

[S2]Första stycket 5 gäller inte

 1. föreningar -- utom sambruksföreningar -- som har till huvudsakligt ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

[S3]anskaffa livsmedel eller andra förnödenheter åt medlemmarna,

[S4]avsätta alster av medlemmarnas verksamhet,

[S5]avsätta transporttjänster som medlemmarna utför,

[S6]bereda andra bostäder än fritidsbostäder åt medlemmarna eller anskaffa lån åt medlemmarna,

 1. föreningar som utgör en sammanslutning av föreningar som inte är kontrollsubjekt.

[S7]Genom särskilt tillstånd kan medges att en svensk stiftelse eller en svensk ekonomisk förening inte skall vara kontrollsubjekt. Sådana tillstånd kan begränsas att gälla endast för viss tid och kan återkallas om förutsättningarna för tillstånd inte längre föreligger. Lag (1991:842).

Utlänningsförbehåll

4 §  Med utlänningsförbehåll avses i denna lag ett i bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag intaget förbehåll enligt vilket kontrollsubjekt genom teckning eller överlåtelse endast får förvärva en viss del av aktierna i bolaget, vid varje tidpunkt motsvarande mindre än fyrtio procent av hela aktiekapitalet och mindre än tjugo procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Med utlänningsförbehåll avses också förbehåll enligt vilket strängare föreskrifter i dessa hänseenden gäller.

[S2]Genom särskilt tillstånd kan medges att även andra förbehåll än som anges i första stycket skall anses som utlänningsförbehåll enligt denna lag.

5 §  Utlänningsförbehåll utgör inte hinder för förvärv av aktier till en värdepappersfond enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder eller av andelar i en sådan fond. Lag (1990:1120).

Ändring av utlänningsförbehåll

6 §  Utlänningsförbehåll får inte ändras utan tillstånd.

Förvärvstillstånd

7 §  Kontrollsubjekt får inte utan tillstånd (förvärvstillstånd) för varje särskilt fall förvärva

 1. så många aktier i svenska aktiebolag att genom förvärvet förvärvarens andel av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier i bolaget kommer att överskrida något av gränsvärdena tio, tjugo, fyrtio eller femtio procent,
 2. andelar i svenska handelsbolag,
 3. äganderätt eller nyttjanderätt till rörelser som drivs här i landet eller delar av sådana rörelser.

[S2]Förvärvstillstånd behövs inte för förvärv enligt första stycket 1 inom samma koncern, om förvärvaren är ett svenskt företag inom koncernen. Förvärvstillstånd krävs dock om ett svenskt företag har ett bestämmande inflytande över alla företagen i koncernen och ett utländskt företag i denna har ett bestämmande inflytande över förvärvaren. Lag (1990:828).

8 §  Vid beräkning av antal aktier enligt 7 § skall varje aktie räknas med som tillhör

 1. ett företag som ingår i samma koncern som förvärvaren,
 2. ett företag över vilket förvärvaren har ett bestämmande inflytande om förvärvaren är utländsk medborgare,
 3. förvärvarens make, barn, föräldrar eller syskon eller ett företag över vilket en sådan anhörig har ett bestämmande inflytande.

[S2]Första stycket 1 gäller inte i fråga om förvärv av aktier inom en koncern. Lag (1987:420).

9 §  Förvärvstillstånd behövs inte för förvärv

 1. genom bodelning, arv eller testamente,
 2. genom fusion enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 11 kap. 9 § bankaktiebolagslagen (1987:618),
 3. av aktier till en värdepappersfond enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder eller av andelar i en sådan fond,
 4. av aktier som vid nyemission eller fondemission förvärvas med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier förvärvaren tidigare äger,
 5. av aktier som förvärvaren har rätt att lösa på grund av förbehåll enligt 3 kap. 3 § aktiebolagslagen, om förvärvaren har fått tillstånd att utan hinder av 7 § förvärva aktier i bolaget på grund av förbehållet. Lag (1990:1418).

10 §  Om förvärvstillstånd inte har sökts före förvärvet, skall det sökas av förvärvaren inom en månad från det förvärvet skedde.

11 §  Om förvärvstillstånd inte söks inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller om tillstånd vägras, är förvärvet ogiltigt.

[S2]Om ett förvärv av aktier som inte är bundna av ett utlänningsförbehåll har skett på Stockholms fondbörs eller genom inrop på exekutiv auktion gäller inte första stycket. Tillståndsmyndigheten skall i stället förelägga förvärvaren att avyttra aktierna inom sex månader eller den längre tid som myndigheten bestämmer. Lag (1983:106).

12 § har upphävts genom lag (1987:420).

Förvärv av aktier i strid mot utlänningsförbehåll m.m.

13 §  Förvärv av aktier i strid mot ett utlänningsförbehåll är ogiltiga. Den som innehar skuldebrev eller optionsbevis som avses i 5 kap.aktiebolagslagen (1975:1385) eller 5 kap.bankaktiebolagslagen (1987:618) får dock vid utbyte eller nyteckning erhålla fria aktier, om skuldebrevet eller optionsbeviset ger rätt till detta, även om förhållandet mellan antalet bundna och antalet fria aktier därmed skulle ändras eller redan förut har ändrats i strid mot förbehållet. Lag (1990:1418).

14 §  Har någon genom teckning eller överlåtelse förvärvat aktier som är bundna av ett utlänningsförbehåll och blir han kontrollsubjekt efter förvärvet, skall han ha tillstånd för att få behålla aktierna.

[S2]Sådant tillstånd skall sökas av ägaren inom tre månader från det denne blev kontrollsubjekt. Om tillstånd inte söks inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller om tillstånd vägras, får tillståndsmyndigheten förelägga ägaren att avyttra aktierna inom sex månader eller den längre tid som myndigheten bestämmer.

14 a §  Ett utländskt bankföretag som har ett bestämmande inflytande i ett svenskt bankaktiebolag eller som har fått regeringens tillstånd att driva bankrörelse genom filial får inte här i landet i större utsträckning än som gäller för en svensk bank förvärva aktier i svenska aktiebolag, andelar i svenska handelsbolag eller rörelser som drivs här i landet.

[S2]Förvärv i strid mot bestämmelserna i denna paragraf är ogiltigt. Lag (1990:828).

14 b §  Trots bestämmelserna i denna lag får sådan egendom som sägs i 14 a § förvärvas av

 1. en svensk bank och ett utländskt bankföretag genom filial här i landet, i den utsträckning förvärvet får ske enligt 2 kap. 8 § bankrörelselagen (1987:617), och
 2. ett värdepappersinstitut, i den utsträckning förvärvet får ske enligt 4 kap. lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Lag (1991:989).

Tillståndsprövning

15 §  Frågor om tillstånd enligt denna lag prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

16 §  Tillstånd enlig denna lag skall meddelas, om det inte strider mot något väsentligt allmänt intresse.

[S2]I beslut om förvärvstillstånd skall anges sådana åtaganden som förvärvaren eller, vid aktie- eller andelsförvärv, det bolag som avses med förvärvet har gjort i ärendet och som har tillagts betydelse vid prövningen.

17 §  Om tillståndet avser ett framtida förvärv, skall viss tid för tillståndets giltighet anges i tillståndsbeslutet.

18 §  Tillstånd att förvärva andelar i ett handelsbolag får meddelas endast om det finns ett avtal enligt vilket inträde i bolaget skall vara medgivet i och med att tillstånd ges. Lag (1987:420).

Ansvar m.m.

19 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter i ett ärende enligt denna lag.

[S2]Åtal för brott får väckas endast efter förordnande av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

20 §  Förelägganden enligt denna lag får förenas med vite.

[S2]Talan om utdömande av vite får väckas endast efter förordnande av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Överklagande

21 §  Om någon annan än regeringen har meddelat beslut i ärende enligt denna lag, överklagas beslutet hos regeringen genom besvär.

Tystnadsplikt

22 §  Den som till följd av bestämmelserna i denna lag har fått kännedom om enskilds affärs- eller driftförhållanden får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han sålunda har erfarit.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

Förarbeten
Prop. 1981/82:135

Lag (1983:106) om ändring i lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:70
  Omfattning
  ändr. 3, 11 §§
  Ikraftträder
  1983-03-29

Lag (1984:284) om ändring i lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

Lag (1985:501) om ändring i lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:191
  Omfattning
  ändr. 7 §; ny 14 a §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1987:420) om ändring i lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:74
  Omfattning
  upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 2, 7, 8, 18 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1988:402) om ändring i lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

Lag (1990:828) om ändring i lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.
  2. I fråga om bestående bankaktiebolag skall bestämmelsen i 2 § första stycket i sin äldre lydelse tillämpas till dess att ett sådant beslut som avses i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1990:822) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618) har registrerats.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:116
  Omfattning
  ändr. 2, 7, 14 a §§; ny 14 b §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Lag (1990:1120) om ändring i lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

Lag (1990:1418) om ändring i lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:40
  Omfattning
  ändr. 9, 13 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:625) om ändring i lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

Lag (1991:842) om ändring i lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

Lag (1991:989) om ändring i lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Äldre föreskrifter i 14 b § skall fortfarande gälla för bankinstitut och fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Omfattning
  ändr. 14 b
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1991:1898) om upphävande av lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Vad som i 22 § den upphävda lagen sägs om tystnadsplikt skall dock fortfarande gälla.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:71
  Omfattning
  upph.