Upphävd författning

Lag (1982:736) om ursprungsmärkning av kläder

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1982-06-30
Ändring införd
SFS 1982:736
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att kläder, när dessa saluhålls yrkesmässigt, skall vara märkta med uppgift om i vilket land kläderna har tillverkats.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om märkningen och om undantag från märkningsskyldigheten.

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.

Ändringar

Lag (1982:736) om ursprungsmärkning av kläder

Förarbeten
Prop. 1981/82:148

Lag (1992:1363) om upphävande av lagen (1982:736) om ursprungs- märkning av kläder