Upphävd författning

Förordning (1982:759) med instruktion för statens arbetsmiljönämnd

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1982-06-30
Ändring införd
SFS 1982:759 i lydelse enligt SFS 1984:647
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 15, 16 och 18 §§, tillämpas på statens arbetsmiljönämnd.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av allmänna verksstadgan nämndens ordförande.

2 §  Med statsförvaltningen avses statliga myndigheter under regeringen.

Uppgifter

3 §  Statens arbetsmiljönämnd skall inom statsförvaltningen, i den mån det inte ankommer på någon annan myndighet,

  1. främja utvecklingen av arbetsmiljöverksamheten,
  2. ge ut information samt meddela föreskrifter och råd som rör arbetsmiljöverksamheten,
  3. vara fackansvarigt organ för innehållet i den partsgemensamma utbildningen inom arbetsmiljöområdet,
  4. främja, följa och föreslå forskning inom arbetsmiljöområdet,
  5. på begäran av arbetarskyddsfonden yttra sig över myndigheternas och arbetstagarorganisationernas ansökningar till fonden om bidrag för arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöforskning.

[S2]Nämnden skall därvid arbeta i nära kontakt med demyndigheter och organisationer - särskilt arbetarskyddsstyrelsen och stiftelsen Statshälsan - som bedriver verksamhet inom arbetsmiljöområdet.

[S3]Kungörelsen (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd skall inte tillämpas på nämnden.

Organisation

4 §  Nämnden består av sex ledamöter. Ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år i sänder. För varje ledamot förordnar regeringen två personliga ersättare.

[S2]En ledamot och dennes ersättare förordnas efter förslag av Statsanställdas förbund, en ledamot och dennes ersättare efter förslag av TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) samt en ledamot och dennes ersättare efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR.

5 §  Regeringen utser en av ledamöterna att vara nämndens ordförande efter gemensamt förslag av statens arbetsgivarverk samt Statsanställdas förbund, TCO-S och SACO/SR.

[S2]Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

5 a §  Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1984:647).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Sammanträde skall också hållas när någon annan ledamot begär det.

7 §  Ärendena avgörs av nämnden i plenum.

[S2]I en arbetsordning eller genom särskilda beslut får nämnden lämna över till ordföranden eller till någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i plenum.

8 §  För beslut av nämnden krävs att dess samtliga ledamöter är ense.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på en särskilt förordnad föredragande.

Avslutande bestämmelse

10 §  Nämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1982:759) med instruktion för statens arbetsmiljönämnd

Förordning (1984:647) om ändring i förordningen (1982:759) med instruktion för statens arbetsmiljönämnd

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
1984-08-01

Ändring, SFS 1988:1141

    Omfattning
    upph.