Upphävd författning

Förordning (1982:784) om statligt rederistöd

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1982-07-22
Ändring införd
SFS 1982:784
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statligt stöd enligt denna förordning, rederistöd, kan beviljas svenska rederiföretag som äger fartyg registrerade i Sverige eller, om det finns särskilda skäl, svenska rederiföretag som driver i utlandet registrerade fartyg som hyrts in i huvudsak obemannade. Stödet kan ges som konsolideringsstöd och som utvecklingsstöd.

[S2]Med rederiföretag avses fysisk eller juridisk person som driver rederirörelse eller äger fartyg samt partrederi och delägare i sådant rederi.

2 §  Frågor om rederistöd prövas av nämnden för rederistöd.

3 §  Konsolideringsstöd kan ges till ett rederiföretag vars rederi verksamhet efter skäliga avskrivningar men före bokslutsdispositioner och skatt (rederiresultat) visar underskott. Stödet skall grundas på resultat för räkenskapsår som börjar under åren 1982 - 1985.

4 §  Utvecklingsstöd kan ges för förvärv av svenskt fartyg eller andel i sådant fartyg. Som förutsättning gäller dock att kontrakt tecknats efter den 1 maj 1982 och att leverans skall ske senast under det räkenskapsår som slutar under år 1992. Detsamma gäller i fråga om delägare i partrederi för förvärv av andel i annat svenskt fartyg.

[S2]Som förvärv av fartyg får även godtas ombyggnad eller reparation av rederiföretaget tillhörigt fartyg.

[S3]Utvecklingsstöd kan inte medges om rederiresultatet - i förekommande fall med tillägg av konsolideringsstöd - är negativt.

5 §  Utvecklingsstöd medges endast i den mån fartygsförvärvet medför att värdet av rederiföretagets fartyg blir större än motsvarande värde såväl ett år före anskaffningen som enligt den balansräkning som fastställts närmast före den 1 maj 1982.

6 §  I ansökan om rederistöd skall rederiföretaget redovisa genomförda eller planerade rationaliseringsåtgärder i rederiverksamheten.

7 §  Till grund för bestämmande av rederistöd skall läggas den sjömans skatt som enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt betalats in under ordinarie inbetalningsperiod under åren 1982--1985. För kustsjö- fartsfartyg får dock, om nämnden för rederistöd anser det förenligt med stödets konsoliderande syfte, stödet i stället grundas på sjömansskatten för åren 1981--1984. Procenttalet enligt 9 § skall härvid för år 1981 och år 1982 motsvara vad som där anges för år 1982 och år 1983 samt för år 1983 och år 1984 vad som anges för år 1984 och år 1985. Förordning (1982:1253).

8 §  Partrederi med seglande delägare får till grund för rederistöd lägga även belopp motsvarande vad som skulle ha betalats in i sjömansskatt för delägaren om denne varit anställd ombord i fartyget.

9 §  Rederistöd får beviljas med högst det procenttal av inbetalad sjömansskatt som anges i nedanstående tabell.

KvalifikationsårKustsjöfartsfartygPassagerarfartygÖvriga fartyg
19821005075
19831005075
1984502537,5
1985502537,5

10 §  Med kustsjöfartsfartyg avses lastfartyg med ett deplacement av högst 10 000 ton dödvikt lämpat för gång i svenska farvatten.

[S2]Med passagerarfartyg avses fartyg för vilket har utfärdats passagerar fartygscertifikat, dock inte fartyg där passagerarna endast utgörs av förare av lastfordon och deras medhjälpare.

[S3]Som kvalifikationsår räknas det kalenderår under vilket sjömansskatt betalats in till statsverket.

11 §  Nämnden för rederistöd får på ansökan meddela förhandsbesked om huruvida rederistöd kommer att beviljas i ett visst fall och med vilket belopp stödet högst kan utgå.

12 §  Talan mot beslut i fråga om rederistöd får föras hos regeringen genom besvär. Detsamma gäller i fråga om förhandsbesked.

Ändringar

Förordning (1982:784) om statligt rederistöd

Förarbeten
Prop. 1981/82:217

Förordning (1982:1253) om ändring i förordningen (1982:784) om statligt rederistöd

Förordning (1992:913) om upphävande av förordningen (1982:784) om statligt rederistöd