Upphävd författning

Förordning (1982:785) med instruktion för nämnden för rederistöd

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1982-07-22
Ändring införd
SFS 1982:785 i lydelse enligt SFS 1986:1067
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden för rederistöd prövar frågor om statligt stöd till rederiföretag enligt förordningen (1982:784) om statligt rederistöd.

2 §  Nämnden skall på begäran lämna råd i fråga om statligt rederistöd.

[S2]Nämnden skall kontinuerligt utvärdera effekterna av rederistödet. Resultatet av utvärderingen skall för varje kalenderår redovisas till regeringen före den 1 april påföljande år.

Organisation

3 §  Nämnden består av högst sju personer. Förordnande att vara nämndens ordförande och vice ordförande meddelas av regeringen.

[S2]För andra ledamöter än ordföranden skall finnas ersättare.

[S3]Ledamöterna och ersättare för dem förordnas av regeringen för högst tre år.

4 §  I mån av behov och tillgång på medel får nämnden för rederistöd anlita experter, sakkunniga och annat biträde.

Ärendenas handläggning

5 §  Ärendena avgörs av nämnden i plenum.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1067).

6 §  I ordförandens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som nämnden har meddelat eller grunder som den tillämpar.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på ordförandeposten, till dess regeringen bestämmer annat.

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på en särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden får själv ta över beredning och föredragning av ärenden och får uppdra åt ledamot att föredra ärenden.

[S3]Nämnden får överlämna åt ordföranden eller föredraganden att avgöra ärende eller grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i plenum.

8 § har upphävts genom förordning (1986:1067).

9 §  Ordföranden eller föredraganden får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Ändringar

Förordning (1982:785) med instruktion för nämnden för rederistöd

Förordning (1986:1067) om ändring i förordningen (1982:785) med instruktion för nämnden för rederistöd

Omfattning
upph. 8 §; ändr. 5 §
Ikraftträder
1987-01-01

Ändring, SFS 1989:10

    Omfattning
    upph.