Inaktuell version

Förordning (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Version: 2003:387

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2003:387
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Avgifter för polisbevakning med belopp som anges i 3 § skall betalas i följande fall:

 1. När polismyndigheten har beslutat om ersättningsskyldighet med stöd av 2 kap.26 eller 27 §ordningslagen (1993:1617).
 2. När polisbevakning har uppställts som villkor i ett beslut enligt 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) som avser undantag från 4 kap. 2, 3, 12-15, 17 eller 18 § eller från lokala trafikföreskrifter som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 16 samma förordning eller motsvarande bestämmelse i äldre författning.
 3. När polisbevakning av värdetransport har begärts.

[S2]Avgifter med samma belopp skall betalas när polismyndigheten med stöd av 8 § andra stycket lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. har beslutat om ersättningsskyldighet för polisutryckning. Vad som sägs i denna förordning om bevakning gäller för sådant fall utryckning.

[S3]De belopp som anges i 3 § skall också tillämpas, när en part, en målsägande eller ett vittne med stöd av en bestämmelse i rättegångsbalken skall förpliktas ersätta statsverkets kostnader för hämtning av honom genom polismyndighetens försorg till förhandling inför domstol. Vad som sägs i 3 § om bevakning gäller för sådant fall hämtning. Förordning (2000:115).

2 §  Av 2 kap.26 och 27 §§ordningslagen (1993:1617) framgår att en avgift som avses i 1 § 1 skall betalas av den som anordnar den allmänna sammankomst eller offentliga tillställning som det är fråga om. I fall som avses i 1 § 2 skall avgiften betalas av den som ansökt om beslutet och i fall som avses i 1 § 3 av den som är ansvarig för transporten. Förordning (1993:1629).

3 §  Avgiften är

 1. 730 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som behövs för bevakning av en värdetransport på uppdrag av Riksbanken,
 2. 730 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som behövs för bevakning i andra fall,
 3. 3 kronor per påbörjad kilometer för varje bil eller motorcykel,
 4. 250 kronor per påbörjad timme för varje hund eller häst,
 5. 670 kronor per timme för varje båt, och
 6. 12 700 kronor per flygtimme för varje helikopter.

[S2]Avgiften skall betalas endast för den tid som går åt för själva bevakningen samt för väntetid på grund av bevakningen eller för den sträcka som avverkas under bevakningen. I andra fall än som avses i 2 kap. 27 § ordningslagen (1993:1617) skall avgiften anses utgöra ersättning för alla polisens kostnader för bevakningen. Förordning (2003:387).

4 §  Den som innehar en larmanläggning som är direktansluten till larmmottagare vid en polisstation skall för varje fristående objekt som skyddas av anläggningen betala en avgift till staten.

[S2]Avgiften är 1 450 kronor per påbörjat kalenderår.

[S3]Föreligger särskilda skäl får avgiften sättas ned eller efterges. Förordning (2003:387).

5 §  Frågor om skyldighet att betala avgift enligt denna förordning prövas av polismyndigheten.

[S2]Avgifterna tas ut av polismyndigheten mot räkning.

[S3]I fall då flera polisdistrikt är berörda skall varje polismyndighet svara för sin del av debiteringen.

[S4]För betalning får borgen eller förskott krävas. Förordning (1989:904).

6 §  Polismyndighetens beslut får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning (1989:904).

7 §  Utförs bevakning som avses i 1 § första stycket 2 av en parkeringsvakt som förordnats av kommunen, får kommunen ta ut avgift för bevakningen med belopp som anges i 3 §. Vad som i 5 och 6 §§ sägs om polismyndigheter skall i sådant fall i stället gälla kommunen. Förordning (1999:365).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

Förordning (1983:471) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. Äldre bestämmelser skall gälla, om kostnaden har uppstått före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:1101) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggninar till polisen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:729) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4, 5 §§; ny 6 §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-10-01

Förordning (1989:904) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre bestämmelser skall gälla i fråga om kostnader som har uppstått före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 3-6 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1993:1629) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polibevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1998:1287) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (1999:365) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 3 §; ny 7 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:115) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-05-01

Förordning (2000:1177) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:387) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. Äldre bestämmelser skall gälla i fråga om kostnader som har uppstått före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2009:586 ) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2013:940) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1134) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:942) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01