Upphävd författning

Förordning (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1982-10-21
Ändring införd
SFS 1982:892
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna finns inte med här.

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  Denna förordning gäller behörigheter och specialbehörigheter för befattningshavare på fartyg.

[S2]I 5 kap. 7 § fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) finns det föreskrifter om rätt att ställa andra krav än som anges i denna förordning. Förordning (1994:1455).

[K1]2 §  I denna förordning används följande beteckningar med nedan angivna betydelse.

 • ------------------------------------------------------------------- Beteckning Betydelse ---------------------------------------------------------------------
HandelsfartygFartyg som används till handelssjöfart eller transport av passagerare eller till annat ändamål som hör ihop med handelssjöfarten såsom bogsering, isbrytning, bärning och dykning
ÅngfartygMaskindrivet fartyg vars framdrivningsmedel är ångmaskineri
MotorfartygAnnat maskindrivet fartyg än ångfartyg

[S2]Passagerarfartyg Fartyg som enligt gällande bestämmelser skall vara försett med passagerarfartygscertifikat och och som används till att transportera flera än tolv passagerare samtidigt

PråmFartyg som inte är försett med eget framdrivningsmedel
FiskefartygFartyg som används till fiske eller till att ta hand om fångsten eller som i omedelbar anslutning till fiskeresa, i vilken fartyget har deltagit, används till befordran eller beredning av färsk fisk
VägfärjaFartyg som avses i 2 § andra stycket väglagen (1971:948).
DräktighetDet bruttodräktighetstal som anges i det mätbrev som gäller för fartyget
MaskinstyrkaAxeleffekt, som kan tas ut från fartygets framdrivnings maskineri, angiven i kilowatt (kW)

Däckstjänstgöring Tjänstgöring till sjöss i ett fartygs däcksavdelning

Maskinrumstjänst- Tjänstgöring till sjöss i ett fartygs göring maskinutrymmen

Allmän verkstads- Tjänstgöring i verkstad i yrkesarbete med tjänstgöring bänkarbete, borrning, svarvning eller svetsning
Kvalificerad verkstadstjänstgöringTjänstgöring i verkstad i arbete med tillverkning, reparation eller montering av ett fartygs framdrivningsmaskineri eller tjänstgöring som reparatör, motorman eller dylikt antingen som dagman på fartyg med en maskinstyrka om minst 1500 kW eller i maskinverkstad på ett fartyg som tillhör försvarsmakten
Tjänstgöring i elektrisk verkstadTjänstgöring i yrkesarbete i elektrisk verkstad eller verkstadsavdelning på fartyg eller i land med arbete av sådan art att underhåll av elektrisk utrustning i regler- och manöversystem ingått som en del av arbetsuppgifterna
---------------------------------------------------------------------

[K1]3 §  Den fart i vilken ett fartyg används anges i denna förordning med samma beteckningar (fartområden) som i 1 kap. 7 § fartygssäkerhetsförordningen (1988: 594). Förordning (1988:600).

[K1]4 §  Sjöfartsverket prövar om behörighetsvillkoren är uppfyllda och utfärdar behörighetsbevis. Verket meddelar också närmare föreskrifter om ansökan och om de handlingar som skall bifogas en ansökan. Förordning (1994:128).

[K1]5 §  /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Sjöfartsverket får medge att den som, utan att ha den teoretiska utbildning eller den praktik som erfordras för en viss behörighet, har fått en likvärdig utbildning eller praktik skall få behörighetsbevis för denna behörighet. Medgivandet får förses med villkor och återkallas när det finns skäl till det.

[S2]I 5 kap. 8 § fartygssäkerhetsförordningen (1988: 594) finns bestämmelser om undantag från kraven på behörighet för viss befattning i minimibesättning eller på specialbehörighet. Förordning (1988:600).

5 §  /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Sjöfartsverket får medge att den som, utan att ha den teoretiska utbildning eller den praktik som erfordras för en viss behörighet, har fått en likvärdig utbildning eller praktik skall få behörighetsbevis för denna behörighet. Medgivandet får förses med villkor och återkallas när det finns skäl till det.

Den som är medborgare i Europeiska unionen (EU) och har behörighet för viss befattning på fartyg på grund av examens-, utbildnings- eller kompetensbevis över behörighetsgivande högre utbildning från ett annat medlemsland i EU än Sverige, skall på ansökan hos Sjöfartsverket få behörighetsbevis för motsvarande behörighet här i landet om sökanden uppfyller villkoren enligt verkets föreskrifter. Motsvarande gäller för medborgare i övriga länder för vilka avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) trätt i kraft. Sjöfartsverket skall meddela beslut i sådana ärenden senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller den sökande har framlagts.

I fall som avses i första och andra styckena får behörighetsbeviset utformas som ett erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning.

I 5 kap. 8 § fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) finns bestämmelser om undantag från kraven på behörighet för viss befattning i minimibesättning eller på specialbehörighet. Förordning (1994:1455).

[K1]6 §  Sjöfartsverket meddelar föreskrifter om rätt att tillgodoräkna viss tjänstgöring eller utbildning såsom praktik för att uppfylla ett behörighetsvillkor. Verket skall därvid samråda berörda organisationer för redare och ombordanställda. Förordning (1992:750).

[K1]7 §  /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Sjöfartsverket utfärdar de certifikat som föreskrivs i 1960 och 1974 års internationella konventioner om säkerheten för människoliv till sjöss och det internationella radioreglementet för expeditörer på fartygsradiostationer. Förordning (1994:128).

7 §  /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Sjöfartsverket utfärdar, i fråga om yrkesmässig sjötrafik, de certifikat för radiopersonal som föreskrivs i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 74) och som föreskrivs i Internationella teleunionens radioreglemente (ITU: s RR). När certifikaten utfärdas skall också iakttas bestämmelserna i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW 78). Regler om behörigheter och specialbehörigheter, grundade på sådana certifikat, finns i 2 kap. 24 § och 3 kap. 6--9 §§. Förordning (1994:1455).

[K1]8 §  /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Sjöfartsverket utfärdar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Rör en sådan föreskrift frågor om utbildning av sjöpersonal, skall Sjöfartsverket samråda med utbildningsmyndigheten. I fråga om behörigheter och certifikat för radiopersonal skall verket samråda med Post- och telestyrelsen. Förordning (1994:128).

8 §  /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Sjöfartsverket utfärdar de föreskrifter om erkännande av utländska yrkesbehörigheter som avses i 5 § andra stycket samt de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Rör föreskriften frågor om utbildning av sjöpersonal, skall Sjöfartsverket samråda med Chalmers tekniska högskola AB och Högskolan i Kalmar eller med Skolverket. I fråga om föreskrifter angående behörigheter och certifikat för radiopersonal skall verket samråda med Post- och telestyrelsen. Förordning (1994:1455).

[K2]1 §  /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ För behörighet fordras teoretisk utbildning vid högskola, sjöbefälsskola eller gymnasieskola och praktik i den omfattning som anges i detta kapitel samt läkarintyg, som inte är äldre än två år och som visar att föreskrivna krav på syn- och hörselförmåga är uppfyllda. Vissa behörigheter kan dock uppnås genom enbart praktik.

[S2]I 6 kap. 5 § finns bestämmelser om lägsta behörighetskrav för befattningshavare i ett fartygs minimibesättning.

1 §  /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ För behörighet fordras teoretisk utbildning vid högskola, sjöbefälsskola eller gymnasieskola och praktik i den omfattning som anges i detta kapitel samt läkarintyg, som inte är äldre än två år och som visar att föreskrivna krav på syn- och hörselförmåga är uppfyllda. Vissa behörigheter kan dock uppnås genom enbart praktik.

I 1 kap. 5 och 8 §§ finns bemyndiganden om erkännande av utländska yrkesbehörigheter. Vid en ansökan enligt 1 kap. 5 § andra stycket får sökanden, för att styrka att han uppfyller de svenska kraven på syn- och hörselförmåga, åberopa det dokument som krävs i den utländske medborgarens ursprungsstat eller den stat han kommer från eller ett intyg utfärdat av en behörig myndighet i denna stat vilket motsvarar ett svenskt läkarintyg. Sådana utländska dokument eller intyg får inte vara äldre än två år. Sjöfartsverket prövar som ett led i behörighetsärendet, om dokumentet eller intyget innehåller de uppgifter som behövs.

I 6 kap. 5 § finns bestämmelser om lägsta behörighetskrav för befattningshavare i ett fartygs minimibesättning. Förordning (1994:1455).

[K2]2 §  Föreskrifter om innebörden av olika behörigheter finns i 6 kap.

[S2]Praktik som har fullgjorts utöver kraven för vissa behörigheter medför utökad behörighet att uppehålla befattning på fartyg enligt vad som anges i bilagorna A--D. Sjöfartsverket skall förse behörighetsbeviset med påteckning om att sådan praktik har fullgjorts.

[K2]3 §  /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Föreskrifter om lägsta ålder för att få inneha befattning som befälhavare samt om krav på svenskt medborgarskap och syn- och hörselförmåga finns i 5 kap.1, 2 och 4 §§fartygssäkerhetsförordningen (1988: 594). Förordning (1988:600).

3 §  /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Föreskrifter om lägsta ålder för att få inneha befattning som befälhavare samt om krav på svenskt medborgarskap och syn- och hörselförmåga finns i 5 kap.1 och 4 §§fartygssäkerhetsförordningen (1988:594). Förordning (1994:1455).

Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal

[K2]4 §  Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal enligt denna förordning är följande:

[S2]Sjökapten(K) Styrman A(S A) Styrman B(S B) Skeppare A(Sk A) Skeppare B(Sk B) Matros(Mtr) Lättmatros(Lmt) Befaren jungman(BJu) Jungman(Ju)

[K2]5 §  För att erhålla bevis om behörighet som */k/ sjökapten */-k/ fordras a) att ha avlagt sjökaptensexamen på sjökaptenslinjen i högskolan eller vid sjöbefälsskola samt

 1. att efter erhållen behörighet som styrman A eller styrman B ha varit anställd i minst 36 månader som styrman på handelsfartyg med en dräktighet om minst 200. Av denna tid skall minst 18 månader ha fullgjorts till sjöss i stor kustfart eller vidsträcktare fart, varav minst 9 månader på fartyg med en dräktighet om minst 1 200 antingen som befälhavare eller överstyrman eller på fartyg med en dräktighet om minst 3 000 i inskränkt oceanfart eller oceanfart som annan styrman.

[K2]6 §  För att erhålla bevis om behörighet som */k/ styrman A */-k/ fordras a) att ha avlagt styrmansexamen (80 poäng) på styrmanslinjen i högskolan samt

 1. att ha fullgjort däckstjänstgöring i minst 36 månader. Av denna tid skall minst 27 månader vara i stor kustfart eller vidsträcktare fart, varav minst 12 månader på handelsfartyg med en dräktighet om minst 1 200 i nordsjöfart eller vidsträcktare fart. För den som tjänstgjort som befälsassistent i nordsjöfart eller vidsträcktare fart under minst 6 månader får totaltiden reduceras till 30 månader.

[K2]7 §  För att erhålla bevis om behörighet som */k/ styrman B */-k/ fordras a) att ha erhållit utbildningsbevis över genomgånget behörighetsgrundande utbildningsprogram om 48 poäng på styrmanslinjen i högskolan eller att ha erhållit betyg över fullständig styrmansutbildning (ett läsår) vid sjöbefälsskola eller i högskola samt

 1. att ha fullgjort däckstjänstgöring i minst 36 månader. Av denna tid skall minst 18 månader vara i stor kustfart eller vidsträcktare fart, varav minst 9 månader på handelsfartyg med en dräktighet om minst 200 i nordsjöfart eller vidsträcktare fart. För den som tjänstgjort som befälsassistent i nordsjöfart eller vidsträcktare fart under minst 6 månader får totaltiden reduceras till 30 månader.

[K2]8 §  För att erhålla bevis om behörighet som */k/ skeppare A */-k/ fordras

 1. att ha erhållit utbildningsbevis över genomgången skepparkurs A (20 poäng) i högskola eller betyg över fullständig skepparutbildning av första klass vid sjöbefälsskola eller i högskola samt
 2. att ha fullgjort däckstjänstgöring i minst 36 månader. Av denna tid skall minst 18 månader vara i stor kustfart eller vidsträcktare fart, varav minst 12 månader på handelsfartyg. För den som tjänstgjort som befälsassistent under minst 6 månader får totaltiden reduceras till 30 månader.

[K2]9 §  För att erhålla bevis om behörighet som */k/ skeppare B */-k/ fordras

 1. att ha avlagt skepparexamen samt
 2. att ha fullgjort däckstjänstgöring i minst 36 månader, varav minst 12 månader på handelsfartyg.

[S2]Sjöfartsverket får godta tjänstgöring även på fartyg med en dräktighet under 20. Behörigheten kan i sådana fall begränsas med avseende på såväl fartområde som fartygets storlek.

[K2]10 §  För att vara behörig som */k/ matros */-k/ fordras att ha fullgjort däckstjänstgöring i minst 18 månader.

[K2]11 §  För att vara behörig som */k/ lättmatros */-k/ fordras att ha fullgjort däckstjänstgöring i minst 12 månader.

[K2]12 §  För att vara behörig som */k/ jungman */-k/ fordras att ha fullgjort däckstjänstgöring i minst 3 månader.

[S2]För att vara behörig som */k/ befaren jungman */-k/ fordras att ha fullgjort däckstjänstgöring i ytterligare 3 månader.

[K2]13 §  För behörigheterna matros och lättmatros skall däckstjänstgöringen under minst 6 månader ha fullgjorts i uppgifter som har samband med vakthållning på bryggan. Detsamma gäller för en befaren jungman som skall användas i vakthållning på bryggan.

Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal

[K2]14 §  Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal enligt denna förordning är följande:

[S2]Sjöingenjör(I) Maskintekniker A(T A) Maskintekniker B(T B) Maskinist A(Ma A) Maskinist B(Ma B) Motorman(Mtm) Eldare(Eld) Motorelev(Mel) Fartygselektriker(Ele)

[S3]Behörighetsbevis som gäller endast för ångfartyg eller endast för motorfartyg skall förses med beteckningen (å) respektive (m) efter förkortningen.

[K2]15 §  För att erhålla bevis om behörighet som */k/ sjöingenjör */-k/ fordras

 1. att ha avlagt sjöingenjörsexamen på sjöingenjörslinjen i högskolan eller vid sjöbefälsskola samt
 2. att efter erhållen behörighet som maskintekniker A eller maskintekniker B ha varit anställd minst 30 månader som maskinbefäl på handelsfartyg. Av denna tid skall minst 15 månader ha fullgjorts till sjöss, varav minst 12 månader antingen

[S2]som maskinchef på fartyg med en maskinstyrka om minst 1 000 kW i Öresund, stor kustfart eller vidsträcktare fart eller som förste maskinist på sådant fartyg i inskränkt oceanfart eller vidsträcktare fart eller

[S3]som förste maskinist på fartyg med en maskinstyrka om minst 3 000 kW i Öresund, stor kustfart eller vidsträcktare fart eller

[S4]som maskinist på fartyg i oceanfart med en maskinstyrka om minst 6 000 kW samt

 1. minst 6 månaders kvalificerad verkstadstjänstgöring utöver vad som krävs för behörighet som maskintekniker A eller maskintekniker B.

[K2]16 §  För att erhålla bevis om behörighet som */k/ maskintekniker A */-k/ fordras

 1. att ha avlagt maskinteknikerexamen (80 poäng) på maskinteknikerlinjen i högskolan samt
 2. att ha fullgjort minst 36 månaders praktik, varav minst 18 månaders maskinrumstjänstgöring på fartyg med en maskinstyrka om minst 1 500 kW, minst 6 månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad samt minst 6 månaders kvalificerad verkstadstjänstgöring. De återstående 6 månaderna kan fullgöras antingen som maskinrumstjänstgöring, allmän verkstadstjänstgöring, kvalificerad verkstadstjänstgöring eller tjänstgöring i elektrisk verkstad.

[S2]För den som tjänstgjort som befälsassistent under minst 6 månader får maskinrumstjänstgöringen reduceras till 12 månader.

[K2]17 §  För att erhålla bevis om behörighet som */k/ maskintekniker B */-k/ fordras

 1. att ha erhållit utbildningsbevis över genomgånget behörighetsgrundande utbildningsprogram om 40 poäng på maskinteknikerlinjen i högskolan eller att ha erhållit betyg över fullständig maskinteknikerutbildning (ett läsår) vid sjöbefälsskola eller i högskola samt
 2. att ha fullgjort minst 36 månaders praktik, varav minst 18 månaders maskinrumstjänstgöring på fartyg med en maskinstyrka om minst 400 kW, minst 6 månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad samt minst 6 månaders kvalificerad verkstadstjänstgöring. De återstående 6 månaderna kan fullgöras antingen som maskinrumstjänstgöring, allmän verkstadstjänstgöring, kvalificerad verkstadstjänstgöring eller tjänstgöring i elektrisk verkstad.

[S2]För den som tjänstgjort som befälsassistent under minst 6 månader får maskinrumstjänstgöringen reduceras till 12 månader.

[K2]18 §  För att erhålla bevis om behörighet som */k/ maskinist A */-k/ fordras

 1. att ha erhållit utbildningsbevis över genomgången maskinistkurs A (20 poäng) eller fartygsmekanikerkurs A (20 poäng) i högskola eller betyg över fullständig fartygsmekanikerutbildning av första klass vid sjöbefälsskola eller i högskola samt
 2. att ha fullgjort minst 36 månaders praktik, varav minst 18 månaders maskinrumstjänstgöring på fartyg med en maskinstyrka om minst 400 kW, minst 6 månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad samt minst 6 månaders kvalificerad verkstadstjänstgöring. De återstående 6 månaderna kan fullgöras antingen som maskinrumstjänstgöring, allmän verkstadstjänstgöring, kvalificerad verkstadstjänstgöring eller tjänstgöring i elektrisk verkstad.

[S2]För den som tjänstgjort som befälsassistent under minst 6 månader får maskinrumstjänstgöringen reduceras till 12 månader.

[K2]19 §  För att erhålla bevis om behörighet som */k/ maskinist B */-k/ fordras

 1. att ha avlagt maskinistexamen eller fartygsmekanikerexamen samt
 2. att ha fullgjort maskinrumstjänstgöring i minst 24 månader, varav högst 12 månader får ersättas med kvalificerad verkstadstjänstgöring.

[K2]20 §  För att vara behörig som */k/ motorman */-k/ fordras att ha fullgjort maskinrumstjänstgöring på motorfartyg i minst 18 månader. Av denna tid får högst 9 månader ersättas med kvalificerad verkstadstjänstgöring.

[K2]21 §  För att vara behörig som */k/ eldare */-k/ fordras att ha fullgjort maskinrumstjänstgöring på ångfartyg eller annat fartyg med större ånganläggning i minst 18 månader. Av denna tid får högst 9 månader ersättas med kvalificerad verkstadstjänstgöring.

[K2]22 §  För att vara behörig som */k/ motorelev */-k/ fordras att ha fullgjort maskinrumstjänstgöring i minst 3 månader.

[K2]23 §  För att vara behörig som */k/ fartygselektriker */-k/ fordras

 1. att ha erhållit godkänt slutbetyg från ettårig kurs för fartygselektriker (specialkurs i gymnasieskolan) eller
 2. att ha erhållit godkänt slutbetyg från gymnasieskolans drift-och underhållstekniska linje, grenen för eldriftteknik.

[S2]Härutöver skall minst 9 månader ha fullgjorts som tjänstgöring i elektrisk verkstad samt minst 3 månader ha fullgjorts som maskinrumstjänstgöring eller annan jämförbar tjänstgöring till sjöss.

[S3]Sjöfartsverket får godkänna annan teoretisk utbildning efter samråd med utbildningsmyndigheten.

Behörighet för radiotelegrafist

[K2]24 §  För att erhålla bevis om behörighet som radiotelegrafist fordras

 1. certifikat av lägst andra klass för fartygs radiotelegrafstation samt
 2. tjänstgöring till sjöss i minst sex veckor som biträde åt behörig radiotelegrafist.

[S2]Närmare föreskrifter om praktiken och om rätt att som praktik tillgodoräkna annan tjänstgöring meddelas av Sjöfartsverket efter samråd med Post- och telestyrelsen och berörda organisationer för redare och ombordanställda.

[S3]Undantag enligt 5 kap. 8 § första stycket fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) får inte medges i fråga om behörigheten radiotelegrafist. Förordning (1994:128).

Bestämmelser rörande vissa behörighetsvillkor

[K2]25 §  Sådan teoretisk utbildning som utgör behörighetsvillkor får ersättas med likvärdig utbildning vid en utbildningsanstalt som tillhör Försvarsmakten eller kustbevakningen. Förordning (1994:386).

[K2]26 §  Däckstjänstgöring skall fullgöras på fartyg med en dräktighet om minst 20, om inte annat föreskrivs beträffande viss behörighet.

[S2]Däckstjänstgöring på fiskefartyg får tillgodoräknas som tjänstgöring på handelsfartyg med samma dräktighet.

[K2]27 §  */k/ Maskinrumstjänstgöring */-k/ skall fullgöras på fartyg med en maskinstyrka om minst 75 kW, om inte annat föreskrivs beträffande viss behörighet.

[K2]28 §  Av den maskinrumstjänstgöring som utgör behörighetsvillkor för behörigheterna sjöingenjör, maskintekniker A och maskintekniker B skall hälften fullgöras på ångfartyg och hälften på motorfartyg. Den som har tjänstgjort mindre än den föreskrivna minsta tiden på ång fartyg eller på motorfartyg men i övrigt uppfyller behörighetsvill koren för någon av de nämnda behörigheterna får behörighet för tjänstgöring bara på det ena slaget av fartyg.

[K2]29 §  För behörigheterna maskinist A för motorfartyg, maskinist B för motorfartyg och motorman gäller följande. Annan tjänstgöring än maskinrumstjänstgöring till sjöss som innebär biträde med motorns skötsel och handhavande på ett motorfartyg i stor kustfart eller vidsträcktare fart räknas som maskinrumstjänstgöring på motorfartyg med hälften av den verkliga tjänstgöringstiden.

[K2]30 §  Tjänstgöring på */k/ pråm */-k/ och */k/ vägfärja */-k/ får räknas som praktik endast i den omfattning som sjöfartsverket medger i enskilda fall. I fråga om tjänstgöring på vägfärja skall sjöfarts verket samråda med statens vägverk.

[K2]31 §  Tjänstgöring på */k/ fartyg som inte är handelsfartyg och som ägs eller används av staten */-k/ får räknas som däckstjänstgöring eller maskinrumstjänstgöring endast i de fall och i den omfattning som tjänstgöringen bedöms vara likvärdig med tjänstgöring på handels fartyg. Sjöfartsverket meddelar närmare föreskrifter om sådant till godoräknande efter samråd med den myndighet under vars förvaltning det statliga fartyget står samt med berörda organisationer för redare och ombordanställda.

[K2]32 §  Beträffande tjänstgöring som */k/ befälsassistent */-k/ gäller följande.

 1. Tjänstgöringen får fullgöras endast av den som har teoretisk utbildning för den behörighet som tjänstgöringen syftar till.
 2. Tjänstgöringen får inte ske i någon befattning som ingår i den för fartyget bestämda minimibesättningen eller som medför ansvar för vakt.
 3. Däckstjänstgöring skall fullgöras på handelsfartyg med en dräktighet om minst 200.
 4. Maskinrumstjänstgöring skall fullgöras på handelsfartyg med en ma skinstyrka om minst 1 500 kW.

[S2]Sjöfartsverket får medge att tjänstgöring som befälsassistent fullgörs på fartyg som inte uppfyller kraven i fråga om dräktighet eller maskinstyrka, om fartyget i övrigt är lämpligt för sådan tjänstgöring.

[S3]Sjöfartsverket meddelar närmare föreskrifter om tjänstgöring som be fälsassistent.

[S4]I frågor som avses i andra och tredje styckena skall sjöfartsverket samråda med berörda organisationer för redare och ombordanställda.

[K2]33 §  Tjänstgöring på */k/ utländska fartyg */-k/ får räknas som praktik i den omfattning som sjöfartsverket medger i enskilda fall. Verket skall därvid särskilt pröva, om de uppgifter som har lämnats om tjänstgöringen kan godtas.

3 kap. Specialbehörigheter m.m.

[K3]1 §  För sådan */k/ specialbehörighet för oljelasthantering, specialbehörighet för kemikalielasthantering */-k/ eller */k/ specialbehörighet för gaslasthantering */-k/ som avses i 5 kap. 10 § första stycket fartygssäkerhetsförordningen (1988: 594) fordras följande.

 1. Kurs i hantering av det slag av last som specialbehörigheten skall avse.
 2. Kurs i brandskydd.
 3. Tjänstgöring på fartyg med last av det slag som specialbehörigheten skall avse.

[S2]Kurserna enligt 1 och 2 skall ha genomgåtts med godkänt resultat.

[S3]Tjänstgöringen enligt 3 skall ha varat under minst sex månader. I fråga om specialbehörighet för oljelasthantering får i tjänstgöringstiden räknas in högst tre månaders tjänstgöring på kemikalietankfartyg. I fråga om specialbehörighet för kemikalielasthantering får i tjänstgöringstiden räknas in högst tre månaders tjänstgöring på oljetankfartyg. I fråga om specialbehörighet för både olje- och kemikalielasthantering får tjänstgöringen anses fullgjord genom sammanlagt minst nio månaders tjänstgöring på olje- och kemikalietankfartyg, varav minst tre månader på vardera slaget av fartyg.

[S4]Huvuddelen av tjänstgöringen enligt 3 skall ha fullgjorts innan utbildningen enligt 1 genomgås. Förordning (1988:600).

[K3]2 §  /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Den utbildning för personal med särskilda arbetsuppgifter och ansvar i fråga om last och lastutrustning på tankfartyg som avses i 5 kap. 9 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (1988: 594) skall omfatta följande.

 1. Kurs i brandskydd.
 2. Kurs avsedd att skapa förtrogenhet med det slags tankfartyg arbetsuppgifterna skall avse.

[S2]Kurserna skall ha genomgåtts med godkänt resultat.

[S3]Utbildningen enligt 2 får ersättas med en månads övervakad tjänstgöring på fartyg med det slags last och lastutrustning som arbetsuppgifterna skall avse, om tjänstgöringen ger inblick i och tillräcklig kunskap om säker lasthantering. Förordning (1988:600).

2 §  /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Den utbildning för personal med särskilda arbetsuppgifter och ansvar i fråga om last och lastutrustning på tankfartyg som avses i 5 kap. 10 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) skall omfatta följande.

 1. Kurs i brandskydd.
 2. Kurs avsedd att skapa förtrogenhet med det slags tankfartyg arbetsuppgifterna skall avse.

Kurserna skall ha genomgåtts med godkänt resultat.

Utbildningen enligt 2 får ersättas med en månads övervakad tjänstgöring på fartyg med det slags last och lastutrustning som arbetsuppgifterna skall avse, om tjänstgöringen ger inblick i och tillräcklig kunskap om säker lasthantering. Förordning (1994:1455).

[K3]3 §  För specialbehörighet för torrlasthantering fordras att följande utbildning genomgåtts med godkänt resultat.

 1. Kurs i hantering av farlig last i torrlastfartyg.
 2. Kurs i brandskydd. Förordning (1984:143).

[K3]4 §  Närmare föreskrifter om innehållet i de kurser som avses i 1--3 §§ meddelas av utbildningsmyndigheten efter samråd med sjöfartsverket. Förordning (1984:143).

[K3]5 §  Specialbehörighet som båtman (båtmanscertifikat) erhåller den som uppfyller de krav på kunskaper och förmåga samt de andra behörighetsvillkor som sjöfartsverket föreskriver. Förordning (1984:143).

[K3]6 §  /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Specialbehörighet som radiotelefonist erhåller den som innehar allmänt radiotelefonistcertifikat för sjöradiotrafik. Förordning (1984:143).

6 §  /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Specialbehörighet som radiotelefonist erhåller den som innehar allmänt radiotelefonistcertifikat eller allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik (C-certifikat). Förordning (1994:1455).

[K3]7 §  /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Specialbehörighet som begränsat behörig radiotelefonist erhåller den som innehar begränsat operatörscertifikat för maritim mobil trafik i VHF-område (VHF-certifikat). Förordning (1994:1455).

[K3]8 §  /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Specialbehörighet som allmänt behörig radiooperatör i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) erhåller den som innehar allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat). Förordning (1994:1455).

[K3]9 §  /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Specialbehörighet som begränsat behörig radiooperatör i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) erhåller den som innehar begränsat operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (ROC-certifikat). Förordning (1994:1455).

4 kap. har upphävts genom förordning (1984:143).

5 kap. Behörighetsbevis

[K5]1 §  Innehav av behörighet eller specialbehörighet skall styrkas med behörighetsbevis. Detta gäller dock inte behörigheterna som matros, lättmatros, befaren jungman, jungman, motorman, eldare, motorelev och fartygselektriker, vilka skall styrkas genom att sådana handlingar företes som visar att behörighetsvillkoren är uppfyllda. Sjöfartsverket eller den myndighet som chefen för utrikesdepartementet utsett skall på begäran göra anteckning i sjöfartsboken rörande sådana behörigheter. Förordning (1984:832).

[K5]2 §  Den som enligt 1 § skall inneha behörighetsbevis och som uppfyller villkoren för behörighet eller specialbehörighet får på ansökan bevis om detta. En sådan ansökan om behörighetsbevis skall vara skriftlig.

[K5]3 §  /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Behörighetsbevis utgörs av en särskild handling och utfärdas för en tid av högst fem år. Bevis om specialbehörighet som båtman (båtmanscertifikat) eller som radiotelefonist utfärdas dock utan att bevisets giltighet tidsbegränsas.

[S2]Närmare föreskrifter om vad som krävs för att få giltighetstiden för ett behörighetsbevis förlängd meddelas av Sjöfartsverket efter samråd med berörda organisationer för redare och ombordanställda. Förordning (1994:128).

3 §  /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Behörighetsbevis utgörs av en särskild handling eller, i de fall som avses i 3 kap.6--9 §§, av en påteckning på det certifikat som specialbehörigheten grundas på. Behörighetsbevis utfärdas för en tid av högst fem år. Bevis om specialbehörighet som båtman (båtmanscertifikat) eller som radiotelefonist eller begränsat behörig radiotelefonist enligt 3 kap.6--7 §§ utfärdas dock utan att bevisets giltighet tidsbegränsas.

Närmare föreskrifter om vad som krävs för att få giltighetstiden för ett behörighetsbevis förlängd meddelas av Sjöfartsverket efter samråd med berörda organisationer för redare och ombordanställda. Förordning (1994:1455).

[K5]4 §  Behörighetsbeviset eller annan handling som utvisar behörigheten eller specialbehörigheten skall medföras på det fartyg där innehavaren tjänstgör och på begäran visas upp för myndigheter.

[K5]5 §  Sjöfartsverket fastställer avgifter för bevis om behörigheter och specialbehörigheter som verket utfärdar enligt denna förordning samt för dispenser från bestämmelserna i förordningen. Avgift får dock inte tas ut för bevis om sådan behörighet för vilken behörighetsvillkoren utgörs av endast praktik.

6 kap. Behörigheternas innebörd

[K6]1 §  Behörighet medför rätt att uppehålla befattningar på fartyg i den utsträckning som anges i beslut om minimibesättning eller i bemanningsföreskrifter.

[S2]I detta kapitel och bilagorna till denna förordning anges den rätt att uppehålla befattning på handelsfartyg som följer med innehav av vissa behörigheter.

[S3]I beslut om minimibesättning eller i bemanningsföreskrifter får anges att en befattning får uppehållas av innehavaren av en lägre behörighet eller skall uppehållas av en innehavare av högre behörighet eller annan behörighet än den som följer av dessa bestämmelser.

[K6]2 §  Behörigheter för fartygsbefäl medför rätt att uppehålla befattning på */k/ passagerarfartyg */-k/ i den omfattning som anges i tabellen i */k/ bilaga A */-k/ och på */k/andra handelsfartyg än passagerarfar tyg*/-k/ i den omfattning som anges i tabellen i */k/ bilaga B */-k/.

[K6]3 §  Behörigheter för maskinbefäl medför rätt att uppehålla befattning på */k/ passagerarfartyg */-k/ i den omfattning som anges i tabellen i */k/ bilaga C */-k/ och på */k/ andra handelsfartyg än passagerarfartyg */-k/ i den omfattning som anges i tabellen i */k/ bilaga D */-k/.

[K6]4 §  Om en behörighet enligt tabellerna i bilagorna A--D medför rätt att uppehålla befattningar på fartyg i ett visst fartområde, får samma befattning uppehållas även på fartyg i ett mer inskränkt fartområde.

[K6]5 §  En sjöman skall inneha lägst behörigheten jungman eller motorelev för att få uppehålla befattning i minimibesättning inom ett fartygs däcks- eller maskinavdelning. På fartyg med en dräktighet om högst 1 600 får undantag härifrån medges beträffande högst en befattningshavare.

[K6]6 §  Den som uppfyller behörighetsfordringarna för en viss befattning är också behörig att inneha annan sådan befattning för vilken är föreskrivet likartade lägre fordringar.

7 kap. Giltighet av äldre behörigheter

[K7]1 §  Behörighetsbevis för sjöpersonal som är utfärdade med stöd av äldre bestämmelser gäller som bevis om behörighet enligt denna förordning.

[K7]2 §  Följande behörighetsbevis, utfärdade enligt förordningen (1936:315) angående befäl å svenska handelsfartyg m. m., sjöbefälskungörelsen (1960:487) eller förordningen (1980:465) om behörigheter för sjöpersonal motsvarar behörigheter enligt denna förordning på nedan angivna sätt.

[S2]Har en innehavare av ett äldre behörighetsbevis till följd av tidigare gällande bestämmelser förvärvat högre behörighet än vad som följer av denna paragraf, kan han efter ansökan hos sjöfartsverket erhålla bevis om att han skall bibehålla sin tidigare förvärvade behörighet.

 • ------------------------------------------------------------------- Äldre behörighetsbevis Motsvarande behörighet enligt 2 kap. ---------------------------------------------------------------------
SjökaptensbrevSjökapten
Befälhavare-sjökapten
Styrmansbrev enligt 1936 års befälsförordning Medelhavsskepparkurs Befälhavare-styrman AS Befälhavare-styrman A Överstyrman A Styrman AStyrman A
Styrmansbrev enligt sjöbefälskungörelsen Befälhavare-styrman CN Befälhavare-styrman CK Överstyrman C Styrman B Styrman CStyrman B
NordsjöskepparbrevStyrman B, dock ej i oceanfart
Skepparbrev av 1:a klass Östersjöskepparbrev Fiskeskepparbrev av 1:a klass enligt sjöbefälskungörelsen Befälhavare-skeppare A Skeppare ASkeppare A
Förarbevis av 1:a klass Skepparbrev av 2:a klass Kustskepparbrev Fiskeskepparbrev av 1:a klass enligt 1936 års befälsförordning Skepparbrev Fiskeskepparbrev Befälhavare-skeppare B Skeppare BSkeppare B
SjöingenjörsbrevSjöingenjör
Övermaskinistbrev
Maskinistbrev av 1:a klass
Maskinchef-sjöingenjör
Maskinteknikerbrev enligtMaskintekniker A
1936 års befälsförordning
Maskinistbrev av 2:a klass
Maskinchef-maskintekniker AS
Maskinchef-maskintekniker A
Övermaskinist A
Maskintekniker A
Maskinteknikerbrev enligt sjöbefälskungörelsen Maskinchef-maskintekniker C Övermaskinist C Maskintekniker B Maskintekniker CMaskintekniker B
MaskinistbrevMaskinist A
Maskinistbrev av 3:e klass
Fartygsmekanikerbrev av 1:a klass
Fartygsmekaniker A
Motorskötarbevis av 1:a klassMaskinist B
Maskinskötarbevis av 1:a klass
Fartygsmekanikerbrev

[K7]3 §  Gäller en äldre behörighet för tjänstgöring i enbart motorfartyg eller i enbart ångfartyg, gäller motsvarande även beträffande den nya behörigheten.

[K7]4 §  Behörighetsbevis, som har utfärdats med stöd av 6 kap. 13 § förordningen (1965:908) om säkerheten på fartyg i dess lydelse enligt förordningen (1976:773) om ändring i nämnda förordning, skall anses som bevis om sådan specialbehörighet som avses i 3 kap.1 eller 3 § för hantering av det slag av last som behörighetsbeviset avser. Förordning (1984:832).

8 kap. Besvär

[K8]1 §  /Upphör att gälla U:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Svenska utlandsmyndigheters beslut enligt denna förordning får överklagas hos sjöfartsverket genom besvär.

[S2]Beslut enligt 1 kap. 4 § eller 5 § första stycket får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

[S3]Andra beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1984:832).

8 kap. Överklagande

1 §  /Träder i kraft I:när lagen (1994:1500) träder i kraft/ Svenska utlandsmyndigheters beslut enligt denna förordning får överklagas hos Sjöfartsverket.

Beslut enligt 1 kap. 4 § eller 5 § första eller andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1994:1455).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal

Förordning (1984:143) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 28 april 1984.
  2. Den som före den 28 april 1986 genom intyg från redare eller sjömansregistret kan visa att han i minst tolv månader under de senaste fem åren tjänstgjort i en befattning som avses i 6 kap. 17 § första stycket förordningen (1965:908) om säkerheten på fartyg skall under en tid av högst fem år från det intyget utfärdats anses uppfylla kraven för den aktuella befattningen, även om han inte uppfyller kraven i 3 kap. 1 § denna förordning. Sjöfartsverket får utfärda bevis om specialbehörighet för oljelasthantering respektive kemikalielasthantering, om den sökande uppfyller de nyss angivna kraven på tjänstgöring och visar att han med godkänt resultat har genomgått kurs i brandskydd.
  3. Den som före den 28 april 1984 har tjänstgjort som medlem av den ordinarie besättningen på oljetankfartyg, kemikalietankfartyg eller gastankfartyg får i fråga om respektive fartygsslag anses ha lämplig utbildning för sådana arbetsuppgifter som avses i 6 kap. 17 § andra stycket förordningen (1965:908) om säkerheten på fartyg, även om han inte har genomgått utbildning enligt 3 kap. 2 § denna förordning.
  4. Före den 28 april 1986 får sjöfartsverket utfärda bevis om tjänstgöringsbehörighet för den som i minst 36 månader under de senaste sju åren före denna förordnings ikraftträdande tjänstgjort till sjöss i en sådan befattning för vilken han söker behörighet eller i en högre befattning inom samma område. För behörighet krävs att den sökande visar att han har fullgjort sina arbetsuppgifter i befattningen på ett tillfredsställande sätt. Sjöfartsverket får förse beviset med villkor och återkalla det, om det finns skäl till det.
  Omfattning
  upph. 4 kap; ändr. 3 kap, 5 kap 3 §
  Ikraftträder
  1984-04-28

Förordning (1984:832) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal

  Omfattning
  ändr. 5 kap 1 §, 7 kap 4 §, 8 kap 1 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1988:600) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal

  Omfattning
  ändr. 1 kap 1, 3, 5 §§, 2 kap 3, 24, 25 §§, 3 kap 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1992:750) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal

  Omfattning
  ändr. 1 kap 6 §, 2 kap 25 §, 5 kap 3 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:902) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal

  Omfattning
  ändr. 1 kap 4, 7, 8 §§, 2 kap 24 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:128) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal

  Omfattning
  ändr. 1 kap 4, 7, 8 §§, 2 kap 24 §, 5 kap 3 §
  Ikraftträder
  1994-06-01

Förordning (1994:386) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal

  Omfattning
  ändr. 2 kap 25 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1455) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft. Beslut som meddelats av Sjöfartsverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1, 5, 7, 8 §§, 2 kap 1, 3 §§, 3 kap 2, 6 §§, 5 kap 3 §, 8 kap 1 §, rubr. närmast före 8 kap 1 §; nya 3 kap 7, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Ändring, SFS 1998:965

Omfattning
upph.