Inaktuell version

Arbetstidsförordning (1982:901)

Version: 2000:1080

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1982-10-28
Ändring införd
SFS 1982 i lydelse enligt SFS 2000:1080
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Arbetsmiljöverket får meddela

 1. föreskrifter om anteckningar om jourtid, övertid och mertid enligt 11 § andra stycket arbetstidslagen (1982:673), samt
 2. de ytterligare föreskrifter som behövs om verkställighet av arbetstidslagen.

[S2]I 24 § arbetstidslagen finns bestämmelser om straff för den som överträder föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 § andra stycket arbetstidslagen. Förordning (2000:1080).

2 §  När arbete utförs i någons hem, skall tillsyn i form av inspektionsbesök göras endast på begäran av den arbetsgivare eller arbetstagare som berörs eller om det finns särskilda skäl för sådan tillsyn. Detsamma gäller arbete som utförs av den som driver verksamhet utan andra arbetstagare än familjemedlemmar.

3 §  Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar enligt 23 och 24 §§arbetstidslagen (1982:673) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall sändas till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller beslut varigenom någon har påförts övertidsavgift enligt arbetstidslagen. Förordning (2000:1080).

4 §  Kommer riket i krig skall, när det behövs för att tillgodose totalförsvarets behov

 1. den ordinarie arbetstiden enligt 5 § arbetstidslagen (1982:673) vara högst 60 timmar i veckan,
 2. bestämmelserna om mertid i 10 § arbetstidslagen inte tillämpas, och
 3. veckovilan enligt 14 § arbetstidslagen vara minst 24 timmar under varje period om sju dagar.

[S2]Om riket kommer i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i får, efter regeringens förordnande, bestämmelserna i första stycket helt eller delvis tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer. Förordning (1989:795).

5 §  Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4--9 §§indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

[S2]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Förordning (1993:1245).

6 §  Arbetsmiljöverket får meddela förordnande enligt 2 § andra stycket arbetstidslagen (1982:673) att lagen skall tillämpas när det gäller fartygsarbete på fartyg som inte tillhör staten. Förordning (2000:1080).

Ändringar

Arbetstidsförordning (1982:901)

  Ikraftträder
  1983-01-01

Förordning (1989:795) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)

Förordning (1993:1245) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ny 5 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (2000:1080) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)

Omfattning
ändr. 1, 3 §§; ny 6 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2014:366) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-07-01