Upphävd författning

Förordning (1982:910) om ursprungsmärkning av kläder

Version: 1982:910

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1982-10-28
Ändring införd
SFS 1982:910
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning tillämpas i fråga om sådana kläder som anges i bilaga till förordningen och som inte är begagnade.

2 §  Kläder får inte saluhållas yrkesmässigt till förbrukare inom landet, om de ej är tydligt och otvetydigt märkta med uppgift om det land där kläderna har tillverkats (ursprungsland).

[S2]I fråga om klädernas ursprung skall förordningen (1984:59) om varors ursprung tillämpas.

[S3]Kommerskollegium får i enskilda fall medge undantag från förbudet enligt första stycket, om det finns särskilda skäl för det. Ett undantag får förenas med villkor. Förordning (1984:69).

3 §  Uppgiften om ursprungsland skall vara fast anbringad på kläderna, om inte kommerskollegium av särskilda skäl föreskriver eller i enskilda fall medger annat.

4 §  Kommerskollegium får meddela närmare föreskrifter om märkningen.

5 §  Kommerskollegium utövar tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

[S2]Den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller saluhåller kläder som avses i 1 § är skyldig att efter anmodan av kommerskollegium lämna sådana upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen.

6 §  Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. saluhåller kläder i strid mot 2 eller 3 § eller mot föreskrift eller villkor som har meddelats med stöd av denna förordning eller
 2. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 5 § andra stycket eller lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

[S3]Om flera medverkat till gärning som avses i första stycket, skall 23 kap.4 och 5 §§brottsbalken tillämpas.

7 §  Allmänt åtal för brott som avses i 6 § får väckas endast efter anmälan eller medgivande av kommerskollegium.

8 §  Beslut som har meddelats av kommerskollegium i enskilda fall enligt denna förordning får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Beslut enligt 7 § får dock inte överklagas.

Andra beslut av kollegiet enligt denna förordning får överklagas regeringen genom besvär.hos

Bilaga

Nr i tulltaxan (1977:975)
1. Över- och underkläder av textilmaterial, dock inte kragar, skjortbröst och manschetter. 61.01-61.10, ur 61.11, 61.12-61.14,62.01-62.08, ur 62.09, 62.10-62.11
2. Korsetter, gördlar, höfthållare och bysthållare, av textilmaterial. ur 62.12
3. Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. samt slipsar och liknande artiklar, av textilmaterial. ur 61.17, 62.14-62.15
4. Vantar, strumpor, understrumpor sockor och ankelsockor, av textilmaterial. 61.11,61.15-61.16,ur 62.09 62.16,ur 62.17
5. Kläder av sådant slag som avses i 1-4, av läder, konstläder, pälsskinn eller konstgjord päls. ur 42.03, ur 43.03, ur 43.04
6. Hattar och andra huvudbonader (dock inte hårnät), av textilmaterial, läder, konstläder, pälsskinn eller kontgjord päls. Förordning (1990:1062). ur 65.05, ur 65.06

Ändringar

Förordning (1982:910) om ursprungsmärkning av kläder

Förordning (1984:69) om ändring i förordningen (1982:910) om ursprungsmärk- ning av kläder

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1984-04-01

Förordning (1990:1062) om ändring i förordningen (1982:910) om ursprungsmärk- ning av kläder

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:1548) om upphävande av förord- ningen (1982:910) om ursprungs- märkning av kläder