Upphävd författning

Förordning (1982:976) om disciplinära åtgärder mot studerande i statlig och kommunal högskoleutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-11-18
Ändring införd
SFS 1982:976
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Disciplinära åtgärder enligt denna förordning får vidtas mot studerande vid läroanstalter med statlig eller kommunal högskoleutbildning som

 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,
 2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid läroanstalten.

[S2]Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.

Disciplinära åtgärder

2 §  De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.

[S2]Ett beslut om avstängning innebär att den studerande inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid läroanstalten. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Avstängningen bör förläggas till terminstid.

Ärendenas handläggning m. m.

3 §  Ärenden om disciplinära åtgärder skall, om inte annat följer av 10 §, handläggas av en disciplinnämnd. En sådan nämnd skall finnas vid varje högskoleenhet. För den kommunala högskoleutbildningen får det i en kommun eller landstingskommun inrättas en sådan nämnd.

4 §  Disciplinnämnden skall bestå av en ordförande, en lagfaren ledamot och en företrädare för lärarna vid läroanstalten. Två företrädare för de studerande vid läroanstalten har rätt att ingå i nämnden.

5 §  Vid en högskoleenhet är rektor ordförande i disciplinnämnden.

[S2]Ordföranden i en disciplinnämnd för kommunal högskoleutbildning skall utses av styrelsen för utbildningen för tre år. För ordföranden skall för samma tid utses en ställföreträdare.

6 §  Den lagfarne ledamoten och den ledamot som företräder lärarna i disciplinnämnden skall utses av styrelsen för utbildningen för tre år.

7 §  Företrädare för de studerande i disciplinnämnden skall utses för ett år.

[S2]I fråga om utseende av företrädare för de studerande vid en högskoleenhet gäller föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet.

[S3]Vid läroanstalter med kommunal högskoleutbildning skall företrädare för de studerande ingå i nämnden, om de studerande eller en sammanslutning av studerande begär det. Företrädarna utses av de studerande eller av den eller de sammanslutningar av studerande som berörs.

[S4]Föreskrifter som behövs för verkställigheten av tredje stycket meddelas av styrelsen för utbildningen. Förordning (1984:99).

8 §  Vid förfall för ordföranden inträder prorektor eller annan särskilt utsedd ställföreträdare som ordförande i disciplinnämnden.

[S2]För var och en av de övriga ledamöterna skall finnas en personlig ersättare. Ersättaren för den lagfarne ledamoten skall vara lagfaren. Ersättarna utses i samma ordning och för samma tid som ledamöterna.

9 §  Disciplinnämnden är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden och den lagfarne ledamoten eller dennes ersättare.

[S2]Om det vid ett ärendes avgörande finns skiljaktiga meningar, skall föreskrifterna i 29 kap.rättegångsbalken om omröstning i domstol med endast lagfarna ledamöter tillämpas.

10 §  Grundad misstanke om sådan förseelse som anges i 1 § skall skyndsamt anmälas, vid en högskoleenhet till rektorsämbetet och vid en annan läroanstalt till rektor.

[S2]Rektorsämbetet eller rektor skall låta utreda ärendet och bereda den studerande tillfälle att yttra sig över anmälningen. Ämbetet eller rektor skall därefter, i förekommande fall efter samråd med den lagfarne ledamoten, avgöra om omständigheterna är sådana att ärendet skall

 1. lämnas utan vidare åtgärd,
 2. föranleda varning av rektorsämbetet eller rektor, eller
 3. hänskjutas till disciplinnämnden för prövning.

11 §  Ett beslut av rektorsämbetet eller rektor om varning får av den studerande underställas disciplinnämnden för prövning. Den studerande skall underrättas om denna rättighet.

Interimistisk avstängning

12 §  Om ett ärende hänskjuts till disciplinnämnden, får rektorsämbetet eller rektor efter samråd med den lagfarne ledamoten med omedelbar verkan interimistiskt avstänga den studerande från verksamheten vid läroanstalten.

[S2]Ett beslut om interimistisk avstängning gäller till dess ärendet har prövats av disciplinnämnden, dock längst under en månad.

Övriga bestämmelser

13 §  Disciplinnämnden skall se till att ett ärende som hänskjuts dit utreds noggrant. Nämnden skall bereda den studerande som berörs av ärendet tillfälle att inför nämnden uttala sig i saken.

14 §  Beslut om avstängning får överklagas hos kammarrätten. Skrivelse med överklagande skall ges in till kammarrätten.

[S2]Beslut om varning och interimistisk avstängning får inte överklagas. Förordning (1992:724).

15 §  Ett beslut om avstängning skall genast tillämpas om annat inte föreskrivs i beslutet.

16 §  När ett beslut om avstängning har fattats, skall underrättelse om detta gen ast tillställas Centrala studiestödsnämnden och de organ inom läroanstalten som berörs. Förordning (1992:724).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:976) om disciplinära åtgärder mot studerande i statlig och kommunal högskoleutbildning

Förordning (1984:99) om ändring i förordningen (1982:976) om disciplinära åtgärder mot studerande i statlig och kommunal hög- skoleutbildning

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1987:505) om ändring i förordningen (1982:976) om disciplinära åtgärder mot studerande i statlig och kommunal hög- skoleutbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1992:724) om ändring i förordningen (1982:976) om disciplinära åtgärder mot studerande i statlig och kommunal hög- skoleutbildning

  Omfattning
  ändr. 14, 16 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1993:100

  Omfattning
  upph.