Förordning (1982:993) med provisoriska bestämmelser om undervisning och betygssättning i orienteringsämnen på grundskolans högstadium m. m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1982-11-25
Ändring införd
SFS 1982:993 i lydelse enligt SFS 1986:165
Tidsbegränsad
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt föreskrifter i denna förordning får undervisning i oriente ringsämnen på grundskolans högstadium övergångsvis anordnas på annat sätt än som följer av 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) och betyg i orienteringsämnen ges i annan ordning än som förskrivs i 6 kap. 9 § andra stycket skolförordningen (1971:235).

2 §  Undervisningen i samhällsorienterande ämnen respektive naturorien terande ämnen får för en arbetsenhet eller klass bedrivas i varje särskilt orienteringsämne i stället för som sådan ämnesövergripande undervisning som följer av Lgr 80.

3 §  Anordnas undervisning i enskilda orienteringsämnen ges betyg i varje sådant ämne i stället för ett sammanfattande betyg för ämnesgruppen.

4 §  Rektor eller efter rektors bemyndigande arbetsenhetskonferensen beslutar om undervisning skall anordnas i de enskilda orienteringsämnena och betyg därmed ges i varje sådant ämne.

5 §  När undervisning anordnas i enskilda orienteringsämnen, skall den enligt Lgr 80 för ämnesgruppen tillgängliga timtiden -- i de fall timtid inte finns angiven för ett enskilt ämne -- fördelas på de i gruppen ingående ämnena efter i huvudsak samma proportioner som gällde enligt 1969 års läroplan för grundskolan.

6 §  Meddelas undervisning i de enskilda ämnena i en ämnesgrupp, skall berörda lärare vid varje läsårs början gemensamt planera undervisningen och därvid beakta att samtliga huvudmoment i kursplanen för ämnesgruppen genomgås.

7 §  Vid intagning i gymnasieskolan skall ett sammanfattande betyg i samhällsorienterande ämnen respektive naturorienterande ämnen vid bestämmande av betygsmedelvärdet räknas som om det har getts i vart och ett av ämnena i ämnesgruppen.

[S2]Har en elev varit befriad från undervisning i religionskunskap eller inte studerat huvudmoment med inriktning på teknik skall dessa ämnen inte medtas vid beräkning av sammanfattningsbetygets värde. Förordning (1984:582).

8 §  Skolöverstyrelsen skall utfärda de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1982:993) med provisoriska bestämmelser om undervisning och betygssättning i orienteringsämnen på grundskolans högstadium m.m.

Förordning (1984:582) om ändring i förordningen (1982:993) med provisoriska bestämmelser om undervisning och betygssättning i oriente- ringsämnen på grundskolans högstadium m.m.

    Omfattning
    ändr. 7 §
    Ikraftträder
    1984-07-01

Förordning (1986:165) om fortsatt giltighet av förordningen (1982:993) med provisoriska bestämmelser om undervisning och betygs- sättning i orienteringsämnen på grundskolans högstadium m.m.

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1986-07-01