Upphävd författning

Förordning (1983:1025) om statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m.m.

Version: 1986:1403

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Ändring införd
SFS 1983:1025 i lydelse enligt SFS 1986:1403
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning kan statsbidrag lämnas för åtgärder i eller i anslutning till bostadshus som husägaren vidtar för att förbättra bostädernas tillgänglighet för äldre och handikappade.

[S2]Statsbidrag beviljas i mån av tillgång på medel.

[S3]Frågor om bidrag prövas av bostadsstyrelsen. Styrelsen får dock bestämma att bidragsfrågor inom ett visst område eller i fråga om vissa slag av ärenden i stället skall prövas av länsbostadsnämnden. Förordning (1986:1403).

2 §  Statsbidrag lämnas i första hand för installation av hiss och andra lyftanordningar. Bidrag för sådana installationer i bostadshus med fler än tre våningar lämnas dock endast om den sammanlagda arean av de lägenheter som betjänas av ett trapphus är liten. Förordning (1986:1403).

3 §  Statsbidrag lämnas endast för sådana åtgärder som kommunen godkänner och för vilka kommunen förbinder sig att lämna bidrag med ett belopp som motsvarar minst 20 procent av den kostnad för åtgärderna som kommunen godkänner.

4 §  Om efterfrågan på statsbidrag överstiger tillgången på medel, skall bidrag i första hand lämnas för åtgärder i bostadsområden för vilka kommunen upprättat en plan för förbättring av tillgängligheten.

5 §  Statsbidrag lämnas med högst 30 procent av den kostnad för åtgärden som kommunen godkänner.

6 §  Bidrag lämnas endast efter en gemensam ansökan av kommunen och husägaren.

[S2]Kommunen skall på det sätt bostadsstyrelsen bestämmer förbinda sig att lämna sådant bidrag som avses i 3 §. Förordning (1986:1403).

7 §  Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om bidragsbelopp och de projekt för vilka bidrag beviljas.

8 §  Bidrag skall lämnas till kommunen som bestämmer hur det skall betalas ut.

9 §  Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos bostadsstyrelsen. Styrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

[S2]Kommunen och husägaren får överklaga var för sig. Förordning (1986:1403).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:1025) om statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Bidrag enligt förordningen får lämnas för åtgärder som har påbörjats efter den 31 oktober 1983.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:40
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1986:1403) om ändring i förordningen (1983:1025) om statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om ansökan om bidrag har kommit in till bostadsstyrelsen före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:48
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6, 9 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 2004:685

Omfattning
upph.