Lag (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1983-03-24
Ändring införd
SFS 1983:182 i lydelse enligt SFS 2011:1312
Ikraft
1983-12-06
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan finns inte med

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och för att förhindra skatteflykt som Sverige och Italien undertecknade den 6 mars 1980 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en integrerande del av detta, gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §  Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 26 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör inges inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

4 § Har upphävts genom lag (2011:1312).

Ändringar

Lag (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien

Förarbeten
Prop. 1982/83:81
Ikraftträder
1983-12-06

Lag (2011:1312) om ändring i lagen (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01