Lag (1983:294) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1983-05-05
Ändring införd
SFS 1983:294
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En allmän flottled får inrättas, om flottleden behövs med hänsyn till skogsnäringen samt nyttan för orten och det allmänna överväger olägenheterna av flottleden och flottningen.

[S2]Första stycket gäller även i fråga om utvidgningar av allmänna flottleder.

2 §  En allmän flottled skall helt eller delvis avlysas

  1. om flottningen kan anses vara nedlagd,
  2. om flottleden inte längre behövs,
  3. om flottleden utgör hinder för något annat företag som är av större allmän betydelse än flottleden.

[S2]Vid avlysning enligt första stycket 3 får föreskrivas särskilda villkor för avlysningen.

3 §  Om det är påkallat med hänsyn till flottningens intresse eller i övrigt med hänsyn till allmänna eller enskilda intressen, får särskilda föreskrifter meddelas om hur den allmänna flottleden skall ordnas och begagnas.

4 §  Beslut enligt 1--3 §§ meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Beslut enligt denna lag av annan myndighet än regeringen överklagas hos regeringen genom besvär.

5 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Ändringar

Lag (1983:294) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled