Upphävd författning

Förordning (1983:412) om minskning av vissa statsbidrag till riksinternatskolor m.m.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-05-26
Ändring införd
SFS 1983:412
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  De statsbidrag som anges i denna förordning och som lämnas till huvudmännen för Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket och Grännaskolan skall minskas med två procent av det belopp som annars skulle ha utgetts.

2 §  Förordningen gäller statsbidrag som grundas på

 1. bestämmelserna i 20, 22 och 23 §§ förordningen (1970:333) om riksinternatskolor,
 2. föreskrifter om statsbidrag för pedagogisk stödpersonal,
 3. bestämmelserna i förordningen (SÖ-FS 1983:65) om statsbidrag till Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket för undervisning på grundskolenivå, under förutsättning att procentuell förhöjning enligt 4 § nämnda förordning tillämpas,
 4. bestämmelserna i 20--23 §§ förordningen (SÖ-FS 1982:202) om internationell gymnasial utbildning vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.

Förfarandet

3 §  När huvudmannen rekvirerar statsbidrag som omfattas av denna förordning skall huvudmannen ange oförminskade belopp.

4 §  Den myndighet hos vilken statsbidraget rekvireras fastställer minskningen av bidraget.

[S2]När förskott skall betalas ut och i andra fall när rekvisitionsförfarande inte tillämpas, fastställs minskningen av den myndighet som beslutar om förskottet eller bidraget. Minskning av bidrag för pedagogisk stödpersonal fastställs av skolöverstyrelsen.

[S3]Vad som föreskrivs om avrundning av förskott i 6 § förordningen (SÖ-FS 1983:65) om statsbidrag till Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket för undervisning på grundskolenivå skall anses avse det belopp som återstår efter minskningen. I övrigt får det belopp som återstår efter minskning avrundas till närmast högre hela krontal.

5 §  Om regeringen efter överklagande bestämmer ett bidrag till högre belopp än det som legat till grund för minskning enligt 4 §, förordnar regeringen om minskning av det tillkommande beloppet. Motsvarande gäller för annan myndighet som prövar besvär.

Övriga föreskrifter

6 §  Utöver utbetalningsbeskeden behöver underrättelser inte lämnas till huvudmännen om minskning av statsbidrag med stöd av denna förordning.

7 §  Vid tillämpning av föreskrifter om rätt för myndighet att hålla inne viss del av statsbidrag, när huvudmannen åsidosätter sina åligganden, skall det belopp som får hållas inne beräknas med hänsyn till denna förordnings bestämmelser om minskning av statsbidrag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:412) om minskning av vissa statsbidrag till riksinternatskolor m.m.

Förarbeten
Prop. 1982/83:100
Ikraftträder
1983-07-01

Ändring, SFS 1988:681

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. Genom förordningen upphävs
  förordningen (1981:107) om statsbidrag till driftkostnader för vissa lanthushållsskolor,
  förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor,
  förordningen (1983:412) om minskning av vissa statsbidrag till riksinternatskolor m.m.,
  förordning (1984:234) om resurstimmar i gymnasieskolutbildning vid riksinternatskolor m.m.
  1. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  2. Arvodestjänster som studierektor, huvudlärare och institutionsföreståndare får finnas kvar så lång tid efter utgången av juni 1988 som kan fordras för att få innehavarnas anställning på tjänsterna att upphöra.
  3. Vid ledighet på arvodestjänst som avses i punkt 4 får vikarie inte förordnas på tjänsten.
  4. Föreskrifterna i 39 och 40 §§ om skyldighet för styrelse för skola att lämna uppgift enligt 9 och 10 §§ resp. om beräknat antal elever och klasser den 15 januari skall under 1988 fullgöras senast den 15 juni.
  Omfattning
  upph.