Upphävd författning

Förordning (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1964-04-23
Ändring införd
SFS 1964:137
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller följande privatskolor, nämligen Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium i Göteborg, Franska skolan i Stockholm och Lundsbergs skola i Storfors. Förordning (1983:198).

1 a §  Statsbidrag lämnas till huvudmannen för

 1. Göteborgs högre samskola för undervisning motsvarande årskurserna 1--9 av grundskolan samt de treåriga linjerna och den tvååriga sociala linjen i gymnasieskolan,
 2. Franska skolan för undervisning motsvarande årskurserna 1--9 av grundskolan och de treåriga linjerna i gymnasieskolan,
 3. Lundsbergs skola för undervisning motsvarande årskurserna 7--9 av grundskolan och de treåriga linjerna i gymnasieskolan och
 4. Sigrid Rudebecks gymnasium för undervisning motsvarande de treåriga linjerna i gymnasieskolan. Förordning (1985:600).

1 b §  Statsbidrag lämnas enligt föreskrifterna i denna förordning till kostnader för

 1. avlöning för rektorer och studierektorer samt för lärare på gymnasieskolenivå (avlöningsbidrag) och
 2. tilläggspensionsavgift för personal som omfattas av avlöningsbidraget. Förordning (1983:198).

1 c §  Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om statsbidrag till

 1. studie- och yrkesorientering,
 2. hälsovård,
 3. avlöning av elevhemsföreståndare,
 4. undervisning på grundskolenivå,
 5. kostnader för resor för lärare på gymnasieskolenivå i samband med fyllnadstjänstgöring. Förordning (1983:198).

2 §  Som allmänna villkor för statsbidrag gälla, att skolan är anordnad och drives enligt privatskolförordningens bestämmelser samt att huvudmannen ställer sig till efterrättelse de övriga föreskrifter avseende skolan som regeringen, skolöverstyrelsen eller länsskolnämnden meddelar. Förordning (1975:628).

3 §  Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli--den 30 juni (redovisningsår).

4 §  Avlöningsbidraget beräknas med hänsyn till antalet i föreskriven ordning inrättade tjänster som rektor och lärare samt ordinarie tjänster som studierektor.

[S2]Tjänst är bidragsgrundande endast i den mån däri ingår undervisning eller annan tjänstgöring, som avses i timplan, annan föreskrift eller särskilt medgivande och som anordnats för helt redovisningsår eller helt läsår. Till sådan tjänstgöring räknas ej arbete vid internat.

[S3]Ingår i tjänst undervisning, som anordnats för kortare tid än helt läsår, skall tjänsten utan hinder därav vara bidragsgrundande, om anordningen vidtagits med stöd av gällande föreskrifter och avser minst en hel termin. Tjänsten skall i sådant fall räknas som hälften av motsvarande tjänst för helt år.

[S4]Om undervisning på grundskolenivå ingår i en lärartjänst, är tjänsten i denna del ej bidragsgrundande för avlöningsbidraget. Förordning (1983:198).

5 §  Bidragsgrundande tjänster äro antingen hela tjänster eller deltjänster.

6 §  Till hela tjänster hänföras a) tjänst som rektor och ordinarie tjänst som studierektor, b) lärartjänst, som är förenad med full tjänstgöring och som innehaves av ordinarie, extra ordinarie eller extra lärare eller, om innehavare saknas, uppehålles av sådan tjänsteman eller av pensionsavgången lärare med full tjänstgöring.

[S2]Lärartjänst anses förenad med full tjänstgöring, även om lärarens undervisningsskyldighet nedsatts enligt vad därom särskilt stadgas eller full tjänstgöring ej kunnat beredas honom. Tilläggstimmar inräknas ej i hel tjänst. Kungörelse (1967:172).

7 §  Till deltjänster hänföras tjänster för sådan undervisning, som ej ingår i hela tjänster.

[S2]Varje veckotimme av deltjänst räknas som en bråkdel av motsvarande hel tjänst enligt följande, nämligen

*/k/Hel tjänst med undervisningsskyldighet om veckotimmar eller medeltal veckotimmar*/-k/*/k/Bråkdel
211/21
241/24
271/27
301/30

[S3]Ingår i deltjänst ämnen för vilka ej fordras samma antal veckotimmar för hel tjänst, beräknas statsbidrag särskilt för varje ämne. Kungörelse (1971:350).

8 §  Huruvida bidragsgrundande tjänster äro hela tjänster eller deltjänster bestämmes med hänsyn till förhållandena vid vårterminens början.

[S2]Beträffande tjänst, som avses i 4 § tredje stycket och som ej finns under vårterminen, skola i stället förhållandena vid höstterminens slut vara avgörande.

9 §  Ingår fyllnadstjänstgöring i lärartjänst, beräknas avlöningsbidraget särskilt för varje skola, där med tjänsten förenad undervisning fullgöres. Hel tjänst delas därvid i förhållande till antalet veckotimmar vid varje skola. Om full tjänstgöring på tjänsten är ett annat antal veckotimmar än det för sådan tjänst avtalade antalet veckotimmar eller medeltalet veckotimmar, omräknas varje del av tjänsten till närmaste antal hela bråkdelar som avses i 7 § andra stycket.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket beräknas tjänstgöringens omfattning vid varje skola efter de grunder som gälla vid fördelning av lönekostnaderna mellan skolorna. Kungörelse (1971:350).

10 §  Årslönebeloppet för biragsgrundande tjänst bestämmes med hänsyn till förhållandena vid vårterminens början eller i fall som avses i 8 § andra stycket vid höstterminens slut samt beräknas, om ej annat föjer av 11 §, efter den lönegrad (löneklass) och ålderstilläggsklass inom lönegraden (löneklassen), i vilken tjänstens innehavare eller, om innehavare saknades, den som uppehöll tjänsten var placerad, samt den ortsgrupp, som gällde för den kommun där skolan är belägen.

[S2]Utgick lön, på grund av särskild föreskrift, efter högre löneklass eller ålderstilläggsklass än den i vilken vederbörande var placerad, beräknas årslönebeloppet efter den högre löneklassen eller ålderstilläggsklassen. Timlärare anses vara placerad i den lönegrad (löneklass) och ålderstilläggsklass som har samma nummer som den arvodesgrupp och ålderstilläggsklass enligt vilken hans arvode utgick.

[S3]Har årslönen i de särskilda ålderstilläggsklasserna inom en lönegrad (löneklass) eller lönegrupperingen för viss kommun ändrats under redovisningsåret, tillämpas summan av månadsbeloppen under året. I förekommande fall ökas lönen med retroaktivt lönetillägg. Förordning (1975:628).

11 §  För pensionsavgången lärare beräknas årslönebeloppet till två tredjedelar av lönen i åldertilläggsklassen inom lönegraden (löneklassen) eller till den större del av lönen i åldertilläggsklassen inom lönegraden (löneklassen) med vilken lärarens lön utgår.

[S2]Om lärare ej uppbär lön eller arvode enligt viss åldertilläggsklass inom en lönegrad (löneklass) eller arvodesgrupp, ankommer det på skolöverstyrelsen att bestämma årslönebeloppet med hänsyn till den ersättning som utgått till honom för år räknat. Förordning (1975:628).

11 a §  I fråga om stödundervisning, specialundervisning och särskild undervisning för elever, som ej kunna deltaga i vanligt skolarbete, skola vid tillämpningen av 4--11 §§ iakttagas följande särskilda bestämmelser.

[S2]Tjänst är bidragsgrundande, även om den undervisning som ingår i tjänsten avser kortare tid än hel termin.

[S3]För undervisning, som avser kortare tid än hel termin, räknas varje fullgjord lektion som en bråkdel av en hel tjänst enligt följande, nämligen

*/k/Hel tjänst med undervisningsskyldighet om veckotimmar eller medeltal veckotimmar*/-k/*/k/Bråkdel
211/777
241/888
271/999
301/1 110

[S4]Årslönebeloppet enligt tredje stycket bestämmes i sådant fall med hänsyn till förhållandena vid den tid då undervisningen fullgjordes.

[S5]Utgår tjänstgöringstillägg eller annat tillägg till lärare för särskild undervisning av elever, som ej kunna deltaga i vanligt skolarbete, utgår statsbidrag med belopp som motsvarar tillägget. Kungörelse (1971:350).

12 §  Bidragsunderlaget för avlöningsbidraget utgörs av summan av de bidragsgrundande tjänsternas årslönebelopp ökad med övriga kostnader som anges i denna paragraf.

[S2]Har rektor, studierektor eller lärare under hela läsåret åtnjutit tjänstledighet för sjukdom eller med anledning av risk för överförande av smitta, ökas bidragsunderlaget med belopp, som motsvarar därav föranledda kostnader för vikarie minskat med avdragen på den tjänstlediges lön och vad huvudmannen äger uppbära i sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S3]Andra stycket tillämpas också när rektor, studierektor eller lärare under minst 30 dagar i följd åtnjutit tjänstledighet för studier eller offentligt uppdrag med högst B-avdrag på lönen eller åtnjutit tjänstledighet för uppdrag som ledamot av riksdagen eller kyrkomötet eller som riksdagens revisor.

[S4]I bidragsunderlaget inräknas vad som under redovisningsåret i enlighet med gällande bestämmelser har utbetalats såsom

 1. avlöningsförstärkning till rektor,
 2. uppdragstillägg till studierektor, huvudlärare eller institutionsföreståndare,
 3. tjänstgöringstillägg eller annat tillägg till rektor, studierektor eller lärare i anledning av aftonundervisning och
 4. semesterlönetillägg till rektor, studierektor eller lärare. Förordning (1983:198).

13 § har upphävts genom förordning (1983:198).
14 § har upphävts genom förordning (1983:198).

15 §  Statsbidrag lämnas med 60 procent av det bidragsunderlag som avses i 12 §. Dock lämnas bidrag med hela det beräknade bidragsunderlaget till den del detta avser specialundervisning och särskild undervisning.

[S2]Efter beslut av regeringen kan statsbidrag lämnas med högre belopp än som följer av första stycket. Förordning (1983:198).

16 §  Statsbidrag till kostnader för tilläggspensionsavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter utgår med ett belopp som motsvarar följande procent av avlöningsbidraget för varje angivet redovisningsår:

ProcentRedovisningsår
10,01985/86
10,11986/87
10,41987/88
10,61988/89
Förordning (1988:17).

17 §  Statsbidrag rekvireras för varje redovisningsår av huvudmannen hos skolöverstyrelsen före den 1 september näst efter redovisningsåret. Kungörelse (1971:350).

18 §  Skolöverstyrelsen skall efter granskning av de i rekvisitionen lämnade uppgifterna besluta om och utbetala statsbidraget.

[S2]Överstyrelsen äger därvid från bidraget avräkna vad som enligt slutligt fastställd, av riksrevisionsverket gjord anmärkning felaktigt utbetalats till huvudmannen i statsbidrag för tidigare redovisningsår.

[S3]Innebär överstyrelsens beslut avvikelse från rekvisitionen, skall överstyrelsen underrätta huvudmannen om anledningen till avvikelsen.

19 §  Utan rekvisition skall skolöverstyrelsen i början av juli, oktober, januari och april till huvudmannen utbetala förskott på statsbidraget med belopp, som motsvarar sammanlagt högst 90 procent av det beräknade statsbidraget för de löpande redovisningsåret.

[S2]Summan av förskotten avdrages vid den slutliga utbetalningen av statsbidraget för redovisningsåret. Kungörelse (1971:350).

20 §  Åsidosätter huvudman vad som enligt privatskolförordningen eller annan författning åligger honom, äger skolöverstyrelsen besluta, att viss del, högst 10 procent, av statsbidraget skall innehållas i avbidan på att rättelse sker. Vinnes ej rättelse, må skolöverstyrelsen förordna att det innehållna beloppet skall avdragas från statsbidraget.

[S2]Finner skolöverstyrelsen, att skolan icke fyller ett behov, som står i skäligt förhållande till kostnaderna för dess verksamhet eller att verksamheten icke handhaves på tillfredsställande sätt, skall överstyrelsen underställa regeringen frågan huruvida statsbidrag skall utgå för kommande redovisningsår. Förordning (1975:628).

21 §  Huvudman är skyldig att på anfordran av vederbörande statliga myndighet lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som fordras för myndighetens granskning.

[S2]22 § har upphävts genom kungörelse (1971:350).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor

Förarbeten
Prop. 1963:1

Ändring, SFS 1966:312

  Omfattning
  ändr. 2, 7, 9-12, 15 §§; ny 11 a §

Ändring, SFS 1967:172

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 6, 12, 13, 15 §§

Ändring, SFS 1968:646

  Omfattning
  ny 22 §

Ändring, SFS 1970:609

  Omfattning
  ändr. 22 §

Ändring, SFS 1971:350

  Förarbeten
  Prop. 1971:1
  Omfattning
  upph. 16, 22 §§; ändr. 1, 4, 7, 9, 11 a-15, 17, 19 §§; omtryck

Ändring, SFS 1975:628

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 10, 11, 14, 15, 20 §§

Förordning (1976:325) om ändring i förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor

  Omfattning
  ändr. 13, 14 §§

Förordning (1977:240) om ändring i förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1980:396) om ändring i förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor

Förordning (1982:463) om ändring i förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor

  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 16 §

Förordning (1983:198) om ändring i förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:1
  Omfattning
  upph. 13, 14 §§; ändr. 1, 4, 12, 15 §§; nya 1 a-1 c §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:125) om ändring i förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1984-04-24

Förordning (1984:1124) om ändring i förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1985-01-21

Förordning (1985:600) om ändring i förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor

Förordning (1985:1096) om ändring i förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1986-02-04

Förordning (1988:17) om ändring i förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1988-03-01

Ändring, SFS 1988:681

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. Genom förordningen upphävs
  förordningen (1981:107) om statsbidrag till driftkostnader för vissa lanthushållsskolor,
  förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor,
  förordningen (1983:412) om minskning av vissa statsbidrag till riksinternatskolor m. m.,
  förordning (1984:234) om resurstimmar i gymnasieskolutbildning vid riksinternatskolor m. m.
  1. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  2. Arvodestjänster som studierektor, huvudlärare och institutionsföreståndare får finnas kvar så lång tid efter utgången av juni 1988 som kan fordras för att få innehavarnas anställning på tjänsterna att upphöra.
  3. Vid ledighet på arvodestjänst som avses i punkt 4 får vikarie inte förordnas på tjänsten.
  4. Föreskrifterna i 39 och 40 §§ om skyldighet för styrelse för skola att lämna uppgift enligt 9 och 10 §§ resp. om beräknat antal elever och klasser den 15 januari skall under 1988 fullgöras senast den 15 juni.
  Omfattning
  upph.