Upphävd författning

Lag (1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1983-05-26
Ändring införd
SFS 1983:428 i lydelse enligt SFS 1993:556
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Spridning över skogsmark av bekämpningsmedel, avsedda för bekämpning av lövsly, är förbjuden. Detsamma gäller användningen av metoder där enskilda trädstammar behandlas med bekämpningsmedel.

2 §  Skogsvårdsstyrelsen får, om inte annat följer av 3 §, medge undantag från 1 § om kravet enligt 6 § skogsvårdslagen (1979:429) i fråga om återväxt av skog inte rimligen kan tillgodoses genom röjning med mekaniska metoder. Vid bedömningen skall hänsyn tas till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets sammansättning, arbetarskyddet och tillgången på arbetskraft.

[S2]Ett medgivande om undantag skall förenas med de villkor som behövs till skydd för naturmiljön. Lag (1993:556).

3 §  Kommunfullmäktige kan besluta att undantag enligt 2 § inte får medges i fråga om områden inom kommunen, om detta framstår som påkallat med hänsyn till områdets betydelse för friluftslivet, naturvården, den lokala befolkningens trivsel eller annat kommunalt intresse.

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från 1 §, om det behövs för vetenskaplig prövning. Förordning (1985:428).

5 §  Särskilda bestämmelser finns om registrering av bekämpningsmedel och om medlens användning.

6 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § eller åsidosätter villkor som har meddelats vid medgivande av undantag enligt 2 eller 4 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

7 §  Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos skogsstyrelsen genom besvär.

[S2]Beslut av skogsstyrelsen eller myndighet som avses i 4 § får överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1985:428).

Ändringar

Lag (1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark

Lag (1985:428)om ändring i lagen (1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark

Lag (1993:556) om ändring i lagen (1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:352, Prop. 1992/93:226, Bet. 1992/93:JoU15
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1998:811

Omfattning
upph.