Upphävd författning

Förordning (1983:481) om vad som avses med försvarsmakten och krigsman;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1983-05-19
Ändring införd
SFS 1983:481
Ikraft
1983-06-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid tillämpningen av brottsbalken och militära rättegångslagen (1948:472) har försvarsmakten den omfattning som anges i förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten. Den omfattar också de kungliga staberna och de svenska beredskapsstyrkorna för FN-tjänst.

2 §  Krigsmän enligt brottsbalken är, utom de som anges i 21 kap. 20 § första stycket första meningen brottsbalken, följande personer när de på grund av anställning eller särskilt avtal är skyldiga att tjänstgöra vid försvarsmakten:

  1. Personal som genom krigsfrivilligavtal, annat särskilt avtal eller annan särskild överenskommelse åtagit sig att frivilligt tjänstgöra i befattning i krigsorganisationen.
  2. Civil personal i kustbevaknings-, flygtrafiklednings-, stridslednings- eller luftbevakningstjänst.
  3. Civil trafikteknisk personal i sambandstjänst, utom personal vid försvarets radioanstalt, samt meteorologassistenter.
  4. Civil personal som är anställd för tjänstgöring på försvarsmaktens fartyg eller luftfartyg eller som tjänstgör på annat fartyg eller luftfartyg under militärt befäl.
  5. Personal som är anställd i en svensk beredskapsstyrka för FN- tjänst, om inte regeringen bestämmer något annat.

[S2]Ovannämnda personer är krigsmän även då sådana omständigheter föreligger som anges i 21 kap. 20 § andra stycket brottsbalken.

Ändringar

Förordning (1983:481) om vad som avses med försvarsmakten och krigsman

Ikraftträder
1983-06-30

Ändring, SFS 1987:187

    Omfattning
    upph.