Upphävd författning

Förordning (1983:526) med särskilda bestämmelser om beräkning av låneunderlag för bostadslån till egenregibyggen i vissa fall m.m.

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1983-06-02
Ändring införd
SFS 1983:526
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Denna förordning gäller i ärenden om bostadslån enligt bostads finansieringsförordningen (1974:946), för sådana egenregibyggen som avses i 14 § andra stycket nämnda förordning under förutsättning att preliminärt beslut om lån meddelas efter den 30 juni 1983 och byggnadsarbetena påbörjas före den 1 juli 1985.
I de fall som avses i första stycket får låneunderlaget bestämmas till ett högre belopp än det som skall beräknas enligt 2--11 a §§ förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. Låneunderlaget får i dessa fall motsvara uppgiven kostnad med de begränsningar som bostadsstyrelsen föreskriver med hänsyn till behovet att uppnå överensstämmelse i belåningshänseende mellan egenregibyggen och projekt som upphandlas på sätt som annars krävs för bostadslån.
Om låneunderlaget beräknas enligt andra stycket, skall vad som föreskrivs om pantvärde i 15 § första stycket 3 bostadsfinansieringsförordningen i stället avse summan av de belopp som beräknas enligt 2--11 a samt 12 och 21 §§ förordningen om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån.

Ändringar

Förordning (1983:526) med särskilda bestämmelser om beräkning av låneunderlag för bostadslån till egenregibyggen i vissa fall m.m.

Förarbeten
Prop. 1982/83:118
Ikraftträder
1983-07-01

Ändring, SFS 1991:1925

    Omfattning
    upph.