Upphävd författning

Förordning (1983:535) om statsbidrag för viss kollektiv ersättningstrafik på väg

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Ändring införd
SFS 1983:535 i lydelse enligt SFS 1991:346
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på anslagna medel statsbidrag till huvudmän som avses i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. Bidrag lämnas för drift av sådan persontrafik på väg som ersätter viss av statens järnvägar bedriven persontrafik på bandelar som inte hör till riksnätet (ersättningstrafik).

Bidragsförutsättningar m. m.

2 §  Bidrag lämnas endast under förutsättning att huvudmannen senast vid den tidpunkt som transportrådet bestämmer åtar sig att driva ersättningstrafiken.

4 §  Till grund för bestämmande av bidrag skall ligga skillnaden mellan beräknade särkostnader och trafikintäkter för den järnvägstrafik som ersätts med trafik på väg.

Förfarandet i ärenden om bidrag

5 §  Ansökan om bidrag görs skriftligen hos transportrådet senast vid den tidpunkt som avses i 2 §. Till ansökan skall fogas en plan över ersättningstrafiken.

6 §  Transportrådet granskar inkomna ansökningshandlingar och överlämnar dem därefter med eget yttrande till regeringen.

[S2]Regeringen prövar om järnvägstrafiken som avses ersättas med trafik på väg skall läggas ned och om bidrag skall lämnas till huvudmannen.

7 §  Bidrag betalas ut av transportrådet för bidragsår eller del därav. Bidragsår omfattar tiden den 1 juli--den 30 juni. För helt bidragsår betalas hälften av bidraget ut senast den 31 december och återstoden senast den 30 juni. För del av bidragsår betalas bidraget ut i enlighet med vad transportrådet bestämmer.

Besvär m. m.

8 §  Transportrådets beslut enligt denna förordning får överklagas genom besvär hos regeringen. Beslut som avser bestämmande av tidpunkt som avses i 2 § får dock inte överklagas.

9 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av transportrådet.

Ändringar

Förordning (1983:535) om statsbidrag för viss kollektiv ersättningstrafik på väg

Förordning (1984:268) om ändring i förordningen (1983:535) om statsbidrag för viss kollektiv ersättnings- trafik på väg

Förordning (1991:346) om upphävande av förordningen (1983:535) om statsbidrag för viss kollektiv ersättningstrafik på väg

Omfattning
upph.