Upphävd författning

Förordning (1983:584) om statsbidrag till utbildning av handledare för skolungdomar under praktik på arbetsplats

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Ändring införd
SFS 1983:584
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Kommuner har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att få statsbidrag till utbildning av handledare för ungdomar som vistas på en arbetsplats inom ramen för utbildning i grundskolan eller gymnasieskolan eller sådana individuella planer som avses i förordningen (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år.

Utbildningen

2 §  Handledarutbildningen skall bedrivas i form av kurser som bör omfatta två hela dagar eller motsvarande tid uppdelad på flera utbildningstillfällen. Om särskilda skäl föreligger får kurstiden dock utgöra eller motsvara en hel dag. En kurs om två dagar får sträcka sig över flera redovisningsår.

[S2]I utbildningen skall bland annat ingå sådana moment som syftet med, innehållet i och omfattningen av skolans olika arbetslivskontakter, jämställdhet mellan könen i skola och arbetsliv, handledarens roll, arbetarskydd och försäkringsfrågor. Förordning (1985:552).

Grunder för bidraget

3 §  Bidrag beräknas för tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår (redovisningsår).

4 §  För varje kommun skall bestämmas en beloppsram inom vilken kommunen kan få bidrag enligt de grunder som anges i 5 §.

[S2]Ramar bestäms för varje redovisningsår med hänsyn till storleken av de medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt denna förordning.

[S3]Skolöverstyrelsen skall besluta om beloppsramar för länsskolnämnderna. Varje länsskolnämnd skall sedan fördela sin ram mellan kommunerna i länet.

5 §  Varje kommun har rätt att inom tilldelad ram få bidrag motsvarande kommunens särskilda kostnader för en kurs, dock högst med 450 kronor per deltagare som genomgått en kurs om en dag och 900 kronor vid en kurs om två dagar. Förordning (1985:552).

Rekvisition m.m.

6 §  Statsbidrag rekvireras av kommunen. Rekvisitioner skall ges in till länsskolnämnden.

[S2]Bidrag får rekvireras kvartalsvis i efterhand och skall rekvireras senast den 1 oktober efter redovisningsårets utgång. Om en kurs sträcker sig över flera redovisningsår skall bidragen uppdelas mellan dessa. Samtliga bidrag för en genomförd hel kurs eller del därav under ett redovisningsår skall rekvireras i ett sammanhang. Vid rekvisitionen skall kommunen för varje kurs lämna uppgift om när den ägt rum och hur många som deltagit. Om kommunen begär bidrag med mer än 300 kronor per deltagare om kursen pågått i två dagar eller mer än 150 kronor om den pågått i minst en dag, skall kommunen också uppge vilka slag av kostnader som kommunen haft och vilka belopp de uppgår till.

[S3]Länsskolnämnden beslutar om bidrag. Förordning (1985:552).

7 §  Bidrag betalas ut av skolöverstyrelsen.

Överklagande

8 §  Skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas beslut enligt 4 § får inte överklagas.

[S2]Länsskolnämndernas beslut enligt 6 § får överklagas hos skolöver styrelsen genom besvär. Skolöverstyrelsens beslut med anledning av sådana besvär får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1983:584) om statsbidrag till utbildning av handledare för skolungdomar under praktik på arbetsplats

Förarbeten
Prop. 1982/83:100
Ikraftträder
1983-07-01

Förordning (1985:552) om ändring i förordningen (1983:584) om statsbidrag till utbildning av handledare för skolungdomar under prak- tik på arbetsplats

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Ändring, SFS 1991:928

  Omfattning
  upph.