Upphävd författning

Förordning (1983:675) om överföring av medel enligt lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt;

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1983-06-16
Ändring införd
SFS 1983:675 i lydelse enligt SFS 1983:1123
Ikraft
1983-06-28
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
g 1 § Vinstskatt som betalas in till riksskatteverket enligt lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt skall utan dröjsmål överföras till riksförsäkringsverket. Med vinstskatt avses även preliminärbelopp. Förordning (1983:1123).

2 §  Är ett bolag berättigat att återfå erlagd vinstskatt eller har bolaget rätt till utbetalning enligt 4 § lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, skall riksförsäkringsverket efter anmaning från riksskatteverket utan dröjsmål överföra motsvarande belopp till riksskatteverket. Förordning (1983:1123).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:675) om överföring av medel enligt lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt

    Ikraftträder
    1983-06-28

Förordning (1983:1123) om ändring i förordningen (1983:675) om överföring av medel enligt lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling, men tillämpas för tid från och med den 1 januari 1984.
Riksskatteverket skall lämna uppgift till riksförsäkringsverket om de vinstskattemedel som under år 1983 överförts till allmänna pensionsfonden.
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1984-01-12

Förordning (2000:937) om upphävande av förordningen (1983:675) om överföring av medel enligt lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande vinstskatt som betalats enligt den upphävda lagen (1982:219) om tillfällig vinstskatt.
Omfattning
upph.