Upphävd författning

Lag (1983:219) om tillfällig vinstskatt

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1983-04-28
Ändring införd
SFS 1983:219
Ikraft
1983-05-17
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Svenska aktiebolag som lämnar utdelning för verksamhetsåret 1983 är skattskyldiga till vinstskatt. Skatten tillfaller staten och förs till allmänna pensionsfonden.

[S2]Ett bolag, som för verksamhetsåret 1983 omfattas av bestämmelserna i punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 54 § kommunalskattelagen (1928:370), är inte skattskyldigt.

[S3]Riksskatteverket är beskattningsmyndighet.

2 §  Med utdelning avses vinstutdelning till aktieägarna enligt 12 kap.aktiebolagslagen (1975:1385), 52 § lagen (1955:183) om bankrörelse eller 12 kap.försäkringsrörelselagen (1982:713).

3 §  Med verksamhetsåret 1983 avses ett räkenskapsår som inleds senast den 1 juli 1983 och som avslutas närmast efter denna dag. Är detta räkenskapsår kortare än åtta månader skall verksamhetsåret 1983 anses omfatta även det därpå följande räkenskapsåret.

[S2]Omfattar verksamhetsåret 1983 två räkenskapsår skall det sista räkenskapsåret vara avgörande vid tillämpning av 1 § andra stycket och 5 §.

4 §  Vinstskatten är 20 procent av beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget är skillnaden mellan den utdelning som bolaget lämnar för verksamhetsåret 1983 och lämnad utdelning som enligt 5 § skall tillgodoräknas bolaget. Leder beräkningen till ett underskott (negativt beskattningsunderlag) är bolaget berättigat att från staten erhålla ett belopp motsvarande 20 procent av underskottet.

[S2]Är verksamhetsåret 1983 för ett bolag som lämnar utdelning kortare än tolv månader skall utdelningen vid beräkning av beskattningsunderlaget räknas upp så att den svarar mot ett verksamhetsår som är tolv månader. Är verksamhetsåret 1983 längre än tolv månader skall utdelningen räknas ned på motsvarande sätt.

[S3]Utdelning på aktier som är att anse som nyemitterade ingår inte i beskattningsunderlaget i den mån bolaget är berättigat till avdrag för utdelningen enligt lagen (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning. Har aktierna utgetts i samband med bolagets bildande anses aktierna som nyemitterade om bolaget har anmälts för registrering under verksamhetsåret 1983. Har aktierna utgetts i samband med ökning av bolagets aktiekapital anses aktierna som nyemitterade om beslut om ökningen har anmälts för registrering under verksamhetsåret 1983.

[S4]Bestämmelserna om rätt till betalning på grund av negativt beskattningsunderlag gäller också bolag som inte lämnar någon utdelning för verksamhetsåret 1983, dock inte bolag som avses i 1 § andra stycket.

5 §  Utdelning som uppburits av ett bolag skall tillgodoräknas detta om

 1. bolaget är frikallat från skattskyldighet för utdelningen enligt punkt 1 tredje--femte styckena av anvisningarna till 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och
 2. utdelningen har lämnats av ett bolag som är skattskyldigt för utdelningen enligt denna lag.

[S2]Ett bolag skall vidare tillgodoräknas utdelning, uppburen av ett företag som är frikallat från skattskyldighet för utdelningen under de förutsättningar som anges i punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 54 § kommunalskattelagen (förvaltningsföretag), om

 1. bolaget vid utdelningstillfället äger mer än 90 procent av aktierna eller andelarna i förvaltningsföretaget,
 2. bolaget skulle ha varit frikallat från skattskyldighet för utdelningen enligt punkt 1 tredje--femte styckena av anvisningarna till 54 § kommunalskattelagen för det fall att utdelningen hade uppburits av bolaget i stället för förvaltningsföretaget samt
 3. utdelningen har lämnats av ett bolag som är skattskyldigt för utdelningen enligt denna lag.

[S3]Vid bedömningen av om bolaget eller förvaltningsföretaget enligt kommunalskattelagen är -- eller skulle ha varit -- frikallat från skattskyldighet för utdelningen skall antas att utdelningen uppburits under verksamhetsåret 1983.

6 §  Ett bolag vars aktier vid ingången av år 1983 var inregistrerade vid Stockholms fondbörs skall i avräkning på vinstskatt göra en preliminär inbetalning till riksskatteverket. Preliminärbeloppet är 10 procent av utdelning enligt 2 § som har beslutats efter den 15 februari 1983 och som förfaller till betalning under samma år. Preliminärbeloppet skall betalas senast den 1 juli 1983 om utdelningen har förfallit till betalning den 1 juni 1983 eller tidigare och i annat fall inom en månad från utdelningens förfallodag.

[S2]Ett bolag, som för verksamhetsåret 1983 omfattas av bestämmelserna i punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 54 § kommunalskattelagen (1928:370), är inte skyldigt att betala preliminärbelopp.

[S3]Preliminärbelopp skall inte betalas för utdelning för verksamhetsåret 1983.

7 §  Har preliminärbelopp inte betalats in i rätt tid skall bolaget erlägga en avgift. Avgiften är 2 procent av det obetalda beloppet för den kalendermånad då beloppet rätteligen skulle ha betalats in och därefter 2 procent av beloppet för varje påbörjad kalendermånad till och med den då betalning sker, dock längst till och med den månad då bolaget enligt 8 § senast skall lämna deklaration.

8 §  Bolag som är skattskyldiga enligt denna lag samt bolag som endast är skyldiga att betala preliminärbelopp skall lämna deklaration. Deklarationen skall ha kommit in till riksskatteverket senast åtta månader efter utgången av verksamhetsåret 1983.

[S2]Bolag som inte är skyldiga att lämna deklaration men som har rätt till betalning enligt 4 § skall göra en skriftlig ansökan om utbetalning hos riksskatteverket. Ansökningen skall ha kommit in till verket senast tjugo månader efter utgången av verksamhetsåret 1983.

9 §  Vinstskatt och avgift enligt 7 § skall ha kommit in till riksskatteverket senast den dag då deklarationen skall ha kommit in till verket. Vid inbetalningen får avdrag göras för erlagt preliminärbelopp.

10 §  Har ett bolag i syfte att reducera beskattningsunderlaget minskat sin utdelning för verksamhetsåret 1983 och i stället ökat utdelningen för näraliggande år eller har bolaget annars otillbörligen vidtagit åtgärd som syftar till att kringgå denna lag, skall beskattningsunderlaget bestämmas efter vad som får antas ha gällt om bolaget inte hade vidtagit den otillbörliga åtgärden.

11 §  Regeringen får, om det föreligger synnerliga skäl, helt eller delvis befria ett bolag från skyldigheten att betala preliminärbelopp och avgift enligt 7 §.

12 §  Vid inkomsttaxeringen medges inte avdrag för vinstskatt och avgift enligt 7 §. Belopp som betalas ut enligt 4 § utgör inte skattepliktig intäkt.

13 §  Lagen (1959:92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning (förfarandelagen) gäller i fråga om vinstskatt. Därvid iakttas följande.

[S2]Reglerna om förhandsbesked i 4 kap. förfarandelagen skall inte tillämpas. Detsamma gäller reglerna om vite, anstånd med skattens erläggande och besvärsrätt för annan än den skattskyldige och allmänt ombud.

[S3]Vad som i förfarandelagen föreskrivs om en skattskyldig gäller även den som endast är skyldig att betala preliminärbelopp samt den som gör ansökan enligt 8 § andra stycket. Bestämmelserna om skatt gäller också belopp som skall betalas ut enligt 4 § och avgift enligt 7 §. Vid tillämpning av reglerna om efterbeskattning och skattetillägg skall vidare uppgift, som varit ägnad att leda till för hög utbetalning, jämställas med uppgift som varit ägnad att leda till för låg skatt.

[S4]Beslut om fastställande av skatt får inte meddelas senare än två år och beslut om efterbeskattning inte senare än fyra år från utgången av det kalenderår då verksamhetsåret 1983 gått till ända.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:219) om tillfällig vinstskatt

Förarbeten
Prop. 1982/83:102
Ikraftträder
1983-05-17

Lag (1996:476) om upphävande av lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om utdelning för verksamhetsåret 1983.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph.