Upphävd författning

Förordning (1983:724) om skolverksamhet under krig och vid krigsfara

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-06-30
Ändring införd
SFS 1983:724
Ikraft
1983-08-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrift

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om skolverksamhet under krig och vid krigsfara samt om planläggning av sådan verksamhet.

[S2]Föreskrifterna i 2--6, 9, 10 och 12--15 §§ som rör verksamheten under krig och vid krigsfara skall tillämpas om regeringen beslutar det.

[S3]Föreskrifterna i 7, 8 och 11 §§ som rör planläggningen skall tillämpas utan särskilt beslut av regeringen.

Grundskolans och gymnasieskolans verksamhet

2 §  Skolstyrelsen i en kommun skall sörja för att alla skolpliktiga barn som vistas i kommunen får föreskriven utbildning i dess grundskola.

3 §  Skolstyrelsen får göra sådana jämkningar i grundskolans timplaner och kursplaner som kan behövas för att utbildningen skall kunna bedrivas.

4 §  Utbildningen i gymnasieskolan skall bedrivas i den utsträckning som förhållandena medger.

5 §  Om gymnasieskolans personal, lokaler och utrustning behövs för grundskolans verksamhet skall skolstyrelsen helt eller delvis lägga ner gymnasieskolans verksamhet och använda resurserna för grundskolan.

6 §  Om gymnasieskolans personal, lokaler och utrustning behövs för arbetsmarknadsutbildning får länsskolnämnden bestämma att gymnasieskolan i en kommun helt eller delvis skall läggas ner och att resurserna skall användas för arbetsmarknadsutbildning. Ett sådant beslut skall gälla framför ett beslut av skolstyrelsen enligt 5 §.

Planläggning av skolverksamheten

7 §  En kommuns planläggning enligt 6 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap skall, i fråga om skolverksamheten, ske efter samråd med länsskolnämnden.

8 §  Länsskolnämnden skall underrätta länsstyrelsen om skolans behov av lokaler under krig och vid krigsfara.

[S2]Länsstyrelsen beslutar jämlikt förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning vilka lokaler som får användas för skolans behov.

Länsskolnämndens verksamhet

9 §  Länsskolnämnden skall fullgöra de uppgifter i fråga om skolverksamheten i länet som eljest ankommer på skolöverstyrelsen om ej annat följer av denna förordning, av beslut av regeringen eller av beslut av skolöverstyrelsen.

10 §  Länsskolnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

11 §  Om länsskolnämndens kansli under krig eller vid krigsfara avses bli förlagt till annan ort, skall nämnden under fredstid förbereda flyttningen och hos länsstyrelsen begära tillstånd att ta lokaler i anspråk enligt förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning.

12 §  Länsskolinspektören skall stå till länsstyrelsens förfogande som expert i skolfrågor.

Tjänstetillsättning

13 §  En tjänst som tillsätts av skolöverstyrelsen får av länsskolnämnden endast tillsättas som vikariat.

Överklagande

14 §  Beslut av skolstyrelse enligt denna förordning överklagas hos länsskolnämnden.

15 §  En länsskolnämnds beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1983:724) om skolverksamhet under krig och vid krigsfara

Ikraftträder
1983-08-02

Ändring, SFS 1988:1129

    Omfattning
    upph.