Förordning (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1983-05-26
Ändring införd
SFS 1983:744 i lydelse enligt SFS 2014:939
Ikraft
1983-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Göta kanal, som ägs av AB Göta kanalbolag (kanalbolaget), omfattar farlederna mellan Mem vid Slätbaken och Motala vid Vättern (Östgötadelen) samt mellan Karlsborg vid Vättern och Sjötorp vid Vänern (Västgötadelen). Förordning (2014:939).

2 §  Efter förslag av kanalbolaget fastställer Transportstyrelsen efter samråd med länsstyrelsen i Östergötlands län och länsstyrelsen i Västra Götalands län föreskrifter för trafiken i kanalen.

[S2]Kanalbolaget skall inrätta och vidmakthålla säkerhetsanordningar i den utsträckning Transportstyrelsen föreskriver. Förordning (2008:1129).

3 §  Föreskrifter om broöppningar meddelas av länsstyrelsen i det län där bron är belägen.

4 § Har upphävts genom förordning (2014:939).

5 §  Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av 2 § om förseelsen inte är att anse som ringa.

[S2]Straff döms inte ut enligt denna förordning, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken, sjölagen (1994:1009) eller sjötrafikförordningen (1986:300). Förordning (1999:348).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:744) om trafiken på Göta kanal

  Ikraftträder
  1983-10-01

Förordning (1985:134) om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas fr.o.m. 1986.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1985-04-16

Förordning (1986:304) om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1991:1373) om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:782) om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1995:175) om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1997:811) om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:348) om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2008:1129) om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2014:939) om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Omfattning
upph. 4 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-08-01