Lag (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1983-11-17
Ändring införd
SFS 1983:912 i lydelse enligt SFS 2011:1316
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Sri Lanka undertecknade den 23 februari 1983 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §  Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom har medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör ges in inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

4 § Har upphävts genom lag (2011:1316).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I anslutning härtill bestämmer regeringen från vilken tidpunkt lagen skall tillämpas på inkomst och förmögenhet som omfattas av lagen och fram till vilken tidpunkt äldre bestämmelser fortfarande skall tillämpas.
Förarbeten
Prop. 1983/84:2
Ikraftträder
1985-01-01

Lag (2011:1316) om ändring i lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01