Upphävd författning

Förordning (1983:967) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Ändring införd
SFS 1983:967
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Till ledning för fastställande av det basbelopp som anges i 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall statistiska centralbyrån beräkna förhållandet mellan det allmänna prisläget i november året före det år som basbeloppet avser och prisläget i november 1982. Beräkningen skall göras på grundval av konsumentprisindex.
Vid beräkningen av förändringen från november 1982 till utgången av år 1983 skall avdrag göras med fyra procentenheter för den del av prisstegringarna som är föranledd av devalveringen av den svenska kronan i oktober 1982.
Statistiska centralbyrån skall senast den 20 december året före det år som basbeloppet avser till regeringen redovisa resultatet av beräkningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:967) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984 och skall tillämpas första gången vid fastställande av basbeloppet för år 1985.
Förarbeten
Prop. 1983/84:40
Ikraftträder
1984-01-01

Ändring, SFS 1987:1138

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder kraft dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling.
  2. De nya föreskrifterna tillämpas första gången vid fastställande av basbeloppet för år 1988.
  3. Genom förordningen upphävs förordningen (1983:967) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.
  Omfattning
  upph.