Upphävd författning

Förordning (1984:1004) med instruktion för statens institut för personalutveckling

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1984-12-06
Ändring införd
SFS 1984:1004
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på statens institut för personalutveckling (SIPU).

Uppgifter

2 §  Institutet är central servicemyndighet för personalutveckling inom statsverksamheten.

3 §  Det åligger institutet särskilt att

 1. fortlöpande bevaka behovet av personalutveckling i statsförvaltningen,
 2. utveckla och tillhandahålla personalutbildning, utbildningsmaterial m.m. och konsultation som efterfrågas av statsmyndigheterna,
 3. utarbeta förslag till regeringen om åtgärder av generell karaktär som inte direkt motsvaras av efterfrågan hos myndigheter eller andra,
 4. genomföra personalutvecklingsuppdrag, utbildningsinsatser, informationsdagar m.m. på uppdrag av regeringen,
 5. verka för att behovet av personalutbildning tillgodoses också inom det allmänna utbildningsväsendets ram,
 6. delta i utredningar,
 7. driva statens kursgård Sjudarhöjden,
 8. tillhandahålla service i fråga om bokning av kurslokaler m.m. åt myndigheter och andra,
 9. vara remissinstans.

4 §  Institutet får också i övrigt tillhandahålla tjänster med anknytning till personalutveckling.

[S2]Institutet får inom sitt verksamhetsområde biträda andra offentliga eller privata organ.

5 §  Institutets planering och utveckling av utbildning och utbildningsmaterial m.m. och dess konsultationsverksamhet skall ske efter samråd med de statliga myndigheter som har ansvar för sakområdet eller andra organ som har sådant ansvar inom det statliga området.

Finansiering

6 §  Uppgifterna enligt 3 § 1, 3, 5, 6 och 9 finansieras med anslag.

7 §  Uppgifterna enligt 3 § 2, 7 och 8 samt 4 § finansieras genom avgifter, om inte regeringen i det enskilda fallet beslutar något annat.

[S2]Institutet skall bestämma avgifterna så, att de täcker även kostnaderna för planering, utveckling och marknadsföring.

[S3]Institutet får dock utan avgift lämna statliga myndigheter råd av mindre omfattning.

8 §  Uppgifterna enligt 3 § 4 finansieras på det sätt som regeringen beslutar i varje enskilt fall.

Organisation

9 §  I institutet finns ett råd som består av högst tio personer. Generaldirektören ingår i rådet och är rådets ordförande.

[S2]Generaldirektören skall informera rådet om institutets verksamhet.

[S3]Rådet skall ge generaldirektören de råd som han behöver för att bedriva verksamheten effektivt och i överensstämmelse med verksamhetens syfte. Förordning (1987:781).

10 §  Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på institutet.

11 §  Generaldirektören är chef för institutet.

[S2]Inom institutet finns så många huvudenheter som institutet bestämmer. Varje huvudenhet förestås av en huvudenhetschef.

[S3]Generaldirektören utser en av huvudenhetscheferna att vara sin ställföreträdare.

[S4]Institutets organisation i övrigt fastställs av institutet.

12 §  Hos institutet finns i övrigt personal enligt beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

13 §  En personalnämnd beslutar i frågor om

 1. skiljande från uppdrag eller från annan anställning än provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning,
 5. läkarundersökning.

[S2]Nämnden består av generaldirektören, som är ordförande, och huvudenhetscheferna. Förordning (1987:781).

14 §  Personalnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av huvudenhetscheferna är närvarande. Förordning (1987:781).

15 § har upphävts genom förordning (1987:781).

16 §  Andra frågor än som avses i 13 § avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1987:781).

17 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av ställföreträdaren. Han eller hon inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i generaldirektörens ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och hans eller hennes ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den huvudenhetschef som generaldirektören bestämmer.

[S3]I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans eller hennes medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som institutet har meddelat eller grunder som det tillämpar. Detta gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten.

18 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 16 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den huvudenhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.

[S3]En huvudenhetschef får närvara när ett ärende som hör till hans område föredras av någon annan. Förordning (1987:781).

19 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att institutets befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

20 § har upphävts genom förordning (1986:964).

21 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

22 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena hos institutet.

Tjänstetillsättningar m.m.

23 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Övriga tjänster i lägst F 26--F 29 tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av institutet.

24 §  Andra ledamöter av rådet än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år. Förordning (1987:781).

Bisysslor

25 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om tjänster som regeringen tillsätter, dock inte i fråga om generaldirektören.

Ändringar

Förordning (1984:1004) med instruktion för statens institut för personalutveckling

Ikraftträder
1985-01-01

Förordning (1986:964) om ändring i förordningen (1984:1004) med instruktion för statens institut för personalutveckling

  Omfattning
  upph. 20 §; ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:781) om ändring i förordningen (1984:1004) med instruktion för statens institut för personalutveckling

  Omfattning
  upph. 15 §; ändr. 9, 13, 14, 16, 18, 24 §§
  Ikraftträder
  1987-08-20

Ändring, SFS 1988:1006

  Omfattning
  upph.