Upphävd författning

Förordning (1984:1005) med instruktion för statsrådslönenämnden

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-12-13
Ändring införd
SFS 1984:1005
Ikraft
1984-12-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3, 15, 16 och 18 §§, tillämpas på statsrådslönenämnden.

[S2]Med chefen avses vid tillämpningen av verksstadgan nämndens ordförande.

Uppgifter

2 §  Statsrådslönenämnden skall besluta om statsrådens arvoden och andra avlöningsförmåner.

Organisation

3 §  Nämnden består av en ordförande och högst fyra andra ledamöter. De förordnas av regeringen för högst tre år.

4 §  Regeringen förordnar sekreterare åt nämnden.

5 §  I mån av behov får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

7 §  Ärenden avgörs av nämnden i plenum.

[S2]Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innebär att ett ärende enligt 2 § avgörs i sak. Förordning (1986:1273).

8 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst halva antalet andra ledamöter är närvarande. Förordning (1986:1273).

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på sekreteraren eller på en särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden får själv överta beredningen och föredragningen av ärenden.

10 § har upphävts genom förordning (1986:1273).

11 §  Nämnden får av andra myndigheter under regeringen begära de upplysningar och det biträde som behövs för dess verksamhet.

12 §  Nämndens beslut enligt förordningen får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1984:1005) med instruktion för statsrådslönenämnden

Förarbeten
Prop. 1984/85:17
Ikraftträder
1984-12-21

Förordning (1986:1273) om ändring i förordningen (1984:1005) med instruktion för statsrådslönenämnden

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1532

  Omfattning
  upph.