Upphävd författning

Förordning (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1984-12-18
Ändring införd
SFS 1984:1050
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillsynsmyndighet

1 §  Närings- och teknikutvecklingsverket är tillsynsmyndighet enligt 2 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol.

[S2]Verket utövar tillsyn också över den lagring som fullgörs av statliga myndigheter. Förordning (1992:170).

Statliga myndigheters beredskapslager

2 §  En statlig myndighet som säljer eller förbrukar dieselbrännolja, eldningsolja eller kol i sådan omfattning som anges i 7 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol skall hålla beredskapslager i samma omfattning som om lagen hade varit tillämplig.

[S2]Beredskapslagrets storlek fastställs av tillsynsmyndigheten.

[S3]En statlig myndighet kan också genom särskilt beslut av regeringen åläggas att lagra olja eller kol.

3 §  En statlig myndighet som innehar en gasturbinanläggning för framställning av elektrisk kraft med en installerad effekt av minst fem megawatt skall hålla ett beredskapslager som om 19 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol hade varit tillämplig.

[S2]Beredskapslagrets storlek fastställs av tillsynsmyndigheten. Förordning (1992:170).

4 § har upphävts genom förordning (1992:170).

Lagring av gasturbinbränsle

5 §  För den som enligt 19 § första stycket lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol är skyldig att hålla lager av gasturbinbränsle bestäms lagringsmängden av tillsynsmyndigheten.

Lagring av olja för kondenskraftproduktion

6 §  Lagringsskyldighet enligt 20 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol har innehavarna av följande kondenskraftverk med angivna volymer.

Vattenfall ABStenungsundsverket, Marviken och Slite250 000 m
Karlshamnsverkets
Kraftgrupp ABKarlshamnsverket200 000 m
Stockholm Energiproduktion AB Förordning (1992:170).Hässelbyverket50 000 m

7 §  Medgivande enligt 25 § andra stycket lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att tillfälligt ta i anspråk beredskapslager för oljekondensverk ges av tillsynsmyndigheten.

Lagring av råvara för framställning av stadsgas

8 §  Den som under ett kalenderår är skyldig att lagra råvara för framställning av stadsgas enligt 21 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol skall lagra 26 procent av den mängd råvara som har förbrukats under föregående kalenderår.

[S2]Gasol som distribueras som stadsgas skall anses som råvara enligt första stycket. Förordning (1992:170).

Förvaring av lagrat bränsle

9 §  Kraftverk och värmeverk med beredskapslager av eldningsolja eller kol skall hålla minst en tredjedel av lagret på den ort där verket är beläget.

10 §  Den som är lagringsskyldig för en gasturbinanläggning skall förvara minst hälften av lagret i omedelbar anslutning till anläggningen.

11 §  Den som är lagringsskyldig för ett kondenskraftverk skall lagra minst en tredjedel av lagret i omedelbar anslutning till anläggningen.

12 §  Den som är lagringsskyldig för ett stadsgasverk skall förvara minst en tredjedel av den fastställda lagringsmängden på den ort där verket är beläget.

13 §  Om det finns särskilda skäl, får tillsynsmyndigheten för viss lagringsskyldig medge undantag från 9--12 §§.

14 §  Om regeringen har meddelat särskilda föreskrifter enligt 13 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol om plats eller sätt för förvaring av bränsle, skall tillsynsmyndigheten när den fastställer beredskapslagrets storlek för en lagringsskyldig, som berörs av föreskrifterna, ange vad denne skall iaktta i dessa avseenden.

15 § har upphävts genom förordning (1992:170).

Befrielse från lagringsskyldighet

16 §  Frågor om befrielse helt eller delvis från lagringsskyldighet enligt 24 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol prövas av tillsynsmyndigheten.

[S2]Om ärendet har principiell betydelse eller tillsynsmyndigheten av annat skäl finner att frågan bör avgöras av regeringen, skall myndigheten med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

17 §  Om framställning av stadsgas avses upphöra senast den 1 juli 1987, skall skäl för befrielse från lagringsskyldighet enligt 24 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol anses föreligga.

Förteckning över lagringsskyldiga

18 §  Tillsynsmyndigheten skall inför varje lagringsår så snart behövligt underlag finns upprätta en förteckning över sådana lagringsskyldiga som avses i 8 § andra stycket 1--3 lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol.

[S2]I förteckningen skall anges vilket varuslag lagringsskyldigheten avser.

[S3]En kopia av förteckningen skall utan dröjsmål tillställas samtliga lagringsskyldiga säljare och de övriga säljare av lagringsbränslen som begär det. Ändringar i förteckningen skall meddelas dem som har tillställts den.

Lagringsavgift

19 §  Lagringsavgift enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol skall för tid från och med den 1 april 1994 uppgå till följande belopp för kalendermånad.

VaruslagBelopp
Kol6 kr/ton
Motorbensin15 kr/m/n3/
Fotogen16 kr/m/n3/
Dieselbrännolja samt eldningsolja 1 och 216 kr/m/n3/
Övriga slag av eldningsoljor9 kr/m/n3/
Gasol18 kr/ton
Råvara för framställning av stadsgas14 kr/m/n3/

[S2] Förordning (1994:116).

 • RÅ 1993:10:Lagringsavgift utgår med visst belopp enligt 19 § förordningen (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol, som utfärdats av regeringen med stöd av 28 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol. Bestämmelser i 19 § förordningen har vid prövning enligt 11 kap. 14 § regeringsformen befunnits strida mot bestämmelse i lagen.

20 §  Om lagringsskyldighet enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol skall fullgöras på annat sätt än genom lagring av bränsle som anges i 19 § denna förordning, skall tillsynsmyndigheten ange vilken lagringsavgift som skall tas ut vid försummelse av lagringsskyldigheten. Avgiften skall motsvara den lagringsavgift som skulle ha gällt om lagringsskyldigheten fullgjorts med lagringsbränsle.

21 §  Lagringsavgift skall betalas in till tillsynsmyndigheten.

[S2]Lagring av råolja

22 § har upphävts genom förordning (1987:584).

Uppgiftsskyldighet m. m.

23 §  I deklaration enligt 16 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol skall

 1. den som är lagringsskyldig på grund av förbrukning lämna uppgift om mängd förbrukat bränsle samt, om han också sålt bränsle, uppgift om mängd och köparens namn och adress,
 2. den som är lagringsskyldig enbart på grund av försäljning lämna uppgift om mängd försålt bränsle samt vilka mängder som sålts till köpare som avses i 8 § andra stycket 1--3 lagen om beredskapslagring av olja och kol.

[S2]Redovisning enligt 21 § lagen om beredskapslagring av olja och kol skall innehålla uppgift om mängd använd råvara för tillverkning av stadsgas.

24 §  Under den tid då en lagringsskyldig har ålagts att hålla beredskapslager skall han varje månad lämna tillsynsmyndigheten uppgift om den mängd bränsle som han vid utgången av föregående kalendermånad hade i lager liksom om platsen och sättet för förvaringen.

[S2]Tillsynsmyndigheten får befria från skyldigheten att uppge förvaringsplatsen.

25 §  När tillsynsmyndigheten begär uppgifter med stöd av lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol skall anges hur och när uppgiften skall lämnas.

[S2]Tillsynsmyndigheten skall se till att den uppgiftsskyldige inte får det onödigt besvärligt med att lämna sina uppgifter och att han inte heller utsätts för onödigt besvär vid tillsynsåtgärder såsom inventering och besiktning av lager eller granskning av handelsböcker och affärshandlingar.

Övriga bestämmelser

26 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna förordning får överklagas genom besvär hos regeringen.

27 §  De tillämpningsbestämmelser som behövs utöver föreskrifterna i denna förordning meddelas av tillsynsmyndigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol

Ikraftträder
1985-01-01

Förordning (1985:229) om ändring i förordningen (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol

  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1985-05-22

Förordning (1986:605) om ändring i förordningen (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:584) om ändring i förordningen (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:95
  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:827) om ändring i förordningen (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol

Förordning (1987:1139) om ändring i förordningen (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol

Förordning (1989:780) om ändring i förordningen (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1989-10-01

Förordning (1990:287) om ändring i förordningen (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1992:170) om ändring i förordningen (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1992 utom i fråga om 8 och 19 §§, som träder i kraft den 1 juli 1992.
  Omfattning
  upph. 4, 15 §§; ändr. 1, 3, 6, 8, 19 §§
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1994:116) om ändring i förordningen (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1994-05-01

Ändring, SFS 1995:971

  Omfattning
  upph.