Upphävd författning

Lag (1984:175)om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1984-04-12
Ändring införd
SFS 1984:175
Ikraft
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Endast den svenska texten är med av bilagan.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Canada undertecknade den 14 oktober 1983 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §  Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medför eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen.

4 §  Även om en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet enligt avtalet skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Bilaga

Avtal mellan Sverige och Canada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
Sveriges regering och Canadas regering, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, har kommit överens om följande bestämmelser:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas
Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet
 1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och förmögenhet, som påförs för en avtalsslutande stats räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna uttages.
 2. Med skatter på inkomst och förmögenhet förstås alla skatter, som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.
 3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas, är:
  1. Beträffande Canada:
de inkomstskatter som tas ut av Canadas regering
(i det följande benämnda "canadensisk skatt").
 1. Beträffande Sverige:
 1. 1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;
 2. 2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten;
 3. 3) bevillingsavgiften för vissa offentliga föreställningar;
 4. 4) den kommunala inkomstskatten; och
 5. 5) den statliga förmögenhetskatten
(i det följande benämnda "svensk skatt").
 1. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller istället för de för närvarande utgående skatterna. De avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner
 1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:
  1. 1) "Canada" åsyftar Canadas territorium och inbegriper varje utanför Canadas territorialvatten beläget område som enligt canadensisk lag utgör ett område inom vilket Canada äger utöva rättigheter med avseende på havsbottnen, dennas underlag och där befintliga naturtillgångar;
 2. 2) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag;
  1. "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" avser Canada eller Sverige beroende på sammanhanget;
  2. "person" inbegriper fysisk person, dödsbo, trust, bolag, handelsbolag och annan sammanslutning;
  3. "bolag" åsyftar juridisk person eller annan som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person; "société" på franska åsyftar också "corporation" i den betydelse uttrycket har enligt canadensisk lag;
  4. "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;
  5. "behörig myndighet" åsyftar:
 3. 1) i Canada, ministern för statsinkomster ("the Minister of National Revenue") eller dennes befullmäktigade ombud;
 4. 2) i Sverige, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud;
  1. "skatt" åsyftar canadensisk eller svensk skatt, beroende på sammanhanget;
  2. "medborgare" åsyftar:
 5. 1) fysisk person som är medborgare i en avtalsslutande stat;
 6. 2) juridisk person och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;
  1. "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten.
 7. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist
 1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet.
 2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:
  1. Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).
  2. Om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas.
  3. Om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare.
  4. Om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.
 3. Då fysisk person, som med tillämpning av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 anses ha hemvist i Canada också anses bosatt i Sverige på grund av tillämpningen av bestämmelserna om den s.k. treårsregeln i svensk lag, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse.
 4. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna söka fastställa hans hemvist genom ömsesidig överenskommelse.

Artikel 5

Fast driftställe
 1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.
 2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt:
  1. plats för företagsledning;
  2. filial;
  3. kontor;
  4. fabrik;
  5. verkstad;
  6. gruva, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar; och
  7. plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete som pågår mer än tolv månader.
 3. Uttrycket "fast driftställe" anses inte innefatta:
  1. användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;
  2. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande;
  3. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;
  4. innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företget;
  5. innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget ombesörja reklam, ge upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller liknande verksamhet av förberedande eller biträdande art.
 4. Person, som är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten - härunder inbegrips inte sådan oberoende representant som avses i punkt 5 - behandlas såsom fast driftställe i den förstnämnda staten, om han i denna förstnämnda stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten inte begränsas till inköp av varor för företagets räkning.
 5. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.
 6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom
 1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.
 2. Uttrycket "fast egendom" har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.
 3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom samt på vinst genom överlåtelse av sådan egendom.
 4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse
 1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver eller har bedrivit rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i denna andra stat, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.
 2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit att fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.
 3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för avdragsgilla utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.
 4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.
 5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.
 6. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart
 1. Inkomst genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationll trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.
 2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 och i artikel 7 får inkomst förvärvad genom användningen av skepp, som huvudsakligen nyttjas för att transportera passagerare eller gods uteslutande mellan orter inom en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.
 3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).
 4. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas även på däri angiven inkomst som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat eller av SAS genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företaag med intressegemenskap

I fall då
 1. ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller
 2. samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.
Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskatts i överenstämmelse därmed.

Artikel 10

Utdelning
 1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.
 2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.
 3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställs med inkomst av aktier.
 4. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.
 5. Om bolag har hemvist i en avtalsslutande stat, får den andra avtalsslutande staten inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.
 6. Bestämmelserna i detta avtal hindrar inte en avtalsslutande stat att påföra skatt på bolagsinkomst hänförlig till fast driftställe i denna stat utöver den skatt som skulle utgå på inkomst som förvärvas av ett bolag med denna stats nationalitet. Sådan ytterligare skatt får dock inte överstiga 15 procent av den del av inkomsten som under föregående beskattningsår inte underkastats sådan ytterligare skatt. Vid tillämpningen av denna bestämmelse åsyftar uttrycket "inkomst" sådan inkomst som är hänförlig till ett fast driftställe i en avtalsslutande stat under ett år eller under ett eller flera föregående år efter avdrag för alla skatter, vilka denna stat uttagit på grund av denna inkomst, utom den ytterligare skatt som åsyftas i denna punkt.

Artikel 11

Ränta
 1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.
 2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 15 procent av räntans bruttobelopp.
 3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 beskattas ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person, som har hemvist i den andra avtalsslutande staten och som har rätt till räntan, endast i denna andra stat i den mån räntan utgör:
  1. straffavgift på grund av sen betalning;
  2. betalning från centralbanken i en avtalsslutande stat till centralbanken i den andra avtalsslutande staten; eller
  3. betalning från ett företag som inköpt varor till det företag som sålt varorna, i samband med kreditförsäljning av utrustning eller varor, utom då försäljningen skett mellan företag med sådan intressegemenskap som avses i artikel 9 a) eller b).
 4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 beskattas
  1. ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas på grund av obligation, debenture eller liknande skuldförbindelse utfärdad av denna avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, endast i den andra avtalsslutande staten, om räntan rätteligen tillkommer person med hemvist i denna andra stat;
  2. ränta, som härrör från Sverige och som betalas till person med hemvist i Canada, endast i Canada, om räntan betalas på grund av lån givet, garanterat eller försäkrat eller kredit given, garanterad eller försäkrad av "the Export Development Corporation"; och
  3. ränta, som härrör från Canada och som betalas till person med hemvist i Sverige, endast i Sverige, om räntan betalas på grund av lån givet, garanterat eller försäkrat eller kredit given, garanterad eller försäkrad av Exportkreditnämnnden eller Sveriges Investeringsbank.
 5. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den utfärdats mot säkerhet i fast egendom eler inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures samt inkomst, som enligt skattelagstiftningen i den stat från vilken inkomsten härrör jämställs med inkomst av försträckning. Uttrycket "ränta" innefattar dock inte inkomst som avses i artikel 10.
 6. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.
 7. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarnade anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.
 8. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty
 1. Roytalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.
 2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp.
 3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 beskattas royalty för nyttjandet av upphovsrätt samt andra liknande ersättningar för framställandet eller återgivandet av litterärt, dramatiskt, musikaliskt eller konstnärligt verk (med undantag för biograffilm och verk upptagna på film eller videoband för televisionsändamål), vilka ersättningar härrör från en avtalsslutande stat, endast i den andra avtalsslutande staten, om ersättningen rätteligen tillkommer person med hemvist i denna andra stat.
 4. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slag av betalning som mottas såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Uttrycket inbegriper även betalningar av varje slag för biograffilm och film eller videoband för televisionsändamål.
 5. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 tillämpas inte,om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.
 6. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att erlägga royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.
 7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst
 1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.
 2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat, där sådan egendom beskattas enligt artikel 22 punkt 3.
 3. Vinst på grund av överlåtelse av
  1. aktier i bolag vars tillgångar huvudsakligen utgörs av fastighet belägen i en avtalsslutande stat, eller
  2. andel i handelsbolag eller trust vars tillgångar huvudsakligen utgörs av fastighet belägen i en avtalsslutande stat, får beskattas i denna stat.
Vid tillämpningen av denna punkt inbegriper uttrycket "fastighet" inte fastighet (med undantag för hyresfastighet) på vilken bolagets, handelsbolagets eller trustens verksamhet bedrivs. Uttrycket inbegriper emellertid aktier i sådant bolag som avses i a) ovan och andel i sådant handelsbolag eller trust som avses i b) ovan.
 1. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2 och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.
 2. Bestämmelsen i punkt 4 påverkar inte en avtalsslutande stats rätt att enligt lagstiftningen i denna stat beskatta vinst på grund av överlåtelse av egendom vilken förvärvas av fysisk person som har hemvist i den andra avtalsslutande staten och som har haft hemvist i den förstnämnda staten under någon del av de senaste sex åren före överlåtelsen.

Artikel 14

Självständig yrkesverksamhet
 1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.
 2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst
 1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.
 2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:
  1. mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga, och
  2. ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten, samt
  3. ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.
 3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär ersättning för arbete, som utförs ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas ersättningen endast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvoden
Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän
 1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.
 2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelerna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.
 3. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte om det kan fastställas att varken artisten, idrottsmannen eller honom närstående person direkt eller indirekt deltar i kontrollen av eller har del i den vinst som förvärvas av person som åsyftas i nämnda punkt.

Artikel 18

Pension och livränta
 1. Pension och livränta som härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i den stat från vilken de härrör.
 2. Pension och livränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat.
 3. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal beskattas
  1. pension och understöd, som uppburits från Canada enligt pensions förordningen (the Pension Act), förordningen om krigspensioner och understöd till civila (the Civilian War Pensions and Allowances Act) och förordningen om understöd till krigsveteraner (the War Veterans Allowance Act) samt ersättnings om erhållits enligt kapitel 7 i flygförordningen (sextion 7 of the Aeronautics Act), endast i Canada;
  2. underhållsbidrag och andra liknande belopp (underhållsbidrag till barn häri inbegripna), som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, endast i denna andra stat men beloppet som beskattas i denna andra stat skall inte överstiga det belopp som skulle ha varit skattepliktigt i den förstnämnda staten om mottagaren haft hemvist där.

Artikel 19

Offentlig tjänst
 1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.
  1. Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och
 2. 1) är medborgare i denna stat; eller
 3. 2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.
 4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande
 1. Belopp som studerande eller hantverks- eller affärspraktikant, vilken har eller omdelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och vilken vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning beskattas inte i denna stat, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.
 2. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt i en avtalsslutande stat, som under tillfällig vistelse i den andra avtalsslutande staten innehar anställning i denna stat under en tidrymd av högst 100 dagar under ett och samma kalenderår för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning till studierna, beskattas i sistnämnda stat endast för den del av inkomsten som överstiger 1 500 svenska kronor per kalendermånad eller motvärdet i canadensisk valuta. Skattebefrielse enligt denna punkt medges endast om lagstiftningen i den avtalsslutande stat i vilken han är anställd inte medger den studerande ett personligt avdrag eller liknande avdrag och medges i vart fall högst med ett sammanlagt belopp av 4 500 svenska kronor eller motvärdet i canadensisk valuta under ett och samma kalenderår.
 3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om tillämpningen av bestämmelserna i punkt 2. De behöriga myndigheterna kan också komma överens om sådan ändring av där omnämnda belopp som är skälig med hänsyn till förändringar i penningvärde, ändrad lagstiftning i en avtalsslutande stat eller andra liknande omständigheter.

Artikel 21

Annan inkomst
 1. Om inte bestämmelserna i punkt 2 föranleder annat, beskattas inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlats i föregående artiklar av detta avtal endast i denna stat.
 2. Sådan inkomst får emellertid, om den förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat från källa i den andra avtalsslutande staten, beskattas även i den stat från vilken den härrör enligt lagstiftningen i denna stat. I fråga om inkomst från dödsbo eller trust får skatten emellertid, under förutsättning att inkomsten är skattepliktig i den avtalsslutande stat där mottagaren har hemvist, inte överstiga 15 procent av inkomstens bruttobelopp.

Artikel 22

Förmögenhet
 1. Förmögenhet betående av sådan fast egendom som avses i artikel 6, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.
 2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.
 3. Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används i internationell trafik samt av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.
 4. Alla andra slag av förmögenhet, som person med hemvist i en avtalslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning
 1. Beträffande Canada skall dubbelbeskattning undvikas enligt följande:
  1. I enlighet med gällande bestämmelser i canadensisk lagstiftning om avräkning från canadensisk skatt av skatt som betalas i annat land än Canada och med hänsynstagande till framtida ändringar av dessa bestämmelser (vilken lagstiftning inte skall påverka den allmänna princip som anges här), skall - om inte större avräkning eller lättnad medges enligt canadensisk lag - svensk skatt på inkomst eller vinst som härrör från Sverige räknas av från varje canadensisk skatt på sådan inkomst eller vinst.
  2. I enlighet med gällande bestämmelser i canadensisk lagstiftning om fastställande av skattefritt överskott från utländskt dotterbolag och med hänsynstagande till framtida ändringar av dessa bestämmelser (vilken lagstiftning inte skall påverka den allmänna princip som anges här), skall vid fastställandet av canadensisk skatt bolag med hemvist i Canada - vid beräkningen av bolagets beskattningsbara inkomst - få avdrag för utdelning som bolaget erhållit ur det skattefria överskottet från utländskt dotterbolag med hemvist i Sverige.
 2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas enligt följande:
  1. I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Canada skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i b), c) eller d) föranleder annat,
 3. 1) från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Canada;
 4. 2) från vederbörande persons förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Canada.
Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst respektive den förmögenhet som får beskattas i Canada.
 1. I fall då person med hemvist i Canada uppbär sådan vinst som avses i artikel 13 punkt 5 vilken får beskattas i Sverige, skall Sverige från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Canada för vinsten. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den vinst som får beskattas i Sverige.
 2. I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Canada, får Sverige inräkna inkomsten eller förmögenheten i beskattningsunderlaget men skall från inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten medge avdrag för den del av inkomstskatten respektive förmögenhetskatten som belöper på den inkomst som förvärvas från Canada eller den förmögenhet som innehas där.
 3. Utdelning från bolag med hemvist i Canada till bolag med hemvist i Sverige är undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen enligt svensk lag skulle ha varit undantagen från beskattning om båda bolagen hade varit svenska bolag. Sådan skattebefrielse medges dock inte med mindre:
 1. 1) den vinst från vilken utdelningen härrör varit underkastad inkomstskatt i Canada efter en skattesats av lägst 25 procent; eller
 2. 2) det utdelade bolagets vinst till huvudsaklig del härrör från utdelning som detta bolag erhållit från annat bolag
  1. med hemvist i Canada,
  2. som bedriver rörelse i Canada av annat slag än förvaltning av aktier, värdepapper eller annan liknande egendom och
  3. i vilket det förstnämnda bolaget äger aktier motsvarande minst 25 procent av röstetalet; eller
 3. 3) utdelningen från bolaget med hemvist i Canada till huvudsaklig del utgörs av utdelning
  1. vilken detta bolag under samma eller tidigare år mottagit på aktier, som bolaget innehar i bolag i trejde stat och
  2. vilken skulle ha varit undantagen från svensk skatt, om de aktier på vilka utdelningen betalats hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige.
 4. Om de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna inte kan uppnå sådan överenskommelse som avses i artikel 4 punkt 3, anses inte någon bestämmelse i detta avtal hindra Sverige att enligt sin egen lagstiftning beskatta sådan fysisk person som avses i nämnda punkt. Denna bestämmelse får dock inte medföra att den sammanlagda beskattningen av denna person blir mer tyngande än den skulle ha blivit om han haft hemvist endast i Sverige.
 5. Vid tillämpningen av denna artikel anses inkomst eller vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som enligt detta avvtal beskattas i den andra avtalsslutande staten, härröra från källa i denna andra stat.

Artikel 24

Förbud mot diskriminering
 1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad.
 2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.
 3. Bestämmelserna i denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.
 4. I denna artikel avser uttrycket "beskattning" skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse
 1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han - utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning - skriftligen framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist och ange skälen för sin begäran om ändring av beskattningen.
 2. Om den behöriga myndighet som anges i punkt 1 finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet.
 3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. I synnerhet kan de behöriga myndigheterna överlägga i syfte att komma överens om:
  1. samma fördelning av inkomst mellan en person med hemvist i en avtalsslutande stat och dennes fasta driftställe i den andra avtalsslutande staten; och
  2. samma fördelning av inkomst mellan en person med hemvist i en avtalsslutande stat och sådan person som avses i artikel 9 som har intressegemenskap med denne.
 4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.
 5. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att tillämpa avtalet.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar
 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet i den mån beskattningen på grund av denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.
 2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:
  1. vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;
  2. lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;
  3. lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

Artikel 27

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän
 1. Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen, som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.
 2. Utan hinder av artikel 4 skall fysisk person, som är medlem av en avtalsslutande stats diplomatiska beskickning, konsulat eller ständiga representation, vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten eller i trejde stat, vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i den sändande staten, om han där är underkastad samma skyldigheter i fråga om skatt för hela sin inkomst som person med hemvist i denna stat.
 3. Avtalet tillämpas inte på internationell organisation, dess organ eller tjänstemän och inte heller på person, som är medlem av tredje stats diplomatiska beskickning, konsulat eller ständiga representation och som befinner sig i en avtalsslutande stat samt inte i någondera avtalsslutande staten är underkastad samma skyldigheter i fråga om skatt för hela sin inkomst som person med hemvist där.

Artikel 28

Övriga bestämmelser
 1. Bestämmelserna i detta avtal anses inte i något avseende begränsa sådan skattebefrielse, skattenedsättning, avdrag eller avräkning eller annan lättnad vid beskattning som medges eller framdeles kan komma att medges
  1. enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat vid bestämmandet av skatt som tas ut i denna stat, eller
  2. enligt annat avtal som en avtalsslutande stat ingår.
 2. Bestämmelserna i detta avtal anses inte hindra Canada att beskatta belopp som enligt artikel 91 i den canadensiska inkomstskattelagen ("Foreign Accrual Property Income") innefattas i inkomst som person med hemvist i Canada förvärvar.

Artikel 29

Ikraftträdande
 1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Ottawa.
 2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:
  1. I Canada:
 3. 1) Beträffande skatt, som innehålls vid källan, på belopp som den 1 januari kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare betalas till eller tillgodoförs person med hemvist utanför Canada; och
 4. 2) beträffande annan canadensisk skatt, i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare.
  1. I Sverige:
 5. 1) Beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare; och
 6. 2) beträffande förmögenhetsskatt för vilken taxering sker andra kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikations handlingarna äger rum eller senare.
 7. Bestämmelserna i avtalet den 6 april 1951 mellan Kungliga svenska regeringen och Canadas regering för undvikande av dubbelbeskattning samt fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning i fråga om inkomstskatter i dess genom tilläggsavtal den 21 januari 1966 och den 28 oktober 1969 ändrade lydelse (härefter benämnt "1951 års avtal") skall upphöra att tillämpas
  1. I Canada:
 8. 1) Beträffande skatt, som innehålls vid källan, på belopp som den 1 januari kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifika tionshandlingarna äger rum eller senare betalas till eller tillgodoförs person med hemvist utanför Canada; och
 9. 2) beträffande annan canadensisk skatt, i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare.
  1. I Sverige beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshand lingarna äger rum eller senare.
 10. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 skall - då större skattelättnad skulle ha medgivits enligt bestämmelserna i 1951 års avtal - sådana bestämmelser fortsätta att tillämpas:
  1. I Canada:
 11. 1) Beträffande skatt, som innehålls vid källan, på belopp som den sista dagen av kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller dessförinnan betalas till eller tillgodoförs person med hemvist utanför Canada; och
 12. 2) beträffande annan canadensisk skatt, i fråga om beskattningsår som slutar den sista dagen av kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller dessförinnan.
  1. I Sverige beträffande inkomst som förvärvas den sista dagen av kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshand lingarna äger rum eller dessförinnan.
 13. 1951 års avtal skall upphöra att gälla vid det sista tillfälle då det enligt föregående bestämmelser i denna artikel skall tillämpas.

Artikel 30

Upphörande
Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att - senast den 30 juni under ett kalenderår, som börjar efter år 1985 - uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten.
I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:
 1. I Canada:
 1. 1) Beträffande skatt, som innehålls vid källan, på belopp som den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare betalas till eller tillgodoförs person med hemvist utanför Canada; och
 2. 2) beträffande annan canadensisk skatt, i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare.
  1. I Sverige:
 3. 1) Beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare; och
 4. 2) beträffande förmögenhetsskatt för vilken taxering sker andra kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare.
Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.
Som skedde i Stockholm den 14 oktober 1983 i två exemplar på svenska, engelska och franska språken, varvid varje text äger lika vitsord.
De upphävda författningarna tillämpas dock fortfarande på inkomst som förvärvas före den 1 januari 1998 och på förmögenhet som taxeras 1998 eller tidigare. I fall då större skattelättnad skulle ha medgivits enligt de upphävda författningarna tillämpas dock dessa fortfarande på inkomst som förvärvas före den 1 juli 1998.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:175) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada

Förarbeten
Prop. 1983/84:106
Ikraftträder
1985-01-01

Ändring, SFS 1996:1511

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda författningen skall dock fortfarande tillämpas
  1. beträffande skatt på inkomst som förvärvas före den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft, och
  2. beträffande skatt på förmögenhet som taxeras första kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft eller tidigare.
  Omfattning
  upph.