Upphävd författning

Förordning (1984:181) med instruktion för militärledningen

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1984-04-12
Ändring införd
SFS 1984:181
Ikraft
1984-05-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Militärledningen är ett organ för överläggningar i fred i frågor som är viktiga för försvarsmakten. Militärledningen skall också verka för samordning och enhetlighet inom försvarsmakten samt främja samverkan mellan försvarsmaktens myndigheter och övriga myndigheter inom totalförsvaret.

[S2]I militärledningen skall information fortlöpande lämnas om verksamheten inom försvarsmaktens olika delar.

2 §  Militärledningen skall särskilt behandla

 1. grundläggande frågor om den operativa verksamheten inom försvarsmakten i anslutning till den målsättning och de riktlinjer som har angetts av regeringen,
 2. allmänna planer för försvarsmaktens beredskap och verksamhet i krig eller krigsfara,
 3. allmänna riktlinjer för programplaner och perspektivplaner för försvarsmakten,
 4. allmänna riktlinjer för de programansvariga myndigheternas primäruppdragsförslag samt överbefälhavarens yttranden över övriga programansvariga myndigheters primäruppdragsförslag,
 5. frågor om företrädesrätt till personal och egendom såväl mellan försvarsmaktens olika delar som mellan försvarsmakten och totalförsvaret i övrigt,
 6. andra frågor som rör försvarsmakten och är av större räckvidd eller av principiell betydelse.

Organisation

3 §  Militärledningen består av överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna. Överbefälhavaren är ordförande. Cheferna för försvarsgrensstaberna är ersättare för försvarsgrenscheferna.

4 §  När det behövs med hänsyn till de ärenden som skall behandlas, skall till sammanträde med militärledningen också kallas cheferna för försvarsmaktens gemensamma myndigheter och försvarets forskningsanstalt samt cheferna för de centrala myndigheter i övrigt vars verksamhet är av betydelse för totalförsvaret. Överbefälhavaren får bestämma att även andra personer skall kallas till ett sammanträde.

5 §  Chefen för försvarsstaben och chefen för enheten för planeringsledning vid försvarsstaben deltar i militärledningens överläggningar. Förordning (1989:626).

Ärendenas handläggning

6 §  Överbefälhavaren skall för varje år göra en plan för militärledningens verksamhet.

[S2]Militärledningen sammanträder på kallelse av överbefälhavaren. Sammanträde skall också hållas på framställning av en ledamot.

7 §  Ledamöterna skall till överläggning i militärledningen anmäla ärenden av den art som anges i 2 § och som har beretts inom vederbörande stab. Ledamöterna får föreslå att även andra ärenden tas upp till överläggning.

[S2]Om särskilt prövningsunderlag för vissa frågor föreskrivs i förordningen (1978:879) med instruktion för militärledningens rådgivande nämnd.

8 §  Överbefälhavaren skall i god tid före sammanträdet lägga fram underlag för bedömning av de ärenden som skall tas upp på sammanträdet. Om en ledamot önskar att ytterligare utredningsmaterial skall tillföras ett ärende, skall han göra framställning om detta hos överbefälhavaren.

9 §  I ärenden som har behandlats i militärledningen beslutar överbefälhavaren. Beslutet skall tillkännages i militärledningen eller delges dem som har deltagit i ärendets behandling på annat lämpligt sätt.

10 §  Vid sammanträdena skall föras protokoll.

[S2]Om föredragande och protokollförare vid sammanträdena bestämmer överbefälhavaren.

[S3]Av protokoll i ärenden som kan föranleda framställning till regeringen eller en departementschef eller som rör en operativ fråga av stor vikt skall framgå överbefälhavarens beslut och varje ledamots åsikt. Om föredraganden eller en särskilt tillkallad person önskar att hans åsikt anges i protokollet, skall detta ske.

Övriga bestämmelser

11 §  Om ett ärende som varit föremål för överläggning i militärledningen föranleder skrivelse till regeringen eller en departementschef, skall det anges i skrivelsen att ärendet har behandlats i militärledningen. Om det i ett sådant ärende i protokollet har antecknats någon annan mening än den som överbefälhavaren har uttalat, skall den skiljaktiga meningen anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas.

Ändringar

Förordning (1984:181) med instruktion för militärledningen

Ikraftträder
1984-05-10

Förordning (1989:626) om ändring i förordningen (1984:181) med instruktion för militärledningen

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1994:642

  Omfattning
  upph.