Upphävd författning

Förordning (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

Departement
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1984-05-03
Ändring införd
SFS 1984:222 i lydelse enligt SFS 1994:885
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller arbetstagare för vilken pensionsavgifter skall betalas och som har anställning med pensionsrätt enligt

 • pensionsplan för arbetstagare hos staten m. fl. (pensionsplanen) eller
 • förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.

[S2]Bestämmelser om pensionsavgifter finns även i särskilda beslut av regeringen.

[S3]Förteckning över huvudmän som skall betala fortlöpande pensionsavgifter finns i bilaga till denna förordning.

[S4]Statens löne- och pensionsverk meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning. Förordning (1991:1428).

Fortlöpande avgift

2 §  Om inte annat följer av andra eller tredje stycket skall huvudmannen betala fortlöpande avgift för tid i anställning som avses i 1 § i den omfattning den tillgodoräknas som pensionsgrundande tjänstetid.

[S2]Är arbetstagaren tjänstledig för att tjänstgöra i en annan anställning betalas avgift bara om detta följer av de bestämmelser som gäller för den sistnämnda anställningen.

[S3]Statens löne- och pensionsverk får medge befrielse från avgiftsbetalning om det föreligger särskilda skäl, t. ex. vid långvarig ledighet för offentligt uppdrag. Förordning (1991:1428).

3 §  Om regeringen inte beslutar något annat, skall den fortlöpande avgiften per år vara

 • elva procent av den pensionsgrundande lönen för arbetstagare vid teater- och musikinstitutioner utom för dem som avlönas från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet och
 • åtta procent av den pensionsgrundande lönen för andra arbetstagare. Förordning (1991:1428).

Anställningstid som får tillgodoräknas mot engångsavgift

4 §  Om engångsavgift betalas får arbetstagaren som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräkna sig

 • tid för anställning som, enligt vad som gäller vid avgången, avses i 1 § men för vilken fortlöpande avgift inte har erlagts, och
 • tid som inte har tillgodoräknats enligt äldre avgiftsbestämmelser på grund av att pensionsunderlaget höjts.

[S2]Har en anställning förts över från avgiftsfri till avgiftsbelagd statlig tjänstepensionering skall avgift dock inte betalas för den tid som omfattas av den avgiftsfria pensioneringen. Förordning (1991:1428).

5 §  Engångsavgift beräknas tidigast under tredje månaden före den, då arbetstagarens anställning är avsedd att upphöra, och senast under åttonde månaden efter den, då anställningen har upphört.

6 §  Engångsavgift bestäms på grundval av egenpensionens månadsbelopp från och med den månad, varunder den berättigade fyller 65 år (A-belopp), och i förekommande fall dess månadsbelopp dessförinnan (B-belopp). Härvid fastställs månadsbeloppen med hänsyn till det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller för den månad, då engångsavgiften beräknas.

[S2]Månadsbeloppen bestäms efter samordning enligt bestämmelserna i pensionsplanen med förmån som avses där. Beträffande folkpension som ännu inte har börjat utgå bestäms A-beloppet med beaktande av den folkpension i form av hel förtidspension som skulle ha utgått under beräkningsmånaden, om förutsättningar då förelegat för sådan pension. Beträffande tilläggspension som inte är slutligt fastställd skall vid bestämmande av A-beloppet beaktas tilläggspension som svarar mot vad som vid beräkningstidpunkten är känt i fråga om antalet år med pensionspoäng och poängmedeltalet. Förordning (1991:1428).

7 §  Engångsavgiften utgör summan av pensionens A-belopp, multiplicerat med kapitaliseringsfaktorn, och dess B-belopp, multiplicerat med kapitaliseringsfaktorn. Kapitaliseringsfaktorerna för olika levnadsåldrar och belopp framgår av följande tabell. För överskjutande del av år tillämpas lineär interpolation.

 • ------------------------------------------------------------------- Ålder, Kapitaliseringsfaktor för år A-belopp B-belopp --------------------------------------------------------------------- 70 148 69 155 68 162 67 169 66 177 56 185 64 179 12 63 172 24 62 166 36 61 160 48 60 154 60 ---------------------------------------------------------------------

Särskild engångsavgift

8 §  Höjs egenpensionens belopp på grund av att pensionsunderlaget har ändrats, beräknas en särskild engångsavgift.

[S2]Den särskilda engångsavgiften bestäms på grundval av den höjning av pensionens A-belopp och B-belopp som svarar mot höjningen av pensionsbeloppet. I övrigt beräknas den särskilda engångsavgiften enligt 6 och 7 §§.

[S3]Beslut om höjning av pensionsbeloppet får inte meddelas förrän engångsavgift och särskild engångsavgift har erlagts. Förordning (1991:1428).

Särskilda bestämmelser

9 §  Engångsavgift och särskild engångsavgift erläggs senast under den sjätte månaden efter den, då avgiften debiterats.

10 §  För tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänstetid i annat fall än som avses i 5--9 §§ eller för familjepension fastställer regeringen engångsavgift och särskild engångsavgift. Förordning (1991:1428).

Bilaga

Förteckning över huvudman som skall betala pensionsavgifter

Huvudmän Arbetstagare för vilka pensionsavgifter skall betalas
Kungliga hovstaten arbetstagare som avlönas från anslag under kungliga hovstaten
Sveriges civilförsvarsförbund Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum Handikappinstitutet Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn Tranås kuranstalt Statsunderstödda svenska utlandsskolor Grännaskolan, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Franska skolan, Göteborgs Högre Samskola, Lundsbergs skola, Sigrid Rudebecks Gymnasium, Apelrydsskolan, Vackstanässkolan och Bergsskolan i Filipstad Ericastiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) arbetstagare arbetstagare arbetstagare arbetstagare arbetstagare rektor och annan lärare än timlärare rektor, studierektor och annan lärare än timlärare arbetstagare arbetstagare som inte har pensionsrätt enligt pensionsplanen och inte heller är kontraktsanställda
Svenska språknämnden annan arbetstagare än föreståndare och forskningsassistent
Svenska jägareförbundet Skogs- och lantbruksakademien arbetstagare arbetstagare som inte har pensionsrätt enligt pensionsplanen
Regional musikverksamhet vid teater- och musikinstitutioner arbetstagare vars lön finansieras från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet
Huvudmän som skall betala pensionsavgifter enligt särskilda beslut av regeringen Förordning (1994:885). arbetstagare

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Beträffande fortlöpande avgift tillämpas de nya bestämmelserna för tid från och med den 1 januari 1984. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1959:289) om avgifter m. m. beträffande vissa i statens allmänna tjänstepensionsreglemente avsedda anställningar och förordningen (1980:664) om beräkning av engångsavgifter m. m. för pensionsändamål.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:74
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1987:1063) om ändring i förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 6 §§; ny bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1157) om ändring i förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

  Omfattning
  ändr. 3 §, bil.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:1052) om ändring i förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1990:1512) om ändring i förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991. Den tillämpas dock för tid från och med den 1 oktober 1990.
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§, bil.
  Ikraftträder
  1991-02-01

Förordning (1991:1428) om ändring i förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 §§, bil.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:885) om ändring i förordningen (1984:222) om pensionavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1997:908

  Omfattning
  upph.