Upphävd författning

Förordning (1984:225) om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmån åt skolledare och lärare m.fl. vid viss tjänstledighet

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1984-05-03
Ändring införd
SFS 1984:225
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller arbetstagare med statligt pensionsreglerad tjänst som skolledare, biträdande skolledare, lärare eller syofunktionär.

Tillgodoräkning av tjänsteår

2 §  Arbetstagaren får som tjänsteår för pensionsförmån tillgodoräkna sig den tid, då han eller hon är ledig med C-avdrag för att tjänst göra i en kommunalt eller landstingskommunalt reglerad anställning utan pensionsrätt som

[S2]assistent, konsulent, lärarbibliotekarie, studieledare eller studiesekreterare,

[S3]föreståndare eller biträdande föreståndare för läromedelscentral eller arbetsvårdscentral,

[S4]lärare som anlitas för uppdragsutbildning eller undervisar i grundläggande svenskundervisning för invandrare,

[S5]pedagogassistent inom den psykiska barna- och ungdomsvården, provledare för skolpsykologisk verksamhet.

[S6]Tillgodoräkning sker i förhållande till omfattningen av arbetstagarens tjänstgöring. Härvid skall beaktas de beräkningsgrunder som gäller enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser. Förordning (1987:1064).

Pensionsavgifter

3 §  Om den kommunalt eller landstingskommunalt reglerade anställningen avser en sysselsättningsgrad om lägst 40 procent skall huvudmannen anmäla detta till statens löne- och pensionsverk som debiterar huvudmannen pensionsavgift.

[S2]Härvid tillämpas vad som gäller om fortlöpande avgift enligt förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser.

[S3]Vid avgiftsberäkningen tillämpas det procenttal som för ifrågavarande tidsperiod gäller för reducerat lönekostnadspålägg enligt kungörelsen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg, om inte regeringen föreskriver annat.

4 §  Huvudmän för de arbetstagare som är anslutna till systemet för automatisk matrikelföring och pensionsuträkning (MAREG) skall till statens löne- och pensionsverk rapportera om tjänstgöringen enligt 2 §.

[S2]Huvudmän för andra arbetstagare skall anteckna sådan tjänstgöring i tjänstematriklarna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:225) om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmån åt skolledare och lärare m.fl. vid viss tjänstledighet

Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1987:1064) om ändring i förordningen (1984:225) om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsför- mån åt skolledare och lärare m.fl. vid viss tjänstledighet

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 1991:1435

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda författningen gäller fortfarande i fråga om rätt till pensionsförmån som uppkommit före utgången av år 1991. Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en sådan rätt.
  Omfattning
  upph.