Upphävd författning

Förordning (1984:260) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1984-05-17
Ändring införd
SFS 1984:260
Ikraft
1984-05-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om uppbörd av skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) i samband med ändringarna av skattesatserna m. m. för fordonsskatt och kilometerskatt som träder i kraft den 1 januari 1985 gäller följande.

2 §  Bestämmelserna i vägtrafikskatteförordningen (1973:776) tillämpas vid uppbörd m. m. enligt denna förordning, om annat inte följer av 3--17 §§.

Fordonsskatt

3 §  Under tiden den 1 juni -- 31 december 1984 debiteras fordonsskatt enligt de nya skattesatserna för tid efter ikraftträdandet. Detta gäller dock inte för

 1. påhängsvagnar med en skattevikt av högst 3 000 kilogram,
 2. påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kilogram som dras uteslutande av bensin -- eller gasoldrivet motorfordon,
 3. påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kilogram som dras av trafiktraktor eller registrerat motorredskap, och
 4. kilometerskattepliktiga styraxlar för påhängsvagn.

4 §  Innebär lagen (1984:256) om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601) att skatten höjs till ett belopp överstigande 1 500 kronor för ett helt år sker uppbörd för skatteperioder för det skatteår som börjar 1 juli 1984 eller närmast därefter under förutsättning att skatten för den första perioden överstiger 500 kronor.

[S2]Uppgår i fall som avses i första stycket skatten för den första skatteperioden av det skatteår som börjar 1 juli 1984 eller närmast därefter till högst 500 kronor sker uppbörd av skatt för tiden från och med nämnda skatteperiod till utgången av skatteåret.

5 §  Har före den 1 januari 1985 fordonsskatt påförts enligt de äldre skattesatserna för tiden därefter skall tillkommande skattebelopp erläggas för tid från och med den 1 januari 1985 till utgången av skatteåret eller skatteperioden. För samma tid skall, om fordonsskatten har betalats, överskjutande skattebelopp återbetalas.

6 §  Skatt som avses i 5 § förfaller till betalning den 15 februari 1985. Avser sådan skatt endast januari månad 1985 uppbärs den i samband med ordinarie uppbörd av fordonsskatt och förfaller till betalning vid utgången av januari 1985.

7 §  Den som vid ingången av januari 1985 är skattskyldig för ett visst fordon är skyldig att betala tillkommande skatt enligt 5 § och är berättigad till återbetalning av skatt enligt samma paragraf.

8 §  Trafiksäkerhetsverket skall till den skattskyldige sända en avi med inbetalningskort på den tillkommande skatten. Om den skattskyldige inte har fått någon sådan avi, skall han senast den 8 februari 1985 anmäla detta till länsstyrelsen.

[S2]En avi som är försedd med ett vederbörligt kvitto gäller som särskilt skattekvitto. Om posten utfärdat ett gemensamt kvitto för flera fordon gäller avin som särskilt skattekvitto om den förvaras tillsammans med postens kvitto. Om beloppet har girerats gäller avin som särskilt skattekvitto om den förvaras tillsammans med kvitterad betalningsorder.

9 §  Innebär ändringen i 5 § vägtrafikskattelagen (1973:601) att skattevikten sänks så att lägre fordonsskatt skall tas ut efter den 31 december 1984 skall, om fordonsskatten har betalats, överskjutande fordonsskatt återbetalas till den som vid ingången av januari månad 1985 är skattskyldig för fordonet.

Kilometerskatt

10 §  Den som äger

 1. en lastbil med anordning för påhängsvagn,
 2. en påhängsvagn,
 3. en styraxel för påhängsvagn, eller
 4. en bil som enligt bilregistret har årsmodellbeteckning 1950 eller äldre skall, om fordonet är kilometerskattepliktigt eller har varit kilometerskattepliktigt under någon del av tiden från föregående ordinarie avstämpling till utgången av december 1984, lämna uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt. Uppgiften skall lämnas på en blankett som skall ha kommit in till trafiksäkerhetsverket senast den 4 januari 1985.

11 §  Trafiksäkerhetsverket skall sända en blankett för uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt till ägare av sådana fordon som anges i 10 § och som är kilometerskattepliktiga eller som har varit det men på grund av avställning inte längre är det. Har ett sådant fordon första gången blivit kilometerskattepliktigt under december 1984 sänder beskattningsmyndigheten ut blanketten.

12 §  Har ägaren inte erhållit någon blankett enligt 11 § skall han senast den 21 december 1984 anmäla detta till länsstyrelsen.

13 §  Innebär lagen (1984:256) om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601) att kilometerskatteplikten upphör för ett fordon betalas kilometerskatt till utgången av 1984 för den skatteperiod som börjar närmast före ikraftträdandet.

14 §  Har en uppgift enligt 10 § inte lämnats för ett fordon som avses i 13 § meddelar trafiksäkerhetsverket detta till beskattningsmyndigheten. I ett sådant fall påför beskattningsmyndigheten genom särskilt beslut kilometerskatt enligt 13 § efter skälig grund.

15 §  Skatt som avses i 13 § förfaller till betalning den 31 januari 1985. Om skatten påförts enligt 14 § skall den dock betalas inom tid som beskattningsmyndigheten bestämmer.

16 §  Den som vid ingången av januari månad 1985 är upptagen i bilregistret som ägare till ett visst fordon är skyldig att betala kilometerskatt enligt 13 § för fordonet.

17 §  Trafiksäkerhetsverket skall till den skattskyldige sända en avi med inbetalningskort på kilometerskatt enligt 13 §. Om den skattskyldige inte har fått någon avi, skall han senast den 24 januari 1985 anmäla detta till beskattningsmyndigheten.

Ändringar

Förordning (1984:260) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt

Ikraftträder
1984-05-30

Ändring, SFS 1993:1278

  Omfattning
  upph.