Upphävd författning

Förordning (1984:28) om anstånd med betalning av viss mervärdeskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-01-19
Ändring införd
SFS 1984:28
Ikraft
1984-02-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Frågor om anstånd med betalning av mervärdeskatt enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1983:1052) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt prövas av länsstyrelsen i det län där den redovisningsskyldige är registrerad enligt 19 § lagen om mervärdeskatt.

[S2]Länsstyrelsen får medge anstånd längst till utgången av år 1984 eller, såvitt avser redovisningsperioden september--oktober 1984, längst till utgången av februari 1985.

2 §  Vid bedömningen av om synnerliga skäl för anstånd föreligger skall länsstyrelsen beakta även mervärdeskatten på kreditförvärv som har gjorts under redovisningsperioden och för vilka betalning inte har skett under perioden, nettokreditens beloppsmässiga storlek samt övriga omständigheter av betydelse för anståndsfrågan.

3 §  Ansökan om anstånd skall ha kommit in till länsstyrelsen senast 10 dagar innan deklarationen enligt 22 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt senast skall lämnas för den redovisningsperiod som ansökan avser. Har ansökan inte kommit in inom den tiden får den inte tas upp till prövning.

4 §  Regeringen kan medge anstånd med betalningen av mervärdeskatt för viss redovisningsperiod längst till utgången av år 1985.

[S2]Ansökan om anstånd enligt första stycket prövas endast om anstånd med betalningen av skatten har medgetts enligt 1 § till utgången av år 1984 eller, såvitt avser redovisningsperioden september--oktober 1984, till utgången av februari 1985.

5 §  Ansökan om anstånd enligt 4 § skall inges till länsstyrelsen. Om förutsättningarna enligt 4 § andra stycket är uppfyllda skall länsstyrelsen med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

6 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos riksskatteverket genom besvär. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1984:28) om anstånd med betalning av viss mervärdeskatt

Ikraftträder
1984-02-21

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.